Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,180,010  
3,249,651  
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
2,033,260  
2,156,437  
1,345,114  
1,301,595  
1,388,996  
73,182  
23,427  
6,243  
25,902  
15,214  
530,600  
617,400  
62,000  
0  
0  
420,616  
468,943  
379,082  
380,489  
407,289  
971,733  
1,021,797  
871,538  
861,299  
930,838  
37,129  
24,870  
26,251  
33,905  
35,656  
1,146,750  
1,093,214  
1,675,129  
1,389,138  
1,172,186  
4,572  
6,167  
243,856  
255,808  
255,991  
557,314  
568,580  
567,895  
518,592  
479,382  
0  
0  
0  
0  
0  
17,066  
11,928  
26,120  
66,176  
118,865  
503,155  
440,255  
769,306  
477,906  
245,115  
64,643  
66,284  
67,952  
70,657  
72,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,180,010  
3,249,651  
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
1,628,630  
1,812,443  
1,550,662  
1,308,311  
1,224,208  
1,613,879  
1,795,382  
1,495,059  
1,232,233  
1,132,191  
14,751  
17,060  
55,603  
76,078  
92,017  
1,551,379  
1,437,208  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
1,551,379  
1,437,208  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0