Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
727,525  
680,880  
606,240  
841,485  
690,467  
384,135  
331,575  
361,496  
584,506  
440,963  
39,785  
14,912  
39,477  
56,564  
56,616  
14,425  
13,515  
35,265  
20,489  
20,139  
317,767  
292,106  
278,822  
494,485  
285,923  
2,110  
1,749  
1,689  
3,763  
1,551  
10,048  
9,292  
6,241  
9,206  
76,734  
343,390  
349,305  
244,745  
256,979  
249,504  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
0  
342  
227  
227  
427  
466  
0  
0  
0  
0  
0  
283,363  
267,934  
185,241  
176,909  
169,028  
55,453  
76,953  
55,090  
75,453  
75,772  
59  
18  
14  
18  
4,238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
727,525  
680,880  
606,240  
841,485  
690,467  
350,385  
303,398  
227,856  
463,969  
312,828  
308,519  
216,621  
175,934  
422,102  
268,964  
41,867  
86,778  
51,921  
41,867  
43,864  
377,139  
377,482  
378,385  
377,516  
377,639  
377,139  
377,482  
378,385  
377,516  
377,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0