Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,229  
117,357  
139,629  
169,390  
146,871  
63,146  
45,274  
66,585  
96,061  
72,761  
3,234  
24,113  
3,673  
10,488  
3,086  
0  
0  
0  
0  
0  
44,285  
6,009  
42,829  
56,927  
49,865  
15,554  
15,145  
19,705  
27,653  
19,537  
73  
8  
378  
993  
273  
72,083  
72,083  
73,045  
73,329  
74,110  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
70,000  
2,083  
2,083  
3,009  
3,282  
4,071  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36  
47  
39  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,229  
117,357  
139,629  
169,390  
146,871  
30,330  
12,795  
35,037  
64,838  
42,616  
30,330  
12,795  
35,037  
64,838  
42,363  
0  
0  
0  
0  
254  
104,899  
104,562  
104,592  
104,552  
104,255  
104,899  
104,562  
104,592  
104,552  
104,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0