Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
606,240  
841,485  
690,467  
732,948  
606,413  
361,496  
584,506  
440,963  
487,790  
364,242  
39,477  
56,564  
56,616  
100,587  
94,067  
35,265  
20,489  
20,139  
24,821  
22,328  
278,822  
494,485  
285,923  
297,503  
200,397  
1,689  
3,763  
1,551  
1,591  
1,551  
6,241  
9,206  
76,734  
63,288  
45,899  
244,745  
256,979  
249,504  
245,159  
242,171  
4,172  
4,172  
0  
0  
0  
227  
427  
466  
144,629  
141,687  
0  
0  
0  
0  
0  
185,241  
176,909  
169,028  
0  
0  
55,090  
75,453  
75,772  
96,332  
96,305  
14  
18  
4,238  
4,197  
4,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
606,240  
841,485  
690,467  
732,948  
606,413  
227,856  
463,969  
312,828  
312,224  
181,059  
175,934  
422,102  
268,964  
270,357  
139,193  
51,921  
41,867  
43,864  
41,867  
41,867  
378,385  
377,516  
377,639  
420,705  
425,333  
378,385  
377,516  
377,639  
420,705  
425,333  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
20  
20