Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,779,242  
1,575,370  
1,342,682  
1,523,078  
1,398,255  
1,258,874  
1,195,120  
1,059,101  
1,390,794  
665,938  
179,720  
28,372  
110,004  
156,940  
274,158  
26,300  
72,060  
37,414  
14,156  
14,129  
528,578  
607,518  
441,421  
494,409  
354,465  
510,193  
460,824  
446,484  
696,369  
1,837  
14,082  
26,346  
23,779  
28,920  
21,349  
520,368  
380,251  
283,581  
132,284  
732,317  
6,175  
6,121  
4,438  
6,121  
5,855  
42,564  
1,057  
263  
202  
242  
0  
0  
0  
0  
0  
459,873  
361,642  
216,769  
63,519  
663,851  
10,340  
10,340  
61,545  
62,219  
62,161  
1,416  
1,092  
567  
224  
208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,777,874  
1,575,370  
1,342,682  
1,523,078  
1,398,255  
1,284,562  
1,077,880  
872,468  
1,084,903  
969,586  
1,037,611  
824,442  
749,194  
988,150  
869,684  
246,951  
253,438  
123,274  
96,752  
99,902  
493,312  
497,490  
470,214  
438,175  
428,669  
493,312  
497,490  
470,214  
438,175  
428,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0