Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
152,069  
144,674  
145,241  
148,773  
147,607  
148,336  
41,160  
41,274  
43,463  
43,265  
44,909  
36,305  
34,181  
41,149  
39,669  
38,700  
65,481  
39,470  
48,479  
48,950  
63,038  
0  
0  
0  
0  
0  
1,728  
30,317  
15,682  
15,723  
1,690  
3,275  
2,327  
2,345  
2,544  
3,732  
0  
0  
0  
0  
0  
312  
420  
539  
738  
912  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,055  
0  
0  
0  
1,014  
1,908  
1,908  
1,806  
1,806  
1,806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
152,069  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
15,782  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
15,782  
0  
0  
0  
0  
0  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
136,287  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
136,287  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0