Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,017,406  
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
3,276,959  
1,914,883  
1,730,004  
1,903,385  
1,795,866  
1,817,879  
21,796  
9,252  
34,432  
23,406  
12,707  
900  
0  
0  
0  
0  
650,121  
510,860  
449,087  
376,730  
457,968  
1,195,090  
1,168,680  
1,365,166  
1,347,679  
1,302,403  
46,977  
41,212  
54,700  
48,051  
44,801  
1,102,523  
1,264,670  
1,264,606  
1,447,036  
1,459,080  
265,087  
464,682  
18,247  
19,520  
19,265  
489,430  
457,250  
471,610  
484,875  
479,143  
0  
0  
0  
0  
0  
117,383  
106,084  
104,057  
110,742  
119,812  
155,190  
158,200  
591,152  
749,059  
754,887  
75,433  
78,453  
79,539  
82,840  
85,972  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,017,406  
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
3,276,959  
1,708,171  
1,688,215  
1,984,117  
1,941,864  
1,978,051  
1,486,105  
1,393,782  
1,680,099  
1,595,126  
1,639,165  
222,066  
294,433  
304,018  
346,738  
338,886  
1,309,235  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
1,298,908  
1,309,235  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
1,298,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0