Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,372  
378,464  
384,546  
391,434  
390,766  
383,038  
365,554  
371,476  
379,667  
378,721  
351,040  
320,643  
322,332  
330,295  
357,140  
31,998  
44,911  
49,144  
49,372  
21,582  
13,334  
12,910  
13,070  
11,767  
12,045  
0  
0  
0  
0  
0  
988  
1,159  
1,360  
1,583  
1,825  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,346  
11,751  
11,710  
10,183  
10,220  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,372  
378,464  
384,546  
391,434  
390,766  
15,561  
8,525  
14,769  
12,106  
14,003  
15,561  
8,525  
14,769  
10,546  
12,852  
0  
0  
0  
1,559  
1,150  
380,811  
369,938  
369,777  
379,328  
376,763  
380,811  
369,938  
369,777  
379,328  
376,763  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0