Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,390  
146,871  
126,525  
123,819  
121,845  
96,061  
72,761  
52,720  
49,840  
47,910  
10,488  
3,086  
3,985  
3,931  
3,800  
0  
0  
0  
0  
0  
56,927  
49,865  
31,341  
27,741  
25,430  
27,653  
19,537  
17,353  
18,144  
18,605  
993  
273  
41  
23  
74  
73,329  
74,110  
73,805  
73,980  
73,935  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
3,282  
4,071  
3,754  
3,909  
3,872  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
47  
39  
51  
70  
63  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,390  
146,871  
126,525  
123,819  
121,845  
64,838  
42,616  
22,377  
20,005  
17,265  
64,838  
42,363  
22,124  
19,751  
17,011  
0  
254  
254  
254  
254  
104,552  
104,255  
104,148  
103,815  
104,580  
104,552  
104,255  
104,148  
103,815  
104,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0