Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,247,500  
1,430,116  
1,327,730  
987,481  
973,265  
704,884  
888,766  
803,132  
520,233  
497,123  
97,316  
76,045  
53,214  
45,677  
40,415  
7,402  
7,462  
2,748  
2,689  
3,697  
532,193  
726,767  
588,223  
394,653  
341,356  
61,656  
70,514  
148,480  
75,915  
106,120  
6,317  
7,978  
10,468  
1,299  
5,535  
542,616  
541,350  
524,598  
467,247  
476,142  
102,108  
72,779  
779  
779  
68,962  
60,623  
47,925  
7,039  
3,960  
4,226  
0  
0  
0  
0  
0  
104,178  
101,582  
67,068  
40,299  
38,222  
157,493  
197,786  
319,597  
259,420  
197,810  
118,214  
121,279  
130,114  
44,352  
166,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
118,438  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,247,500  
1,430,116  
1,327,730  
987,481  
973,265  
477,029  
665,608  
589,837  
264,412  
262,429  
309,197  
479,334  
512,835  
257,299  
255,291  
167,832  
186,274  
77,001  
7,113  
7,138  
770,471  
764,508  
737,893  
723,069  
710,836  
770,471  
764,508  
737,893  
723,069  
710,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0