Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,106,535  
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
3,480,094  
3,264,770  
3,016,745  
2,904,205  
3,109,015  
220,914  
568,633  
395,353  
408,202  
470,399  
307,940  
11,500  
11,310  
12,310  
1,000  
1,555,943  
1,393,349  
1,437,550  
1,177,376  
1,566,360  
1,382,095  
1,239,914  
1,137,816  
1,282,879  
1,060,886  
13,203  
51,375  
34,716  
23,438  
10,369  
1,626,440  
1,653,148  
1,428,123  
1,400,618  
897,615  
2,262  
2,262  
1,451  
850  
849  
204,930  
284,432  
174,779  
146,988  
144,410  
124,286  
47,528  
47,637  
47,745  
47,853  
51,592  
51,599  
51,526  
51,698  
51,698  
907,126  
869,178  
875,178  
870,050  
326,214  
336,244  
398,149  
277,552  
283,287  
326,592  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,106,535  
4,917,919  
4,444,869  
4,304,823  
4,006,630  
2,446,160  
2,248,122  
1,834,737  
1,790,276  
1,543,527  
1,845,630  
1,705,402  
1,322,373  
1,257,549  
999,768  
600,529  
542,720  
512,365  
532,727  
543,759  
2,660,375  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
2,660,375  
2,669,797  
2,610,131  
2,514,547  
2,463,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0