Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,200  
147,181  
143,230  
151,439  
147,949  
144,039  
143,918  
140,184  
148,312  
144,674  
143,314  
143,571  
139,765  
147,838  
142,946  
726  
347  
419  
474  
1,728  
3,161  
3,264  
3,046  
3,127  
3,275  
1,135  
1,055  
1,055  
1,055  
1,055  
66  
99  
136  
217  
312  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,960  
2,110  
1,855  
1,855  
1,908  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,200  
147,181  
143,230  
151,439  
147,949  
2,509  
2,565  
2,183  
10,526  
11,756  
2,509  
2,565  
2,183  
10,526  
11,756  
0  
0  
0  
0  
0  
144,691  
144,616  
141,047  
140,913  
136,193  
144,691  
144,616  
141,047  
140,913  
136,193  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0