Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,610,916  
2,358,497  
2,385,543  
2,299,567  
1,229,534  
2,043,743  
1,801,149  
1,845,205  
1,675,278  
655,415  
29,726  
17,786  
13,987  
25,844  
22,736  
12,250  
12,250  
7,650  
13,439  
18,639  
1,772,758  
1,561,096  
1,632,272  
1,438,665  
510,068  
205,048  
177,619  
155,936  
166,519  
92,341  
23,961  
32,398  
35,360  
30,812  
11,631  
567,173  
557,348  
540,338  
624,289  
574,120  
62,000  
62,000  
62,000  
94,877  
63,263  
192,793  
194,551  
189,733  
187,920  
176,351  
29,088  
29,088  
29,088  
0  
29,088  
50,356  
35,950  
21,357  
51,132  
47,850  
90,338  
90,338  
90,338  
157,711  
157,301  
142,597  
145,420  
147,822  
132,649  
100,267  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,610,916  
2,358,497  
2,385,543  
2,299,567  
1,229,534  
794,095  
554,213  
590,850  
510,782  
446,367  
674,532  
399,278  
452,945  
393,350  
334,549  
119,564  
154,935  
137,906  
117,432  
111,818  
1,816,820  
1,804,284  
1,794,693  
1,788,785  
783,168  
1,816,820  
1,804,284  
1,794,693  
1,788,785  
783,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0