Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
3,264,770  
3,016,745  
2,904,205  
3,109,015  
3,036,689  
568,633  
395,353  
408,202  
470,399  
472,318  
11,500  
11,310  
12,310  
1,000  
0  
1,393,349  
1,437,550  
1,177,376  
1,566,360  
1,574,726  
1,239,914  
1,137,816  
1,282,879  
1,060,886  
982,515  
51,375  
34,716  
23,438  
10,369  
7,130  
1,653,148  
1,428,123  
1,400,618  
897,615  
874,854  
2,262  
1,451  
850  
849  
888  
284,432  
174,779  
146,988  
144,410  
141,727  
47,528  
47,637  
47,745  
47,853  
47,884  
51,599  
51,526  
51,698  
51,698  
51,658  
869,178  
875,178  
870,050  
326,214  
311,663  
398,149  
277,552  
283,287  
326,592  
321,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
2,248,122  
1,834,737  
1,790,276  
1,543,527  
1,474,328  
1,705,402  
1,322,373  
1,257,549  
999,768  
935,379  
542,720  
512,365  
532,727  
543,759  
538,949  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0