Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,502  
1,082,045  
840,066  
727,525  
680,880  
645,801  
602,062  
465,977  
384,135  
331,575  
213,843  
172,687  
94,988  
39,785  
14,912  
13,740  
16,999  
6,677  
14,425  
13,515  
358,603  
397,841  
349,098  
317,767  
292,106  
1,884  
2,311  
2,414  
2,110  
1,749  
57,730  
12,223  
12,800  
10,048  
9,292  
645,701  
479,984  
374,089  
343,390  
349,305  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
4,172  
280  
170  
147  
342  
227  
0  
0  
0  
0  
0  
579,558  
413,202  
308,405  
283,363  
267,934  
61,277  
62,219  
61,219  
55,453  
76,953  
415  
221  
146  
59  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,502  
1,082,045  
840,066  
727,525  
680,880  
884,115  
685,342  
437,945  
350,385  
303,398  
789,055  
609,166  
374,008  
308,519  
216,621  
95,059  
76,176  
63,937  
41,867  
86,778  
407,388  
396,704  
402,120  
377,139  
377,482  
407,388  
396,704  
402,120  
377,139  
377,482  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0