Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,811  
68,983  
73,717  
60,126  
60,800  
57,803  
63,653  
68,754  
54,861  
56,148  
1,551  
1,885  
2,774  
3,909  
5,063  
0  
0  
0  
700  
0  
14,926  
18,223  
20,515  
17,773  
13,545  
41,200  
43,111  
44,379  
32,439  
37,536  
125  
434  
1,086  
39  
5  
7,008  
5,331  
4,962  
5,265  
4,652  
0  
0  
0  
0  
0  
4,469  
3,900  
3,515  
3,752  
3,114  
0  
0  
0  
0  
0  
1,125  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,414  
1,431  
1,447  
1,513  
1,538  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,811  
68,983  
73,717  
60,126  
60,800  
11,862  
17,206  
22,791  
6,917  
9,423  
11,862  
17,206  
22,791  
6,917  
9,423  
0  
0  
0  
0  
0  
52,949  
51,778  
50,926  
53,209  
51,377  
52,218  
51,047  
50,195  
52,478  
50,646  
731  
731  
731  
731  
731  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0