Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,900  
412,155  
337,676  
317,182  
13,663  
374,458  
379,342  
319,178  
314,222  
4,040  
741  
505  
1,023  
3,656  
2,413  
0  
19,400  
0  
0  
0  
361,250  
343,775  
313,397  
310,038  
1,571  
12,088  
15,332  
4,115  
0  
0  
378  
331  
642  
528  
56  
35,442  
32,813  
18,498  
2,960  
9,623  
0  
0  
0  
0  
0  
9,452  
25,384  
18,498  
2,960  
9,349  
0  
0  
0  
0  
0  
25,991  
7,429  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
274  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,900  
412,155  
337,676  
317,182  
13,663  
58,057  
60,635  
24,443  
4,411  
1,050  
18,806  
45,317  
24,443  
4,411  
476  
39,251  
15,319  
0  
0  
574  
351,844  
351,520  
313,233  
312,771  
12,613  
351,844  
351,520  
313,233  
312,771  
12,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0