Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
3,562,910  
2,219,539  
2,904,205  
3,109,015  
3,036,689  
2,968,147  
1,666,333  
408,202  
470,399  
472,318  
1,321,315  
55,432  
12,310  
1,000  
0  
0  
0  
1,177,376  
1,566,360  
1,574,726  
676,868  
635,032  
1,282,879  
1,060,886  
982,515  
951,522  
965,364  
23,438  
10,369  
7,130  
18,442  
10,505  
1,400,618  
897,615  
874,854  
594,763  
553,206  
850  
849  
888  
887  
883  
146,988  
144,410  
141,727  
91,205  
90,048  
47,745  
47,853  
47,884  
99,345  
84,459  
51,698  
51,698  
51,658  
51,658  
51,658  
870,050  
326,214  
311,663  
304,407  
298,583  
283,287  
326,592  
321,034  
47,260  
27,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,304,823  
4,006,630  
3,911,543  
3,562,910  
2,219,539  
1,790,276  
1,543,527  
1,474,328  
1,160,452  
918,231  
1,257,549  
999,768  
935,379  
632,812  
448,256  
532,727  
543,759  
538,949  
527,639  
469,975  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
2,402,458  
1,290,676  
2,514,547  
2,463,103  
2,437,215  
2,402,458  
1,290,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
10,631