Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,522  
133,757  
105,635  
103,608  
101,291  
110,769  
124,729  
97,762  
96,752  
95,210  
29,701  
11,872  
23,800  
8,569  
24,038  
0  
2,387  
2,387  
0  
0  
69,893  
68,157  
63,024  
79,907  
66,126  
11,150  
39,488  
8,505  
8,232  
5,002  
25  
2,825  
45  
44  
44  
13,753  
9,028  
7,873  
6,856  
6,081  
0  
0  
0  
0  
0  
11,216  
7,089  
7,493  
6,837  
5,674  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,537  
1,939  
379  
19  
407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,522  
133,757  
105,635  
103,608  
101,291  
86,240  
97,391  
68,827  
63,943  
63,811  
82,703  
94,087  
65,452  
60,708  
60,576  
3,537  
3,304  
3,375  
3,235  
3,235  
38,281  
36,366  
36,808  
39,665  
37,480  
38,281  
36,366  
36,808  
39,665  
37,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0