Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,871  
126,525  
123,819  
121,845  
127,132  
72,761  
52,720  
49,840  
47,910  
53,057  
3,086  
3,985  
3,931  
3,800  
5,457  
0  
0  
0  
0  
0  
49,865  
31,341  
27,741  
25,430  
21,430  
19,537  
17,353  
18,144  
18,605  
25,251  
273  
41  
23  
74  
920  
74,110  
73,805  
73,980  
73,935  
74,075  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
0  
4,071  
3,754  
3,909  
3,872  
4,004  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70,000  
39  
51  
70  
63  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,871  
126,525  
123,819  
121,845  
127,132  
42,616  
22,377  
20,005  
17,265  
23,164  
42,363  
22,124  
19,751  
17,011  
22,910  
254  
254  
254  
254  
254  
104,255  
104,148  
103,815  
104,580  
103,968  
104,255  
104,148  
103,815  
104,580  
103,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0