Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
534,544  
545,117  
505,285  
457,109  
510,899  
427,036  
436,129  
394,266  
350,266  
354,174  
31,122  
5,312  
9,387  
3,317  
1,366  
48,160  
48,160  
48,160  
48,160  
0  
251,509  
231,965  
166,786  
185,582  
262,287  
95,800  
149,938  
167,724  
111,214  
87,130  
445  
753  
2,208  
1,993  
3,392  
107,508  
108,988  
111,019  
106,843  
156,725  
0  
0  
0  
0  
0  
9,775  
8,913  
9,254  
9,725  
5,719  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,301  
20,455  
20,455  
20,653  
20,650  
68,568  
77,278  
79,620  
81,112  
76,468  
78,137  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
534,544  
545,117  
505,285  
457,109  
510,899  
396,539  
407,635  
368,412  
320,915  
375,691  
387,923  
399,904  
359,977  
316,301  
371,563  
8,616  
7,731  
8,435  
4,614  
4,129  
138,006  
137,483  
136,874  
136,194  
135,208  
138,006  
137,483  
136,874  
136,194  
135,208  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0