Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,357  
139,629  
169,390  
146,871  
126,525  
45,274  
66,585  
96,061  
72,761  
52,720  
24,113  
3,673  
10,488  
3,086  
3,985  
0  
0  
0  
0  
0  
6,009  
42,829  
56,927  
49,865  
31,341  
15,145  
19,705  
27,653  
19,537  
17,353  
8  
378  
993  
273  
41  
72,083  
73,045  
73,329  
74,110  
73,805  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
2,083  
3,009  
3,282  
4,071  
3,754  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36  
47  
39  
51  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,357  
139,629  
169,390  
146,871  
126,525  
12,795  
35,037  
64,838  
42,616  
22,377  
12,795  
35,037  
64,838  
42,363  
22,124  
0  
0  
0  
254  
254  
104,562  
104,592  
104,552  
104,255  
104,148  
104,562  
104,592  
104,552  
104,255  
104,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0