Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
152,069  
144,674  
145,241  
148,773  
147,607  
148,336  
 
114,925  
133,091  
131,884  
146,646  
3,275  
2,327  
2,345  
2,544  
3,732  
 
0  
0  
0  
1,014  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
152,069  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
15,782  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
15,782  
0  
0  
0  
0  
0  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
136,287  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
136,287  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0