Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI (APL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,845  
 
 
 
 
137,407  
 
 
 
 
559  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
84,428  
 
 
 
 
49,358  
 
 
 
 
3,063  
 
 
 
 
5,438  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,438  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,845  
 
 
 
 
128,969  
 
 
 
 
128,969  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,877  
 
 
 
 
13,877  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0