Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
696,119  
654,980  
626,466  
581,404  
369,009  
334,327  
299,404  
267,270  
231,135  
145,754  
227,842  
215,615  
177,777  
113,264  
41,652  
0  
0  
0  
0  
0  
43,564  
32,620  
28,477  
70,235  
62,812  
41,935  
40,539  
40,271  
38,094  
36,275  
20,985  
10,629  
20,745  
9,541  
5,015  
361,792  
355,577  
359,196  
350,269  
223,254  
159,605  
157,810  
158,735  
155,084  
93,886  
137,498  
135,118  
134,369  
131,303  
120,818  
0  
0  
0  
0  
0  
820  
193  
30  
644  
620  
53,200  
53,724  
57,207  
55,219  
0  
10,670  
8,732  
8,856  
8,020  
7,929  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
696,119  
654,980  
626,466  
581,404  
369,009  
227,264  
146,892  
157,154  
149,844  
172,032  
211,184  
123,004  
136,124  
112,290  
134,675  
16,080  
23,888  
21,030  
37,553  
37,357  
468,855  
508,088  
469,312  
431,560  
196,977  
468,855  
508,088  
469,312  
431,560  
196,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0