Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
3,017,406  
1,301,595  
1,388,996  
1,608,811  
1,719,137  
1,914,883  
25,902  
15,214  
21,964  
27,463  
21,796  
0  
0  
0  
900  
900  
380,489  
407,289  
513,703  
595,644  
650,121  
861,299  
930,838  
1,028,127  
1,055,936  
1,195,090  
33,905  
35,656  
45,017  
39,194  
46,977  
1,389,138  
1,172,186  
1,086,240  
1,100,887  
1,102,523  
255,808  
255,991  
258,572  
260,012  
265,087  
518,592  
479,382  
475,291  
473,935  
489,430  
0  
0  
0  
0  
0  
66,176  
118,865  
128,119  
137,785  
117,383  
477,906  
245,115  
151,115  
155,190  
155,190  
70,657  
72,833  
73,144  
73,966  
75,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
3,017,406  
1,308,311  
1,224,208  
1,391,620  
1,486,178  
1,708,171  
1,232,233  
1,132,191  
1,236,753  
1,274,226  
1,486,105  
76,078  
92,017  
154,867  
211,952  
222,066  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
1,309,235  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
1,309,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0