Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,358,497  
2,385,543  
2,299,567  
1,229,534  
1,247,265  
1,801,149  
1,845,205  
1,675,278  
655,415  
710,706  
17,786  
13,987  
25,844  
22,736  
26,166  
12,250  
7,650  
13,439  
18,639  
4,789  
1,561,096  
1,632,272  
1,438,665  
510,068  
595,262  
177,619  
155,936  
166,519  
92,341  
76,388  
32,398  
35,360  
30,812  
11,631  
8,101  
557,348  
540,338  
624,289  
574,120  
536,559  
62,000  
62,000  
94,877  
63,263  
62,000  
194,551  
189,733  
187,920  
176,351  
98,337  
29,088  
29,088  
0  
29,088  
0  
35,950  
21,357  
51,132  
47,850  
113,561  
90,338  
90,338  
157,711  
157,301  
157,308  
145,420  
147,822  
132,649  
100,267  
105,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,358,497  
2,385,543  
2,299,567  
1,229,534  
1,247,265  
554,213  
590,850  
510,782  
446,367  
475,157  
399,278  
452,945  
393,350  
334,549  
356,158  
154,935  
137,906  
117,432  
111,818  
118,999  
1,804,284  
1,794,693  
1,788,785  
783,168  
772,108  
1,804,284  
1,794,693  
1,788,785  
783,168  
772,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0