Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,646  
168,588  
166,323  
164,876  
628,132  
120,705  
122,448  
118,322  
114,913  
562,433  
251  
707  
548  
1,350  
821  
0  
0  
0  
0  
0  
120,210  
121,675  
113,405  
113,377  
197,239  
0  
0  
4,369  
185  
364,373  
245  
67  
0  
0  
0  
40,941  
46,139  
48,001  
49,963  
65,699  
0  
154  
154  
154  
0  
40,941  
45,609  
47,238  
49,292  
64,572  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
32  
32  
1,097  
0  
29  
29  
29  
29  
0  
315  
547  
456  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,646  
168,588  
166,323  
164,876  
628,132  
464,249  
466,764  
468,342  
466,171  
467,204  
464,249  
466,764  
468,342  
466,171  
467,204  
0  
0  
0  
0  
0  
-302,602  
-298,176  
-302,019  
-301,295  
160,928  
-302,602  
-298,176  
-302,019  
-301,295  
160,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0