Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,003  
391,434  
390,766  
386,952  
389,722  
371,476  
379,667  
378,721  
375,092  
377,655  
322,332  
330,295  
357,140  
344,367  
343,719  
49,144  
49,372  
21,582  
30,725  
33,936  
11,527  
11,767  
12,045  
11,860  
12,067  
0  
0  
0  
0  
0  
1,360  
1,583  
1,825  
2,063  
2,139  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,167  
10,183  
10,220  
9,797  
9,928  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,003  
391,434  
390,766  
386,952  
389,722  
16,188  
12,106  
14,003  
10,438  
11,188  
14,629  
10,546  
12,852  
7,810  
8,560  
1,559  
1,559  
1,150  
2,628  
2,628  
366,814  
379,328  
376,763  
376,514  
378,534  
366,814  
379,328  
376,763  
376,514  
378,534  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0