Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,840,727  
2,425,774  
2,009,902  
 
 
933,962  
1,505,313  
1,068,387  
 
 
16,887  
27,905  
17,378  
 
 
0  
0  
0  
 
 
318,008  
272,030  
354,132  
 
 
423,892  
1,095,358  
514,272  
 
 
175,175  
110,020  
182,604  
 
 
906,766  
920,461  
941,516  
 
 
501  
501  
493  
 
 
831,047  
829,098  
852,914  
 
 
0  
0  
0  
 
 
31,072  
44,587  
50,426  
 
 
13,174  
12,507  
507  
 
 
30,971  
33,768  
37,175  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,840,727  
2,425,774  
2,009,902  
 
 
1,248,969  
1,859,509  
1,471,455  
 
 
1,140,634  
1,741,174  
1,357,132  
 
 
108,335  
118,335  
114,323  
 
 
591,759  
566,265  
538,447  
 
 
591,759  
566,265  
538,447  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0