Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,439  
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
148,312  
144,674  
145,241  
148,773  
147,607  
147,838  
 
114,925  
133,091  
131,884  
3,127  
3,275  
2,327  
2,345  
2,544  
1,055  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,439  
147,949  
147,569  
151,118  
150,152  
10,526  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
10,526  
11,756  
11,185  
14,811  
13,811  
0  
0  
0  
0  
0  
140,913  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
140,913  
136,193  
136,384  
136,308  
136,341  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
 
0  
0  
0