Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
645,039  
696,119  
654,980  
626,466  
581,404  
278,260  
334,327  
299,404  
267,270  
231,135  
182,161  
227,842  
215,615  
177,777  
113,264  
0  
0  
0  
0  
0  
39,474  
43,564  
32,620  
28,477  
70,235  
41,519  
41,935  
40,539  
40,271  
38,094  
15,106  
20,985  
10,629  
20,745  
9,541  
366,779  
361,792  
355,577  
359,196  
350,269  
159,195  
159,605  
157,810  
158,735  
155,084  
137,403  
137,498  
135,118  
134,369  
131,303  
0  
0  
0  
0  
0  
1,696  
820  
193  
30  
644  
58,605  
53,200  
53,724  
57,207  
55,219  
9,880  
10,670  
8,732  
8,856  
8,020  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
645,039  
696,119  
654,980  
626,466  
581,404  
132,122  
227,264  
146,892  
157,154  
149,844  
116,042  
211,184  
123,004  
136,124  
112,290  
16,080  
16,080  
23,888  
21,030  
37,553  
512,917  
468,855  
508,088  
469,312  
431,560  
512,917  
468,855  
508,088  
469,312  
431,560  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0