Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
266,648  
253,351  
244,900  
241,858  
235,431  
76,205  
56,983  
42,675  
35,461  
49,005  
55,275  
41,130  
17,090  
19,319  
10,983  
0  
0  
0  
0  
0  
20,569  
15,327  
24,756  
13,362  
37,422  
82  
72  
66  
185  
256  
279  
454  
763  
2,594  
345  
190,443  
196,368  
202,226  
206,397  
186,426  
0  
0  
0  
0  
1  
109,705  
112,846  
117,933  
118,811  
115,895  
0  
0  
0  
0  
0  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
0  
0  
0  
0  
0  
79,634  
82,418  
83,188  
86,482  
69,425  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
266,648  
253,351  
244,900  
241,858  
235,431  
24,077  
25,102  
24,216  
33,425  
37,299  
21,387  
22,512  
16,597  
27,905  
31,480  
2,690  
2,590  
7,618  
5,520  
5,820  
242,571  
228,249  
220,685  
208,433  
198,132  
242,571  
228,249  
220,685  
208,433  
198,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0