Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,285  
457,109  
510,899  
464,607  
354,556  
394,266  
350,266  
354,174  
310,245  
199,967  
9,387  
3,317  
1,366  
2,511  
4,833  
48,160  
48,160  
0  
0  
0  
166,786  
185,582  
262,287  
231,704  
130,011  
167,724  
111,214  
87,130  
74,770  
64,376  
2,208  
1,993  
3,392  
1,260  
747  
111,019  
106,843  
156,725  
154,362  
154,589  
0  
0  
0  
0  
0  
9,254  
9,725  
5,719  
6,253  
5,951  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,301  
0  
0  
20,653  
20,650  
68,568  
68,568  
68,682  
81,112  
76,468  
78,137  
79,542  
79,956  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,285  
457,109  
510,899  
464,607  
354,556  
368,412  
320,915  
375,691  
330,007  
220,319  
359,977  
316,301  
371,563  
307,095  
216,184  
8,435  
4,614  
4,129  
22,913  
4,135  
136,874  
136,194  
135,208  
134,600  
134,237  
136,874  
136,194  
135,208  
134,600  
134,237  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0