Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,343  
409,900  
412,155  
337,676  
317,182  
353,510  
374,458  
379,342  
319,178  
314,222  
717  
741  
505  
1,023  
3,656  
0  
0  
19,400  
0  
0  
298,217  
361,250  
343,775  
313,397  
310,038  
52,564  
12,088  
15,332  
4,115  
0  
2,013  
378  
331  
642  
528  
48,833  
35,442  
32,813  
18,498  
2,960  
0  
0  
0  
0  
0  
9,046  
9,452  
25,384  
18,498  
2,960  
0  
0  
0  
0  
0  
39,626  
25,991  
7,429  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
161  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,343  
409,900  
412,155  
337,676  
317,182  
22,872  
58,057  
60,635  
24,443  
4,411  
8,225  
18,806  
45,317  
24,443  
4,411  
14,647  
39,251  
15,319  
0  
0  
379,471  
351,844  
351,520  
313,233  
312,771  
379,471  
351,844  
351,520  
313,233  
312,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0