Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,722  
373,339  
371,424  
369,541  
368,426  
377,655  
360,894  
359,053  
356,775  
355,983  
343,719  
 
325,543  
310,412  
335,838  
12,067  
12,445  
12,370  
12,765  
12,443  
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,722  
373,339  
371,424  
369,541  
368,426  
11,188  
7,825  
8,270  
7,729  
6,695  
8,560  
7,825  
8,270  
7,729  
6,695  
2,628  
0  
0  
0  
0  
378,534  
365,514  
363,153  
361,812  
361,731  
378,534  
365,514  
363,153  
361,812  
361,731  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
 
0  
0  
0