Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,448  
78,061  
80,852  
81,656  
81,709  
60,642  
64,543  
67,346  
67,536  
71,674  
4,384  
2,905  
1,240  
1,376  
723  
0  
0  
0  
0  
0  
14,980  
15,434  
16,087  
12,698  
14,874  
40,615  
45,787  
49,679  
52,671  
54,944  
662  
417  
340  
791  
1,133  
13,807  
13,518  
13,506  
14,119  
10,036  
0  
0  
0  
0  
0  
11,700  
11,736  
11,841  
12,497  
5,054  
0  
0  
0  
0  
0  
37  
157  
86  
0  
3,368  
500  
0  
0  
0  
0  
1,570  
1,625  
1,579  
1,622  
1,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,448  
78,061  
80,852  
81,656  
81,709  
27,865  
30,355  
31,258  
32,364  
32,404  
27,865  
30,355  
31,258  
32,364  
32,404  
0  
0  
0  
0  
0  
46,583  
47,707  
49,594  
49,292  
49,305  
45,852  
46,976  
48,863  
48,561  
48,574  
731  
731  
731  
731  
731  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0