Công ty Cổ phần Armephaco (AMP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,065,185  
950,450  
927,634  
902,111  
988,992  
969,030  
852,159  
830,826  
805,480  
885,158  
38,190  
52,069  
11,088  
78,202  
23,317  
2,850  
2,850  
2,850  
2,850  
2,850  
621,788  
568,743  
604,281  
481,374  
599,225  
289,782  
216,611  
202,094  
229,209  
244,370  
16,420  
11,886  
10,513  
13,845  
15,395  
96,156  
98,291  
96,808  
96,631  
103,834  
1,824  
1,824  
1,824  
1,824  
1,824  
64,586  
67,526  
68,255  
69,949  
72,365  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,712  
24,851  
23,240  
21,436  
25,865  
4,033  
4,090  
3,488  
3,421  
3,779  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,063,483  
950,450  
927,634  
902,111  
988,992  
888,954  
778,402  
761,653  
742,459  
819,596  
886,795  
776,242  
759,494  
740,193  
817,362  
2,159  
2,159  
2,159  
2,267  
2,234  
174,529  
172,048  
165,981  
159,651  
169,395  
174,472  
171,990  
165,920  
159,588  
169,330  
57  
59  
61  
63  
65  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0