Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,475,222  
1,451,961  
1,341,964  
1,347,539  
1,107,101  
516,423  
514,898  
504,761  
538,534  
361,204  
73,184  
40,704  
63,708  
61,961  
67,382  
81,524  
136,486  
127,881  
127,860  
9,000  
275,790  
256,909  
227,647  
269,343  
237,920  
48,235  
45,027  
62,105  
62,084  
29,799  
37,691  
35,772  
23,420  
17,287  
17,103  
958,799  
937,063  
837,203  
809,005  
745,897  
73,930  
74,943  
80,143  
89,508  
65,516  
93,712  
92,448  
66,130  
61,792  
64,923  
0  
0  
0  
0  
0  
3,289  
0  
0  
1,024  
0  
86,484  
84,882  
82,766  
73,077  
54,385  
701,383  
684,791  
608,164  
583,604  
561,074  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,475,222  
1,451,961  
1,341,964  
1,347,539  
1,107,101  
1,036,560  
991,274  
911,416  
923,495  
693,276  
833,738  
795,813  
736,046  
750,072  
653,357  
202,822  
195,462  
175,370  
173,423  
39,919  
438,662  
460,686  
430,548  
424,044  
413,825  
438,662  
460,686  
430,548  
424,044  
413,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0