Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
1,345,114  
1,301,595  
1,388,996  
1,608,811  
1,719,137  
6,243  
25,902  
15,214  
21,964  
27,463  
62,000  
0  
0  
0  
900  
379,082  
380,489  
407,289  
513,703  
595,644  
871,538  
861,299  
930,838  
1,028,127  
1,055,936  
26,251  
33,905  
35,656  
45,017  
39,194  
1,675,129  
1,389,138  
1,172,186  
1,086,240  
1,100,887  
243,856  
255,808  
255,991  
258,572  
260,012  
567,895  
518,592  
479,382  
475,291  
473,935  
0  
0  
0  
0  
0  
26,120  
66,176  
118,865  
128,119  
137,785  
769,306  
477,906  
245,115  
151,115  
155,190  
67,952  
70,657  
72,833  
73,144  
73,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,020,243  
2,690,734  
2,561,182  
2,695,051  
2,820,025  
1,550,662  
1,308,311  
1,224,208  
1,391,620  
1,486,178  
1,495,059  
1,232,233  
1,132,191  
1,236,753  
1,274,226  
55,603  
76,078  
92,017  
154,867  
211,952  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
1,469,581  
1,382,423  
1,336,975  
1,303,431  
1,333,847  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0