Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,414  
310,969  
300,699  
279,455  
266,648  
152,446  
127,626  
113,991  
91,206  
76,205  
23,298  
30,656  
90,116  
67,142  
55,275  
0  
0  
0  
0  
0  
128,839  
96,689  
23,768  
23,846  
20,569  
12  
96  
36  
71  
82  
297  
185  
71  
147  
279  
176,967  
183,344  
186,708  
188,249  
190,443  
0  
0  
0  
0  
0  
104,879  
108,964  
108,281  
109,934  
109,705  
0  
0  
0  
0  
0  
2,547  
2,245  
3,977  
1,104  
1,104  
0  
0  
0  
0  
0  
69,541  
72,135  
74,450  
77,212  
79,634  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,414  
310,969  
300,699  
279,455  
266,648  
23,861  
26,549  
27,515  
23,442  
24,077  
23,861  
26,549  
25,125  
20,752  
21,387  
0  
0  
2,390  
2,690  
2,690  
305,553  
284,421  
273,184  
256,013  
242,571  
305,553  
284,421  
273,184  
256,013  
242,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0