Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,426  
393,409  
477,248  
420,310  
448,459  
355,983  
377,001  
456,358  
398,655  
426,575  
8,094  
33,628  
104,885  
61,990  
87,110  
128,055  
166,659  
169,517  
156,501  
153,950  
199,690  
159,293  
179,831  
171,242  
182,396  
0  
0  
0  
0  
0  
20,145  
17,421  
2,126  
8,922  
3,120  
12,443  
16,408  
20,890  
21,655  
21,884  
0  
0  
0  
0  
0  
2,509  
2,726  
6,533  
6,662  
6,870  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,620  
0  
0  
0  
0  
0  
4,735  
5,310  
5,310  
9,934  
10,063  
9,623  
9,683  
9,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,426  
393,409  
477,248  
420,310  
448,459  
6,695  
36,032  
116,430  
62,027  
90,339  
6,695  
36,032  
116,430  
62,027  
90,339  
0  
0  
0  
0  
0  
361,731  
357,377  
360,818  
358,284  
358,120  
361,731  
357,377  
360,818  
358,284  
358,120  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0