Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,180,968  
1,115,541  
1,008,578  
931,790  
850,821  
921,816  
886,252  
782,388  
700,241  
625,203  
29,998  
28,633  
15,583  
32,248  
36,149  
16,351  
14,937  
9,140  
6,233  
1,296  
436,241  
449,924  
380,236  
390,732  
278,121  
432,765  
388,959  
370,105  
269,678  
307,893  
6,461  
3,799  
7,323  
1,350  
1,745  
259,152  
229,288  
226,191  
231,549  
225,618  
868  
868  
868  
868  
774  
214,212  
210,672  
208,028  
213,220  
208,697  
0  
0  
0  
0  
0  
29,864  
3,330  
3,147  
2,894  
1,035  
13,283  
13,283  
12,771  
12,927  
12,927  
925  
1,135  
1,378  
1,641  
2,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,180,968  
1,115,541  
1,008,578  
931,627  
850,821  
920,144  
878,442  
825,619  
749,714  
667,624  
820,128  
776,853  
719,937  
636,321  
585,598  
100,015  
101,589  
105,682  
113,394  
82,026  
260,824  
237,098  
182,960  
181,912  
183,197  
260,824  
237,098  
182,960  
181,912  
183,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0