Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,291  
85,764  
87,809  
87,402  
91,096  
95,210  
79,711  
81,379  
80,607  
84,107  
24,038  
5,209  
23,919  
19,177  
15,547  
0  
0  
0  
0  
0  
66,126  
69,180  
52,640  
56,071  
57,273  
5,002  
5,197  
4,779  
5,320  
10,847  
44  
125  
41  
40  
440  
6,081  
6,053  
6,430  
6,795  
6,989  
0  
0  
0  
0  
0  
5,674  
5,985  
6,296  
6,616  
6,950  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
407  
69  
134  
179  
39  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,291  
85,764  
87,809  
87,402  
91,096  
63,811  
47,573  
51,068  
46,014  
52,317  
60,576  
44,338  
47,833  
42,779  
52,282  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
35  
37,480  
38,191  
36,741  
41,388  
38,778  
37,480  
38,191  
36,741  
41,388  
38,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0