Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,066  
727,525  
680,880  
606,240  
841,485  
465,977  
384,135  
331,575  
361,496  
584,506  
94,988  
39,785  
14,912  
39,477  
56,564  
6,677  
14,425  
13,515  
35,265  
20,489  
349,098  
317,767  
292,106  
278,822  
494,485  
2,414  
2,110  
1,749  
1,689  
3,763  
12,800  
10,048  
9,292  
6,241  
9,206  
374,089  
343,390  
349,305  
244,745  
256,979  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
147  
342  
227  
227  
427  
0  
0  
0  
0  
0  
308,405  
283,363  
267,934  
185,241  
176,909  
61,219  
55,453  
76,953  
55,090  
75,453  
146  
59  
18  
14  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,066  
727,525  
680,880  
606,240  
841,485  
437,945  
350,385  
303,398  
227,856  
463,969  
374,008  
308,519  
216,621  
175,934  
422,102  
63,937  
41,867  
86,778  
51,921  
41,867  
402,120  
377,139  
377,482  
378,385  
377,516  
402,120  
377,139  
377,482  
378,385  
377,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0