Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
114,741  
115,645  
92,768  
93,713  
124,522  
96,793  
98,814  
79,651  
80,587  
110,769  
21,376  
12,760  
12,912  
8,267  
29,701  
0  
0  
0  
0  
0  
65,316  
74,219  
53,363  
64,072  
69,893  
10,083  
11,819  
13,359  
8,200  
11,150  
18  
17  
16  
48  
25  
17,948  
16,830  
13,117  
13,125  
13,753  
0  
0  
0  
0  
0  
7,897  
7,983  
3,986  
10,753  
11,216  
6,095  
6,407  
6,719  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,955  
2,440  
2,412  
2,372  
2,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
114,741  
115,645  
92,768  
93,713  
124,522  
74,597  
76,705  
55,570  
53,266  
86,240  
68,640  
71,168  
50,033  
47,563  
82,703  
5,957  
5,537  
5,537  
5,703  
3,537  
40,144  
38,940  
37,199  
40,446  
38,281  
40,144  
38,940  
37,199  
40,446  
38,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0