Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,874  
146,392  
143,025  
147,200  
147,181  
145,662  
143,270  
139,890  
144,039  
143,918  
139,507  
142,718  
139,261  
143,314  
143,571  
6,155  
553  
629  
726  
347  
3,212  
3,122  
3,135  
3,161  
3,264  
1,135  
1,135  
1,135  
1,135  
1,055  
21  
28  
41  
66  
99  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,057  
1,960  
1,960  
1,960  
2,110  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,874  
146,392  
143,025  
147,200  
147,181  
3,800  
2,030  
2,638  
2,509  
2,565  
3,800  
2,030  
2,638  
2,509  
2,565  
0  
0  
0  
0  
0  
145,074  
144,362  
140,387  
144,691  
144,616  
145,074  
144,362  
140,387  
144,691  
144,616  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0