Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
412,155  
337,676  
317,182  
13,663  
20,672  
379,342  
319,178  
314,222  
4,040  
10,752  
505  
1,023  
3,656  
2,413  
2,242  
19,400  
0  
0  
0  
0  
343,775  
313,397  
310,038  
1,571  
7,352  
15,332  
4,115  
0  
0  
1,096  
331  
642  
528  
56  
63  
32,813  
18,498  
2,960  
9,623  
9,920  
0  
0  
0  
0  
0  
25,384  
18,498  
2,960  
9,349  
9,602  
0  
0  
0  
0  
0  
7,429  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
274  
318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
412,155  
337,676  
317,182  
13,663  
20,672  
60,635  
24,443  
4,411  
1,050  
8,625  
45,317  
24,443  
4,411  
476  
3,765  
15,319  
0  
0  
574  
4,860  
351,520  
313,233  
312,771  
12,613  
12,048  
351,520  
313,233  
312,771  
12,613  
12,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0