Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
370,489  
366,998  
329,414  
310,969  
300,699  
168,558  
160,488  
152,446  
127,626  
113,991  
33,279  
29,876  
23,298  
30,656  
90,116  
0  
0  
0  
0  
0  
135,078  
129,243  
128,839  
96,689  
23,768  
81  
63  
12  
96  
36  
120  
1,305  
297  
185  
71  
201,931  
206,510  
176,967  
183,344  
186,708  
0  
0  
0  
0  
0  
97,942  
102,027  
104,879  
108,964  
108,281  
0  
0  
0  
0  
0  
38,730  
37,210  
2,547  
2,245  
3,977  
0  
0  
0  
0  
0  
65,259  
67,273  
69,541  
72,135  
74,450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
370,489  
366,998  
329,414  
310,969  
300,699  
31,024  
37,518  
23,861  
26,549  
27,515  
31,024  
37,518  
23,861  
26,549  
25,125  
0  
0  
0  
0  
2,390  
339,465  
329,480  
305,553  
284,421  
273,184  
339,465  
329,480  
305,553  
284,421  
273,184  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0