Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,249,651  
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
2,156,437  
1,345,114  
1,301,595  
1,388,996  
1,608,811  
23,427  
6,243  
25,902  
15,214  
21,964  
617,400  
62,000  
0  
0  
0  
468,943  
379,082  
380,489  
407,289  
513,703  
1,021,797  
871,538  
861,299  
930,838  
1,028,127  
24,870  
26,251  
33,905  
35,656  
45,017  
1,093,214  
1,675,129  
1,389,138  
1,172,186  
1,086,240  
6,167  
243,856  
255,808  
255,991  
258,572  
568,580  
567,895  
518,592  
479,382  
475,291  
0  
0  
0  
0  
0  
11,928  
26,120  
66,176  
118,865  
128,119  
440,255  
769,306  
477,906  
245,115  
151,115  
66,284  
67,952  
70,657  
72,833  
73,144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,249,651  
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
1,812,443  
1,550,662  
1,308,311  
1,224,208  
1,391,620  
1,795,382  
1,495,059  
1,232,233  
1,132,191  
1,236,753  
17,060  
55,603  
76,078  
92,017  
154,867  
1,437,208  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
1,437,208  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0