Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,344,335  
1,180,968  
1,115,541  
1,008,578  
931,790  
1,082,115  
921,816  
886,252  
782,388  
700,241  
67,176  
29,998  
28,633  
15,583  
32,248  
46,967  
16,351  
14,937  
9,140  
6,233  
546,130  
436,241  
449,924  
380,236  
390,732  
419,925  
432,765  
388,959  
370,105  
269,678  
1,919  
6,461  
3,799  
7,323  
1,350  
262,220  
259,152  
229,288  
226,191  
231,549  
868  
868  
868  
868  
868  
231,965  
214,212  
210,672  
208,028  
213,220  
0  
0  
0  
0  
0  
5,992  
29,864  
3,330  
3,147  
2,894  
19,666  
13,283  
13,283  
12,771  
12,927  
3,729  
925  
1,135  
1,378  
1,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,344,335  
1,180,968  
1,115,541  
1,008,578  
931,627  
978,890  
920,144  
878,442  
825,619  
749,714  
886,356  
820,128  
776,853  
719,937  
636,321  
92,535  
100,015  
101,589  
105,682  
113,394  
365,445  
260,824  
237,098  
182,960  
181,912  
365,445  
260,824  
237,098  
182,960  
181,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0