Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,259,875  
5,106,535  
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
3,602,578  
3,480,094  
3,264,770  
3,016,745  
2,904,205  
273,595  
220,914  
568,633  
395,353  
408,202  
307,640  
307,940  
11,500  
11,310  
12,310  
1,762,829  
1,555,943  
1,393,349  
1,437,550  
1,177,376  
1,250,724  
1,382,095  
1,239,914  
1,137,816  
1,282,879  
7,791  
13,203  
51,375  
34,716  
23,438  
1,657,297  
1,626,440  
1,653,148  
1,428,123  
1,400,618  
2,562  
2,262  
2,262  
1,451  
850  
202,076  
204,930  
284,432  
174,779  
146,988  
147,625  
124,286  
47,528  
47,637  
47,745  
52,173  
51,592  
51,599  
51,526  
51,698  
922,664  
907,126  
869,178  
875,178  
870,050  
330,198  
336,244  
398,149  
277,552  
283,287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,259,875  
5,106,535  
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
2,572,227  
2,446,160  
2,248,122  
1,834,737  
1,790,276  
1,978,000  
1,845,630  
1,705,402  
1,322,373  
1,257,549  
594,227  
600,529  
542,720  
512,365  
532,727  
2,687,649  
2,660,375  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
2,687,649  
2,660,375  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0