Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,663  
20,672  
21,542  
21,320  
21,181  
4,040  
10,752  
8,631  
7,955  
7,522  
2,413  
2,242  
1,240  
1,614  
1,302  
0  
0  
0  
0  
0  
1,571  
7,352  
5,557  
4,517  
4,221  
0  
1,096  
1,698  
1,670  
1,741  
56  
63  
135  
154  
258  
9,623  
9,920  
12,911  
13,365  
13,658  
0  
0  
0  
0  
0  
9,349  
9,602  
9,965  
10,389  
10,643  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,559  
2,559  
2,526  
274  
318  
387  
418  
489  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,663  
20,672  
21,542  
21,320  
21,181  
1,050  
8,625  
10,238  
10,023  
9,909  
476  
3,765  
5,378  
4,666  
3,478  
574  
4,860  
4,860  
5,358  
6,432  
12,613  
12,048  
11,304  
11,297  
11,271  
12,613  
12,048  
11,304  
11,297  
11,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0