Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (ART: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,081,624  
1,059,336  
442,903  
445,933  
433,180  
1,022,807  
999,546  
416,682  
419,736  
426,909  
1,022,169  
998,543  
416,279  
384,089  
426,602  
638  
1,003  
402  
35,647  
307  
58,817  
59,791  
26,222  
26,197  
6,272  
0  
0  
0  
0  
0  
8,512  
9,003  
9,525  
8,625  
603  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,305  
50,787  
16,697  
17,571  
5,668  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,081,624  
1,059,336  
442,903  
445,933  
433,180  
32,503  
34,327  
22,429  
45,842  
33,926  
29,005  
30,998  
19,264  
42,987  
30,872  
3,498  
3,330  
3,165  
2,855  
3,053  
1,049,120  
1,025,009  
420,475  
400,091  
399,254  
1,049,120  
1,025,009  
420,475  
400,091  
399,254  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0