Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
126,525  
123,819  
121,845  
127,132  
 
52,720  
49,840  
47,910  
53,057  
 
3,985  
3,931  
3,800  
5,457  
 
0  
0  
0  
0  
 
31,341  
27,741  
25,430  
21,430  
 
17,353  
18,144  
18,605  
25,251  
 
41  
23  
74  
920  
 
73,805  
73,980  
73,935  
74,075  
 
70,000  
70,000  
70,000  
0  
 
3,754  
3,909  
3,872  
4,004  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
70,000  
 
51  
70  
63  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
126,525  
123,819  
121,845  
127,132  
 
22,377  
20,005  
17,265  
23,164  
 
22,124  
19,751  
17,011  
22,910  
 
254  
254  
254  
254  
 
104,148  
103,815  
104,580  
103,968  
 
104,148  
103,815  
104,580  
103,968  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0