Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
973,265  
594,303  
505,665  
635,496  
469,727  
497,123  
297,523  
212,347  
349,848  
230,697  
40,415  
19,609  
23,781  
16,449  
18,153  
3,697  
3,697  
1,949  
289  
289  
341,356  
199,984  
113,215  
301,163  
183,200  
106,120  
72,932  
70,203  
31,720  
28,655  
5,535  
1,302  
3,199  
228  
401  
476,142  
296,780  
293,318  
285,648  
239,030  
68,962  
995  
16,000  
1,767  
1,767  
4,226  
4,548  
4,770  
5,050  
5,225  
0  
0  
0  
0  
0  
38,222  
36,389  
36,229  
36,229  
36,229  
197,810  
85,155  
85,162  
90,809  
39,858  
166,921  
169,694  
151,158  
151,793  
155,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
973,265  
594,303  
505,665  
635,496  
469,727  
262,429  
193,298  
146,310  
289,060  
127,495  
255,291  
186,135  
139,122  
281,307  
119,716  
7,138  
7,163  
7,188  
7,753  
7,778  
710,836  
401,005  
359,355  
346,436  
342,232  
710,836  
401,005  
359,355  
346,436  
342,232  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0