Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
3,276,959  
3,330,741  
1,730,004  
1,903,385  
1,795,866  
1,817,879  
1,803,539  
9,252  
34,432  
23,406  
12,707  
8,745  
0  
0  
0  
0  
0  
510,860  
449,087  
376,730  
457,968  
507,176  
1,168,680  
1,365,166  
1,347,679  
1,302,403  
1,242,069  
41,212  
54,700  
48,051  
44,801  
45,550  
1,264,670  
1,264,606  
1,447,036  
1,459,080  
1,527,202  
464,682  
18,247  
19,520  
19,265  
15,580  
457,250  
471,610  
484,875  
479,143  
487,465  
0  
0  
0  
0  
0  
106,084  
104,057  
110,742  
119,812  
123,751  
158,200  
591,152  
749,059  
754,887  
814,354  
78,453  
79,539  
82,840  
85,972  
86,051  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
3,276,959  
3,330,741  
1,688,215  
1,984,117  
1,941,864  
1,978,051  
2,006,548  
1,393,782  
1,680,099  
1,595,126  
1,639,165  
1,718,960  
294,433  
304,018  
346,738  
338,886  
287,587  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
1,298,908  
1,324,193  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
1,298,908  
1,324,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0