Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
570,769  
512,641  
500,432  
544,591  
534,544  
490,184  
431,243  
416,904  
459,284  
427,036  
2,020  
3,560  
8,498  
22,073  
31,122  
0  
0  
0  
0  
48,160  
429,850  
328,644  
289,322  
334,890  
251,509  
58,082  
98,031  
115,807  
97,517  
95,800  
232  
1,009  
3,277  
4,803  
445  
80,585  
81,398  
83,528  
85,307  
107,508  
0  
0  
0  
0  
0  
7,827  
8,247  
8,603  
8,962  
9,775  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,455  
72,758  
73,152  
74,925  
76,346  
77,278  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
570,769  
512,641  
500,432  
544,591  
534,544  
421,282  
363,435  
351,968  
396,296  
396,539  
415,268  
357,410  
345,509  
387,725  
387,923  
6,014  
6,025  
6,459  
8,571  
8,616  
149,487  
149,207  
148,464  
148,295  
138,006  
149,487  
149,207  
148,464  
148,295  
138,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0