Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,586,780  
5,656,868  
5,259,875  
5,106,535  
4,917,919  
3,734,939  
3,740,525  
3,602,578  
3,480,094  
3,264,770  
253,200  
259,694  
273,595  
220,914  
568,633  
249,040  
307,640  
307,640  
307,940  
11,500  
1,791,981  
1,820,259  
1,762,829  
1,555,943  
1,393,349  
1,391,458  
1,335,745  
1,250,724  
1,382,095  
1,239,914  
49,260  
17,187  
7,791  
13,203  
51,375  
1,851,840  
1,916,343  
1,657,297  
1,626,440  
1,653,148  
6,192  
5,942  
2,562  
2,262  
2,262  
225,058  
266,812  
202,076  
204,930  
284,432  
138,759  
146,579  
147,625  
124,286  
47,528  
98,399  
68,808  
52,173  
51,592  
51,599  
900,707  
973,564  
922,664  
907,126  
869,178  
482,724  
454,637  
330,198  
336,244  
398,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,586,780  
5,656,868  
5,259,875  
5,106,535  
4,917,919  
2,767,348  
2,864,510  
2,572,227  
2,446,160  
2,248,122  
2,136,029  
2,220,473  
1,978,000  
1,845,630  
1,705,402  
631,319  
644,037  
594,227  
600,529  
542,720  
2,819,432  
2,792,358  
2,687,649  
2,660,375  
2,669,797  
2,819,432  
2,792,358  
2,687,649  
2,660,375  
2,669,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0