Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,542  
21,320  
21,181  
21,903  
22,323  
8,631  
7,955  
7,522  
7,842  
7,853  
1,240  
1,614  
1,302  
1,053  
1,141  
0  
0  
0  
0  
0  
5,557  
4,517  
4,221  
4,045  
3,994  
1,698  
1,670  
1,741  
2,363  
2,211  
135  
154  
258  
380  
506  
12,911  
13,365  
13,658  
14,061  
14,470  
0  
0  
0  
0  
0  
9,965  
10,389  
10,643  
11,028  
11,413  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,559  
2,559  
2,526  
2,527  
2,481  
387  
418  
489  
506  
576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,542  
21,320  
21,181  
21,903  
22,323  
10,238  
10,023  
9,909  
10,633  
11,461  
5,378  
4,666  
3,478  
3,130  
3,457  
4,860  
5,358  
6,432  
7,504  
8,004  
11,304  
11,297  
11,271  
11,269  
10,862  
11,304  
11,297  
11,271  
11,269  
10,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0