Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,045,030  
876,325  
742,116  
776,146  
745,147  
338,017  
338,263  
236,901  
298,444  
274,062  
39,184  
56,744  
34,460  
45,452  
32,433  
32,276  
32,276  
31,413  
31,000  
31,000  
210,352  
198,355  
148,295  
182,780  
178,945  
41,713  
40,788  
15,049  
29,396  
24,001  
14,492  
10,099  
7,684  
9,817  
7,684  
707,012  
538,063  
505,215  
477,702  
471,085  
55,871  
49,149  
35,693  
40,177  
43,790  
66,575  
46,285  
48,825  
49,551  
45,096  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
311  
311  
311  
40,626  
40,424  
36,897  
36,897  
33,024  
543,941  
402,205  
383,489  
350,766  
348,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,045,030  
876,325  
742,116  
776,146  
745,147  
651,284  
488,581  
377,330  
407,697  
376,486  
615,688  
456,889  
348,888  
377,553  
346,029  
35,596  
31,692  
28,442  
30,144  
30,457  
393,746  
387,744  
364,786  
368,449  
368,661  
393,746  
387,744  
364,786  
368,449  
368,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0