Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,066  
645,039  
696,119  
654,980  
626,466  
198,001  
278,260  
334,327  
299,404  
267,270  
111,665  
182,161  
227,842  
215,615  
177,777  
0  
0  
0  
0  
0  
34,785  
39,474  
43,564  
32,620  
28,477  
42,543  
41,519  
41,935  
40,539  
40,271  
9,008  
15,106  
20,985  
10,629  
20,745  
468,065  
366,779  
361,792  
355,577  
359,196  
159,207  
159,195  
159,605  
157,810  
158,735  
141,677  
137,403  
137,498  
135,118  
134,369  
0  
0  
0  
0  
0  
3,011  
1,696  
820  
193  
30  
150,581  
58,605  
53,200  
53,724  
57,207  
13,588  
9,880  
10,670  
8,732  
8,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,066  
645,039  
696,119  
654,980  
626,466  
111,128  
132,122  
227,264  
146,892  
157,154  
111,128  
116,042  
211,184  
123,004  
136,124  
0  
16,080  
16,080  
23,888  
21,030  
554,938  
512,917  
468,855  
508,088  
469,312  
554,938  
512,917  
468,855  
508,088  
469,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0