Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,852  
81,656  
81,709  
88,106  
77,663  
67,346  
67,536  
71,674  
78,198  
70,872  
1,240  
1,376  
723  
3,709  
1,489  
0  
0  
0  
0  
0  
16,087  
12,698  
14,874  
16,755  
21,008  
49,679  
52,671  
54,944  
56,309  
47,627  
340  
791  
1,133  
1,425  
749  
13,506  
14,119  
10,036  
9,908  
6,791  
0  
0  
0  
0  
0  
11,841  
12,497  
5,054  
4,034  
4,268  
0  
0  
0  
0  
0  
86  
0  
3,368  
4,493  
1,125  
0  
0  
0  
0  
0  
1,579  
1,622  
1,615  
1,381  
1,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,852  
81,656  
81,709  
88,106  
77,663  
31,258  
32,364  
32,404  
38,856  
23,654  
31,258  
32,364  
32,404  
38,856  
23,654  
0  
0  
0  
0  
0  
49,594  
49,292  
49,305  
49,250  
54,009  
48,863  
48,561  
48,574  
48,519  
53,278  
731  
731  
731  
731  
731  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0