Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
676,609  
570,769  
512,641  
500,432  
544,591  
580,234  
490,184  
431,243  
416,904  
459,284  
12,741  
2,020  
3,560  
8,498  
22,073  
0  
0  
0  
0  
0  
516,098  
429,850  
328,644  
289,322  
334,890  
51,184  
58,082  
98,031  
115,807  
97,517  
212  
232  
1,009  
3,277  
4,803  
96,375  
80,585  
81,398  
83,528  
85,307  
0  
0  
0  
0  
0  
24,436  
7,827  
8,247  
8,603  
8,962  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71,939  
72,758  
73,152  
74,925  
76,346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
676,609  
570,769  
512,641  
500,432  
544,591  
509,639  
421,282  
363,435  
351,968  
396,296  
481,660  
415,268  
357,410  
345,509  
387,725  
27,979  
6,014  
6,025  
6,459  
8,571  
166,970  
149,487  
149,207  
148,464  
148,295  
166,970  
149,487  
149,207  
148,464  
148,295  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0