Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,146  
745,147  
764,003  
739,333  
783,453  
298,444  
274,062  
294,919  
266,747  
308,036  
45,452  
32,433  
50,624  
45,537  
49,546  
31,000  
31,000  
0  
1,000  
10,650  
182,780  
178,945  
197,985  
188,443  
215,997  
29,396  
24,001  
40,297  
27,253  
23,673  
9,817  
7,684  
6,013  
4,514  
8,170  
477,702  
471,085  
469,084  
472,586  
475,417  
40,177  
43,790  
40,370  
42,436  
42,677  
49,551  
45,096  
43,419  
45,737  
47,876  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
311  
311  
311  
311  
36,897  
33,024  
36,825  
24,861  
15,691  
350,766  
348,864  
348,159  
359,241  
368,861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,146  
745,147  
764,003  
739,333  
783,453  
407,697  
376,486  
373,361  
355,220  
380,044  
377,553  
346,029  
340,636  
315,033  
329,182  
30,144  
30,457  
32,725  
40,187  
50,862  
368,449  
368,661  
390,642  
384,113  
403,409  
368,449  
368,661  
390,642  
384,113  
403,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0