Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,462  
 
 
 
 
97,936  
 
 
 
 
1,961  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
59,343  
 
 
 
 
36,265  
 
 
 
 
366  
 
 
 
 
12,526  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,980  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,546  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,462  
 
 
 
 
80,617  
 
 
 
 
80,617  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
29,845  
 
 
 
 
29,845  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0