Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
457,109  
510,899  
464,607  
354,556  
381,405  
350,266  
354,174  
310,245  
199,967  
295,531  
3,317  
1,366  
2,511  
4,833  
3,573  
48,160  
0  
0  
0  
68,683  
185,582  
262,287  
231,704  
130,011  
138,322  
111,214  
87,130  
74,770  
64,376  
81,345  
1,993  
3,392  
1,260  
747  
3,608  
106,843  
156,725  
154,362  
154,589  
85,875  
0  
0  
0  
0  
0  
9,725  
5,719  
6,253  
5,951  
3,087  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,301  
0  
0  
760  
20,650  
68,568  
68,568  
68,682  
0  
76,468  
78,137  
79,542  
79,956  
82,027  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
457,109  
510,899  
464,607  
354,556  
381,405  
320,915  
375,691  
330,007  
220,319  
247,410  
316,301  
371,563  
307,095  
216,184  
243,271  
4,614  
4,129  
22,913  
4,135  
4,139  
136,194  
135,208  
134,600  
134,237  
133,995  
136,194  
135,208  
134,600  
134,237  
133,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0