Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,230  
151,439  
147,949  
147,569  
151,118  
140,184  
148,312  
144,674  
145,241  
148,773  
139,765  
147,838  
142,946  
114,925  
133,091  
419  
474  
1,728  
30,317  
15,682  
3,046  
3,127  
3,275  
2,327  
2,345  
1,055  
1,055  
1,055  
0  
0  
136  
217  
312  
420  
539  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,055  
1,055  
1,055  
0  
0  
1,855  
1,855  
1,908  
1,908  
1,806  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,230  
151,439  
147,949  
147,569  
151,118  
2,183  
10,526  
11,756  
11,185  
14,811  
2,183  
10,526  
11,756  
11,185  
14,811  
0  
0  
0  
0  
0  
141,047  
140,913  
136,193  
136,384  
136,308  
141,047  
140,913  
136,193  
136,384  
136,308  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0