Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (ART: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,903  
445,933  
433,180  
226,391  
215,263  
416,682  
419,736  
426,909  
220,520  
209,072  
416,279  
384,089  
426,602  
219,598  
208,124  
402  
35,647  
307  
922  
948  
26,222  
26,197  
6,272  
5,871  
6,192  
0  
0  
0  
0  
0  
9,525  
8,625  
603  
506  
839  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,697  
17,571  
5,668  
5,365  
5,352  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,903  
445,933  
433,180  
226,391  
215,263  
22,429  
45,842  
33,926  
29,174  
32,756  
19,264  
42,987  
30,872  
26,275  
30,207  
3,165  
2,855  
3,053  
2,899  
2,550  
420,475  
400,091  
399,254  
197,216  
182,507  
420,475  
400,091  
399,254  
197,216  
182,507  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0