Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,383,341  
2,299,567  
1,229,534  
1,247,265  
1,170,438  
1,874,304  
1,675,278  
655,415  
710,706  
667,774  
13,986  
25,844  
22,736  
26,166  
92,828  
13,150  
13,439  
18,639  
4,789  
11,902  
1,629,289  
1,438,665  
510,068  
595,262  
491,754  
182,518  
166,519  
92,341  
76,388  
65,077  
35,360  
30,812  
11,631  
8,101  
6,213  
509,037  
624,289  
574,120  
536,559  
502,663  
64,526  
94,877  
63,263  
62,000  
62,779  
189,733  
187,920  
176,351  
98,337  
60,615  
0  
0  
29,088  
0  
0  
21,357  
51,132  
47,850  
113,561  
104,178  
84,682  
157,711  
157,301  
157,308  
157,668  
148,738  
132,649  
100,267  
105,353  
117,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,383,341  
2,299,567  
1,229,534  
1,247,265  
1,170,438  
590,791  
510,782  
446,367  
475,157  
399,869  
482,886  
393,350  
334,549  
356,158  
272,430  
107,906  
117,432  
111,818  
118,999  
127,438  
1,792,550  
1,788,785  
783,168  
772,108  
770,569  
1,792,550  
1,788,785  
783,168  
772,108  
770,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0