Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
680,880  
606,240  
841,485  
690,467  
732,948  
331,575  
361,496  
584,506  
440,963  
487,790  
14,912  
39,477  
56,564  
56,616  
100,587  
13,515  
35,265  
20,489  
20,139  
24,821  
292,106  
278,822  
494,485  
285,923  
297,503  
1,749  
1,689  
3,763  
1,551  
1,591  
9,292  
6,241  
9,206  
76,734  
63,288  
349,305  
244,745  
256,979  
249,504  
245,159  
4,172  
4,172  
4,172  
0  
0  
227  
227  
427  
466  
144,629  
0  
0  
0  
0  
0  
267,934  
185,241  
176,909  
169,028  
0  
76,953  
55,090  
75,453  
75,772  
96,332  
18  
14  
18  
4,238  
4,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
680,880  
606,240  
841,485  
690,467  
732,948  
303,398  
227,856  
463,969  
312,828  
312,224  
216,621  
175,934  
422,102  
268,964  
270,357  
86,778  
51,921  
41,867  
43,864  
41,867  
377,482  
378,385  
377,516  
377,639  
420,705  
377,482  
378,385  
377,516  
377,639  
420,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
20