Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
464,607  
354,556  
381,405  
349,465  
344,707  
310,245  
199,967  
295,531  
196,312  
192,700  
2,511  
4,833  
3,573  
950  
1,233  
0  
0  
68,683  
0  
0  
231,704  
130,011  
138,322  
117,201  
116,507  
74,770  
64,376  
81,345  
74,286  
71,498  
1,260  
747  
3,608  
3,875  
3,462  
154,362  
154,589  
85,875  
153,153  
152,007  
0  
0  
0  
0  
0  
6,253  
5,951  
3,087  
3,098  
3,364  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
760  
0  
0  
68,568  
68,682  
0  
68,668  
68,887  
79,542  
79,956  
82,027  
81,386  
79,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
464,607  
354,556  
381,405  
349,465  
344,707  
330,007  
220,319  
247,410  
215,910  
211,575  
307,095  
216,184  
243,271  
211,769  
207,433  
22,913  
4,135  
4,139  
4,141  
4,142  
134,600  
134,237  
133,995  
133,555  
133,132  
134,600  
134,237  
133,995  
133,555  
133,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0