Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,608  
101,291  
85,764  
87,809  
87,402  
96,752  
95,210  
79,711  
81,379  
80,607  
8,569  
24,038  
5,209  
23,919  
19,177  
0  
0  
0  
0  
0  
79,907  
66,126  
69,180  
52,640  
56,071  
8,232  
5,002  
5,197  
4,779  
5,320  
44  
44  
125  
41  
40  
6,856  
6,081  
6,053  
6,430  
6,795  
0  
0  
0  
0  
0  
6,837  
5,674  
5,985  
6,296  
6,616  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19  
407  
69  
134  
179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,608  
101,291  
85,764  
87,809  
87,402  
63,943  
63,811  
47,573  
51,068  
46,014  
60,708  
60,576  
44,338  
47,833  
42,779  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
39,665  
37,480  
38,191  
36,741  
41,388  
39,665  
37,480  
38,191  
36,741  
41,388  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0