Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,820,025  
3,017,406  
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
1,719,137  
1,914,883  
1,730,004  
1,903,385  
1,795,866  
27,463  
21,796  
9,252  
34,432  
23,406  
900  
900  
0  
0  
0  
595,644  
650,121  
510,860  
449,087  
376,730  
1,055,936  
1,195,090  
1,168,680  
1,365,166  
1,347,679  
39,194  
46,977  
41,212  
54,700  
48,051  
1,100,887  
1,102,523  
1,264,670  
1,264,606  
1,447,036  
260,012  
265,087  
464,682  
18,247  
19,520  
473,935  
489,430  
457,250  
471,610  
484,875  
0  
0  
0  
0  
0  
137,785  
117,383  
106,084  
104,057  
110,742  
155,190  
155,190  
158,200  
591,152  
749,059  
73,966  
75,433  
78,453  
79,539  
82,840  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,820,025  
3,017,406  
2,994,674  
3,167,990  
3,242,902  
1,486,178  
1,708,171  
1,688,215  
1,984,117  
1,941,864  
1,274,226  
1,486,105  
1,393,782  
1,680,099  
1,595,126  
211,952  
222,066  
294,433  
304,018  
346,738  
1,333,847  
1,309,235  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
1,333,847  
1,309,235  
1,306,458  
1,183,874  
1,301,038  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0