Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,588  
166,323  
164,876  
628,132  
643,574  
122,448  
118,322  
114,913  
562,433  
577,876  
707  
548  
1,350  
821  
1,491  
0  
0  
0  
0  
10,480  
121,675  
113,405  
113,377  
197,239  
201,366  
0  
4,369  
185  
364,373  
364,373  
67  
0  
0  
0  
166  
46,139  
48,001  
49,963  
65,699  
65,699  
154  
154  
154  
0  
0  
45,609  
47,238  
49,292  
64,572  
64,572  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
32  
32  
1,097  
1,097  
29  
29  
29  
29  
29  
315  
547  
456  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,588  
166,323  
164,876  
628,132  
643,574  
466,764  
468,342  
466,171  
467,204  
471,624  
466,764  
468,342  
466,171  
467,204  
471,624  
0  
0  
0  
0  
0  
-298,176  
-302,019  
-301,295  
160,928  
171,950  
-298,176  
-302,019  
-301,295  
160,928  
171,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0