Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,130,422  
10,893,323  
11,436,581  
5,586,780  
5,656,868  
6,594,285  
6,475,034  
7,097,387  
3,734,939  
3,740,525  
837,244  
559,433  
589,723  
253,200  
259,694  
670,355  
856,494  
685,319  
249,040  
307,640  
2,874,770  
3,026,041  
3,962,265  
1,791,981  
1,820,259  
2,134,458  
1,952,971  
1,761,876  
1,391,458  
1,335,745  
77,458  
80,095  
98,204  
49,260  
17,187  
4,536,138  
4,418,289  
4,339,194  
1,851,840  
1,916,343  
16,407  
16,189  
17,504  
6,192  
5,942  
2,055,073  
2,050,989  
1,754,463  
225,058  
266,812  
244,472  
246,683  
247,212  
138,759  
146,579  
740,535  
689,419  
666,192  
98,399  
68,808  
1,184,190  
1,114,140  
1,123,225  
900,707  
973,564  
295,461  
300,870  
530,597  
482,724  
454,637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,130,422  
10,893,323  
11,436,581  
5,586,780  
5,656,868  
5,385,760  
5,327,784  
6,462,998  
2,767,348  
2,864,510  
4,129,961  
4,102,433  
5,196,282  
2,136,029  
2,220,473  
1,255,800  
1,225,351  
1,266,716  
631,319  
644,037  
5,744,662  
5,565,539  
4,973,583  
2,819,432  
2,792,358  
5,744,662  
5,565,539  
4,973,583  
2,819,432  
2,792,358  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0