Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,766  
386,952  
389,722  
373,339  
371,424  
378,721  
375,092  
377,655  
360,894  
359,053  
357,140  
344,367  
343,719  
303,952  
325,543  
21,582  
30,725  
33,936  
56,943  
33,510  
12,045  
11,860  
12,067  
12,445  
12,370  
0  
0  
0  
0  
0  
1,825  
2,063  
2,139  
2,382  
2,628  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,220  
9,797  
9,928  
10,063  
9,742  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,766  
386,952  
389,722  
373,339  
371,424  
14,003  
10,438  
11,188  
7,825  
8,270  
12,852  
7,810  
8,560  
7,825  
8,270  
1,150  
2,628  
2,628  
0  
0  
376,763  
376,514  
378,534  
365,514  
363,153  
376,763  
376,514  
378,534  
365,514  
363,153  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0