Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
300,699  
279,455  
266,648  
253,351  
244,900  
113,991  
91,206  
76,205  
56,983  
42,675  
90,116  
67,142  
55,275  
41,130  
17,090  
0  
0  
0  
0  
0  
23,768  
23,846  
20,569  
15,327  
24,756  
36  
71  
82  
72  
66  
71  
147  
279  
454  
763  
186,708  
188,249  
190,443  
196,368  
202,226  
0  
0  
0  
0  
0  
108,281  
109,934  
109,705  
112,846  
117,933  
0  
0  
0  
0  
0  
3,977  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
0  
0  
0  
0  
0  
74,450  
77,212  
79,634  
82,418  
83,188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
300,699  
279,455  
266,648  
253,351  
244,900  
27,515  
23,442  
24,077  
25,102  
24,216  
25,125  
20,752  
21,387  
22,512  
16,597  
2,390  
2,690  
2,690  
2,590  
7,618  
273,184  
256,013  
242,571  
228,249  
220,685  
273,184  
256,013  
242,571  
228,249  
220,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0