Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,455  
266,648  
253,351  
244,900  
241,858  
91,206  
76,205  
56,983  
42,675  
35,461  
67,142  
55,275  
41,130  
17,090  
19,319  
0  
0  
0  
0  
0  
23,846  
20,569  
15,327  
24,756  
13,362  
71  
82  
72  
66  
185  
147  
279  
454  
763  
2,594  
188,249  
190,443  
196,368  
202,226  
206,397  
0  
0  
0  
0  
0  
109,934  
109,705  
112,846  
117,933  
118,811  
0  
0  
0  
0  
0  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
0  
0  
0  
0  
0  
77,212  
79,634  
82,418  
83,188  
86,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,455  
266,648  
253,351  
244,900  
241,858  
23,442  
24,077  
25,102  
24,216  
33,425  
20,752  
21,387  
22,512  
16,597  
27,905  
2,690  
2,690  
2,590  
7,618  
5,520  
256,013  
242,571  
228,249  
220,685  
208,433  
256,013  
242,571  
228,249  
220,685  
208,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0