Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,900  
241,858  
235,431  
231,058  
233,026  
42,675  
35,461  
49,005  
43,945  
40,164  
17,090  
19,319  
10,983  
16,319  
16,367  
0  
0  
0  
0  
0  
24,756  
13,362  
37,422  
27,075  
21,221  
66  
185  
256  
182  
209  
763  
2,594  
345  
369  
2,367  
202,226  
206,397  
186,426  
187,113  
192,862  
0  
0  
1  
0  
0  
117,933  
118,811  
115,895  
112,077  
114,938  
0  
0  
0  
0  
0  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
0  
0  
0  
0  
0  
83,188  
86,482  
69,425  
73,932  
76,820  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,900  
241,858  
235,431  
231,058  
233,026  
24,216  
33,425  
37,299  
34,700  
42,743  
16,597  
27,905  
31,480  
30,549  
33,848  
7,618  
5,520  
5,820  
4,151  
8,895  
220,685  
208,433  
198,132  
196,358  
190,283  
220,685  
208,433  
198,132  
196,358  
190,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0