Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,339  
371,424  
369,541  
368,426  
393,409  
360,894  
359,053  
356,775  
355,983  
377,001  
7,522  
4,858  
4,008  
8,094  
33,628  
128,291  
128,000  
134,492  
128,055  
166,659  
168,138  
192,685  
171,913  
199,690  
159,293  
0  
0  
0  
0  
0  
56,943  
33,510  
46,363  
20,145  
17,421  
12,445  
12,370  
12,765  
12,443  
16,408  
0  
0  
0  
0  
0  
2,382  
2,628  
2,909  
2,509  
2,726  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,620  
0  
0  
0  
0  
0  
10,063  
9,742  
9,856  
9,934  
10,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,339  
371,424  
369,541  
368,426  
393,409  
7,825  
8,270  
7,729  
6,695  
36,032  
7,825  
8,270  
7,729  
6,695  
36,032  
0  
0  
0  
0  
0  
365,514  
363,153  
361,812  
361,731  
357,377  
365,514  
363,153  
361,812  
361,731  
357,377  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0