Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,025  
147,200  
147,181  
143,230  
151,439  
139,890  
144,039  
143,918  
140,184  
148,312  
139,261  
143,314  
143,571  
139,765  
147,838  
629  
726  
347  
419  
474  
3,135  
3,161  
3,264  
3,046  
3,127  
1,135  
1,135  
1,055  
1,055  
1,055  
41  
66  
99  
136  
217  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,960  
1,960  
2,110  
1,855  
1,855  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,025  
147,200  
147,181  
143,230  
151,439  
2,638  
2,509  
2,565  
2,183  
10,526  
2,638  
2,509  
2,565  
2,183  
10,526  
0  
0  
0  
0  
0  
140,387  
144,691  
144,616  
141,047  
140,913  
140,387  
144,691  
144,616  
141,047  
140,913  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0