Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
545,396  
505,285  
457,109  
510,899  
464,607  
437,037  
394,266  
350,266  
354,174  
310,245  
5,312  
9,387  
3,317  
1,366  
2,511  
48,160  
48,160  
48,160  
0  
0  
232,087  
166,786  
185,582  
262,287  
231,704  
150,323  
167,724  
111,214  
87,130  
74,770  
1,155  
2,208  
1,993  
3,392  
1,260  
108,359  
111,019  
106,843  
156,725  
154,362  
0  
0  
0  
0  
0  
8,913  
9,254  
9,725  
5,719  
6,253  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,301  
0  
20,653  
20,653  
20,650  
68,568  
68,568  
78,793  
81,112  
76,468  
78,137  
79,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
545,396  
505,285  
457,109  
510,899  
464,607  
407,726  
368,412  
320,915  
375,691  
330,007  
399,797  
359,977  
316,301  
371,563  
307,095  
7,930  
8,435  
4,614  
4,129  
22,913  
137,670  
136,874  
136,194  
135,208  
134,600  
137,670  
136,874  
136,194  
135,208  
134,600  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0