Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,010  
103,608  
101,291  
85,764  
87,809  
96,137  
96,752  
95,210  
79,711  
81,379  
36,450  
8,569  
24,038  
5,209  
23,919  
0  
0  
0  
0  
0  
51,237  
79,907  
66,126  
69,180  
52,640  
8,406  
8,232  
5,002  
5,197  
4,779  
45  
44  
44  
125  
41  
7,873  
6,856  
6,081  
6,053  
6,430  
0  
0  
0  
0  
0  
7,493  
6,837  
5,674  
5,985  
6,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
379  
19  
407  
69  
134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,010  
103,608  
101,291  
85,764  
87,809  
67,243  
63,943  
63,811  
47,573  
51,068  
64,043  
60,708  
60,576  
44,338  
47,833  
3,200  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
36,767  
39,665  
37,480  
38,191  
36,741  
36,767  
39,665  
37,480  
38,191  
36,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0