Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
3,562,910  
3,016,745  
2,904,205  
3,109,015  
3,036,689  
2,968,147  
395,353  
408,202  
470,399  
472,318  
1,321,315  
11,310  
12,310  
1,000  
0  
0  
1,437,550  
1,177,376  
1,566,360  
1,574,726  
676,868  
1,137,816  
1,282,879  
1,060,886  
982,515  
951,522  
34,716  
23,438  
10,369  
7,130  
18,442  
1,428,123  
1,400,618  
897,615  
874,854  
594,763  
1,451  
850  
849  
888  
887  
174,779  
146,988  
144,410  
141,727  
91,205  
47,637  
47,745  
47,853  
47,884  
99,345  
51,526  
51,698  
51,698  
51,658  
51,658  
875,178  
870,050  
326,214  
311,663  
304,407  
277,552  
283,287  
326,592  
321,034  
47,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
3,562,910  
1,834,737  
1,790,276  
1,543,527  
1,474,328  
1,160,452  
1,322,373  
1,257,549  
999,768  
935,379  
632,812  
512,365  
532,727  
543,759  
538,949  
527,639  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
2,402,458  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
2,402,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0