Công ty Cổ phần NTACO (ATA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,323  
164,876  
628,132  
643,574  
693,628  
118,322  
114,913  
562,433  
577,876  
604,342  
548  
1,350  
821  
1,491  
2,315  
0  
0  
0  
10,480  
10,480  
113,405  
113,377  
197,239  
201,366  
216,100  
4,369  
185  
364,373  
364,373  
371,541  
0  
0  
0  
166  
3,906  
48,001  
49,963  
65,699  
65,699  
89,286  
154  
154  
0  
0  
0  
47,238  
49,292  
64,572  
64,572  
88,692  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
32  
1,097  
1,097  
0  
29  
29  
29  
29  
29  
547  
456  
0  
0  
565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,323  
164,876  
628,132  
643,574  
693,628  
468,342  
466,171  
467,204  
471,624  
602,015  
468,342  
466,171  
467,204  
471,624  
602,015  
0  
0  
0  
0  
0  
-302,019  
-301,295  
160,928  
171,950  
91,613  
-302,019  
-301,295  
160,928  
171,950  
91,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0