Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
3,017,406  
2,994,674  
1,388,996  
1,608,811  
1,719,137  
1,914,883  
1,730,004  
15,214  
21,964  
27,463  
21,796  
9,252  
0  
0  
900  
900  
0  
407,289  
513,703  
595,644  
650,121  
510,860  
930,838  
1,028,127  
1,055,936  
1,195,090  
1,168,680  
35,656  
45,017  
39,194  
46,977  
41,212  
1,172,186  
1,086,240  
1,100,887  
1,102,523  
1,264,670  
255,991  
258,572  
260,012  
265,087  
464,682  
479,382  
475,291  
473,935  
489,430  
457,250  
0  
0  
0  
0  
0  
118,865  
128,119  
137,785  
117,383  
106,084  
245,115  
151,115  
155,190  
155,190  
158,200  
72,833  
73,144  
73,966  
75,433  
78,453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
3,017,406  
2,994,674  
1,224,208  
1,391,620  
1,486,178  
1,708,171  
1,688,215  
1,132,191  
1,236,753  
1,274,226  
1,486,105  
1,393,782  
92,017  
154,867  
211,952  
222,066  
294,433  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
1,309,235  
1,306,458  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
1,309,235  
1,306,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0