Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,398,255  
1,291,502  
1,082,045  
840,066  
727,525  
665,938  
645,801  
602,062  
465,977  
384,135  
274,158  
213,843  
172,687  
94,988  
39,785  
14,129  
13,740  
16,999  
6,677  
14,425  
354,465  
358,603  
397,841  
349,098  
317,767  
1,837  
1,884  
2,311  
2,414  
2,110  
21,349  
57,730  
12,223  
12,800  
10,048  
732,317  
645,701  
479,984  
374,089  
343,390  
5,855  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
242  
280  
170  
147  
342  
0  
0  
0  
0  
0  
663,851  
579,558  
413,202  
308,405  
283,363  
62,161  
61,277  
62,219  
61,219  
55,453  
208  
415  
221  
146  
59  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,398,255  
1,291,502  
1,082,045  
840,066  
727,525  
969,586  
884,115  
685,342  
437,945  
350,385  
869,684  
789,055  
609,166  
374,008  
308,519  
99,902  
95,059  
76,176  
63,937  
41,867  
428,669  
407,388  
396,704  
402,120  
377,139  
428,669  
407,388  
396,704  
402,120  
377,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0