Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,392  
143,025  
147,200  
147,181  
143,230  
143,270  
139,890  
144,039  
143,918  
140,184  
142,718  
139,261  
143,314  
143,571  
139,765  
553  
629  
726  
347  
419  
3,122  
3,135  
3,161  
3,264  
3,046  
1,135  
1,135  
1,135  
1,055  
1,055  
28  
41  
66  
99  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,960  
1,960  
1,960  
2,110  
1,855  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,392  
143,025  
147,200  
147,181  
143,230  
2,030  
2,638  
2,509  
2,565  
2,183  
2,030  
2,638  
2,509  
2,565  
2,183  
0  
0  
0  
0  
0  
144,362  
140,387  
144,691  
144,616  
141,047  
144,362  
140,387  
144,691  
144,616  
141,047  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0