Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,341,964  
1,347,539  
1,107,101  
1,046,500  
1,045,030  
504,761  
538,534  
361,204  
332,498  
338,017  
63,708  
61,961  
67,382  
61,406  
39,184  
127,881  
127,860  
9,000  
21,863  
32,276  
227,647  
269,343  
237,920  
205,694  
210,352  
62,105  
62,084  
29,799  
29,183  
41,713  
23,420  
17,287  
17,103  
14,352  
14,492  
837,203  
809,005  
745,897  
714,002  
707,012  
80,143  
89,508  
65,516  
55,839  
55,871  
66,130  
61,792  
64,923  
65,061  
66,575  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,024  
0  
0  
0  
82,766  
73,077  
54,385  
49,157  
40,626  
608,164  
583,604  
561,074  
543,945  
543,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,341,964  
1,347,539  
1,107,101  
1,046,500  
1,045,030  
911,416  
923,495  
693,276  
640,204  
651,284  
736,046  
750,072  
653,357  
611,343  
615,688  
175,370  
173,423  
39,919  
28,861  
35,596  
430,548  
424,044  
413,825  
406,296  
393,746  
430,548  
424,044  
413,825  
406,296  
393,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0