Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,709  
88,106  
77,663  
64,811  
68,983  
71,674  
78,198  
70,872  
57,803  
63,653  
723  
3,709  
1,489  
1,551  
1,885  
0  
0  
0  
0  
0  
14,874  
16,755  
21,008  
14,926  
18,223  
54,944  
56,309  
47,627  
41,200  
43,111  
1,133  
1,425  
749  
125  
434  
10,036  
9,908  
6,791  
7,008  
5,331  
0  
0  
0  
0  
0  
5,054  
4,034  
4,268  
4,469  
3,900  
0  
0  
0  
0  
0  
3,368  
4,493  
1,125  
1,125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,615  
1,381  
1,398  
1,414  
1,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,709  
88,106  
77,663  
64,811  
68,983  
32,404  
38,856  
23,654  
11,862  
17,206  
32,404  
38,856  
23,654  
11,862  
17,206  
0  
0  
0  
0  
0  
49,305  
49,250  
54,009  
52,949  
51,778  
48,574  
48,519  
53,278  
52,218  
51,047  
731  
731  
731  
731  
731  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0