Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,757  
105,635  
103,608  
101,291  
85,764  
124,729  
97,762  
96,752  
95,210  
79,711  
11,872  
23,800  
8,569  
24,038  
5,209  
2,387  
2,387  
0  
0  
0  
68,157  
63,024  
79,907  
66,126  
69,180  
39,488  
8,505  
8,232  
5,002  
5,197  
2,825  
45  
44  
44  
125  
9,028  
7,873  
6,856  
6,081  
6,053  
0  
0  
0  
0  
0  
7,089  
7,493  
6,837  
5,674  
5,985  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,939  
379  
19  
407  
69  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,757  
105,635  
103,608  
101,291  
85,764  
97,391  
68,827  
63,943  
63,811  
47,573  
94,087  
65,452  
60,708  
60,576  
44,338  
3,304  
3,375  
3,235  
3,235  
3,235  
36,366  
36,808  
39,665  
37,480  
38,191  
36,366  
36,808  
39,665  
37,480  
38,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0