Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,170,438  
1,430,116  
1,327,730  
987,481  
973,265  
667,774  
888,766  
803,132  
520,233  
497,123  
92,828  
76,045  
53,214  
45,677  
40,415  
11,902  
7,462  
2,748  
2,689  
3,697  
491,754  
726,767  
588,223  
394,653  
341,356  
65,077  
70,514  
148,480  
75,915  
106,120  
6,213  
7,978  
10,468  
1,299  
5,535  
502,663  
541,350  
524,598  
467,247  
476,142  
62,779  
72,779  
779  
779  
68,962  
60,615  
47,925  
7,039  
3,960  
4,226  
0  
0  
0  
0  
0  
104,178  
101,582  
67,068  
40,299  
38,222  
157,668  
197,786  
319,597  
259,420  
197,810  
117,423  
121,279  
130,114  
44,352  
166,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
118,438  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,170,438  
1,430,116  
1,327,730  
987,481  
973,265  
399,869  
665,608  
589,837  
264,412  
262,429  
272,430  
479,334  
512,835  
257,299  
255,291  
127,438  
186,274  
77,001  
7,113  
7,138  
770,569  
764,508  
737,893  
723,069  
710,836  
770,569  
764,508  
737,893  
723,069  
710,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0