Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,028,372  
1,705,881  
1,840,727  
2,425,774  
2,009,902  
1,107,679  
789,554  
933,962  
1,505,313  
1,068,387  
48,813  
22,248  
16,887  
27,905  
17,378  
0  
0  
0  
0  
0  
315,632  
231,805  
318,008  
272,030  
354,132  
510,977  
333,471  
423,892  
1,095,358  
514,272  
232,256  
202,030  
175,175  
110,020  
182,604  
920,694  
916,327  
906,766  
920,461  
941,516  
901  
701  
501  
501  
493  
834,175  
837,485  
831,047  
829,098  
852,914  
0  
0  
0  
0  
0  
42,357  
32,513  
31,072  
44,587  
50,426  
13,598  
13,060  
13,174  
12,507  
507  
29,663  
32,567  
30,971  
33,768  
37,175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,028,372  
1,705,881  
1,840,727  
2,425,774  
2,009,902  
1,453,937  
1,128,620  
1,248,969  
1,859,509  
1,471,455  
1,394,418  
1,025,680  
1,140,634  
1,741,174  
1,357,132  
59,520  
102,940  
108,335  
118,335  
114,323  
574,435  
577,262  
591,759  
566,265  
538,447  
574,435  
577,262  
591,759  
566,265  
538,447  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0