Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,676  
317,182  
13,663  
20,672  
21,542  
319,178  
314,222  
4,040  
10,752  
8,631  
1,023  
3,656  
2,413  
2,242  
1,240  
0  
0  
0  
0  
0  
313,397  
310,038  
1,571  
7,352  
5,557  
4,115  
0  
0  
1,096  
1,698  
642  
528  
56  
63  
135  
18,498  
2,960  
9,623  
9,920  
12,911  
0  
0  
0  
0  
0  
18,498  
2,960  
9,349  
9,602  
9,965  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,559  
0  
0  
274  
318  
387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,676  
317,182  
13,663  
20,672  
21,542  
24,443  
4,411  
1,050  
8,625  
10,238  
24,443  
4,411  
476  
3,765  
5,378  
0  
0  
574  
4,860  
4,860  
313,233  
312,771  
12,613  
12,048  
11,304  
313,233  
312,771  
12,613  
12,048  
11,304  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0