Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,436,581  
5,586,780  
5,656,868  
5,259,875  
5,106,535  
7,097,387  
3,734,939  
3,740,525  
3,602,578  
3,480,094  
589,723  
253,200  
259,694  
273,595  
220,914  
685,319  
249,040  
307,640  
307,640  
307,940  
3,962,265  
1,791,981  
1,820,259  
1,762,829  
1,555,943  
1,761,876  
1,391,458  
1,335,745  
1,250,724  
1,382,095  
98,204  
49,260  
17,187  
7,791  
13,203  
4,339,194  
1,851,840  
1,916,343  
1,657,297  
1,626,440  
17,504  
6,192  
5,942  
2,562  
2,262  
1,754,463  
225,058  
266,812  
202,076  
204,930  
247,212  
138,759  
146,579  
147,625  
124,286  
666,192  
98,399  
68,808  
52,173  
51,592  
1,123,225  
900,707  
973,564  
922,664  
907,126  
530,597  
482,724  
454,637  
330,198  
336,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,436,581  
5,586,780  
5,656,868  
5,259,875  
5,106,535  
6,462,998  
2,767,348  
2,864,510  
2,572,227  
2,446,160  
5,196,282  
2,136,029  
2,220,473  
1,978,000  
1,845,630  
1,266,716  
631,319  
644,037  
594,227  
600,529  
4,973,583  
2,819,432  
2,792,358  
2,687,649  
2,660,375  
4,973,583  
2,819,432  
2,792,358  
2,687,649  
2,660,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0