Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,768  
93,713  
124,522  
133,757  
105,635  
79,651  
80,587  
110,769  
124,729  
97,762  
12,912  
8,267  
29,701  
11,872  
23,800  
0  
0  
0  
2,387  
2,387  
53,363  
64,072  
69,893  
68,157  
63,024  
13,359  
8,200  
11,150  
39,488  
8,505  
16  
48  
25  
2,825  
45  
13,117  
13,125  
13,753  
9,028  
7,873  
0  
0  
0  
0  
0  
3,986  
10,753  
11,216  
7,089  
7,493  
6,719  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,412  
2,372  
2,537  
1,939  
379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,768  
93,713  
124,522  
133,757  
105,635  
55,570  
53,266  
86,240  
97,391  
68,827  
50,033  
47,563  
82,703  
94,087  
65,452  
5,537  
5,703  
3,537  
3,304  
3,375  
37,199  
40,446  
38,281  
36,366  
36,808  
37,199  
40,446  
38,281  
36,366  
36,808  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0