Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
655,218  
476,926  
402,343  
409,900  
412,155  
342,105  
428,752  
353,510  
374,458  
379,342  
90,672  
60,484  
717  
741  
505  
0  
0  
0  
0  
19,400  
241,117  
192,351  
298,217  
361,250  
343,775  
2,159  
170,307  
52,564  
12,088  
15,332  
8,157  
5,610  
2,013  
378  
331  
313,113  
48,174  
48,833  
35,442  
32,813  
23,357  
0  
0  
0  
0  
76,513  
13,519  
9,046  
9,452  
25,384  
0  
0  
0  
0  
0  
212,612  
34,486  
39,626  
25,991  
7,429  
0  
0  
0  
0  
0  
632  
169  
161  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
655,218  
476,926  
402,343  
409,900  
412,155  
85,455  
29,598  
22,872  
58,057  
60,635  
68,229  
13,714  
8,225  
18,806  
45,317  
17,226  
15,884  
14,647  
39,251  
15,319  
569,763  
447,329  
379,471  
351,844  
351,520  
569,763  
447,329  
379,471  
351,844  
351,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0