Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (ART: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,059,336  
442,903  
445,933  
433,180  
226,391  
999,546  
416,682  
419,736  
426,909  
220,520  
998,543  
416,279  
384,089  
426,602  
219,598  
1,003  
402  
35,647  
307  
922  
59,791  
26,222  
26,197  
6,272  
5,871  
0  
0  
0  
0  
0  
9,003  
9,525  
8,625  
603  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,787  
16,697  
17,571  
5,668  
5,365  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,059,336  
442,903  
445,933  
433,180  
226,391  
34,327  
22,429  
45,842  
33,926  
29,174  
30,998  
19,264  
42,987  
30,872  
26,275  
3,330  
3,165  
2,855  
3,053  
2,899  
1,025,009  
420,475  
400,091  
399,254  
197,216  
1,025,009  
420,475  
400,091  
399,254  
197,216  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0