Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
510,899  
464,607  
354,556  
381,405  
349,465  
354,174  
310,245  
199,967  
295,531  
196,312  
1,366  
2,511  
4,833  
3,573  
950  
0  
0  
0  
68,683  
0  
262,287  
231,704  
130,011  
138,322  
117,201  
87,130  
74,770  
64,376  
81,345  
74,286  
3,392  
1,260  
747  
3,608  
3,875  
156,725  
154,362  
154,589  
85,875  
153,153  
0  
0  
0  
0  
0  
5,719  
6,253  
5,951  
3,087  
3,098  
0  
0  
0  
0  
0  
4,301  
0  
0  
760  
0  
68,568  
68,568  
68,682  
0  
68,668  
78,137  
79,542  
79,956  
82,027  
81,386  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
510,899  
464,607  
354,556  
381,405  
349,465  
375,691  
330,007  
220,319  
247,410  
215,910  
371,563  
307,095  
216,184  
243,271  
211,769  
4,129  
22,913  
4,135  
4,139  
4,141  
135,208  
134,600  
134,237  
133,995  
133,555  
135,208  
134,600  
134,237  
133,995  
133,555  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0