Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,764  
87,809  
87,402  
91,096  
90,407  
79,711  
81,379  
80,607  
84,107  
82,984  
5,209  
23,919  
19,177  
15,547  
23,309  
0  
0  
0  
0  
0  
69,180  
52,640  
56,071  
57,273  
54,898  
5,197  
4,779  
5,320  
10,847  
4,525  
125  
41  
40  
440  
252  
6,053  
6,430  
6,795  
6,989  
7,423  
0  
0  
0  
0  
0  
5,985  
6,296  
6,616  
6,950  
6,988  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
69  
134  
179  
39  
435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,764  
87,809  
87,402  
91,096  
90,407  
47,573  
51,068  
46,014  
52,317  
51,827  
44,338  
47,833  
42,779  
52,282  
51,792  
3,235  
3,235  
3,235  
35  
35  
38,191  
36,741  
41,388  
38,778  
38,580  
38,191  
36,741  
41,388  
38,778  
38,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0