Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,546  
391,434  
390,766  
386,952  
389,722  
371,476  
379,667  
378,721  
375,092  
377,655  
322,332  
330,295  
357,140  
344,367  
343,719  
49,144  
49,372  
21,582  
30,725  
33,936  
13,070  
11,767  
12,045  
11,860  
12,067  
0  
0  
0  
0  
0  
1,360  
1,583  
1,825  
2,063  
2,139  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,710  
10,183  
10,220  
9,797  
9,928  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,546  
391,434  
390,766  
386,952  
389,722  
14,769  
12,106  
14,003  
10,438  
11,188  
14,769  
10,546  
12,852  
7,810  
8,560  
0  
1,559  
1,150  
2,628  
2,628  
369,777  
379,328  
376,763  
376,514  
378,534  
369,777  
379,328  
376,763  
376,514  
378,534  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0