Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,327,730  
987,481  
973,265  
594,303  
505,665  
803,132  
520,233  
497,123  
297,523  
212,347  
53,214  
45,677  
40,415  
19,609  
23,781  
2,748  
2,689  
3,697  
3,697  
1,949  
588,223  
394,653  
341,356  
199,984  
113,215  
148,480  
75,915  
106,120  
72,932  
70,203  
10,468  
1,299  
5,535  
1,302  
3,199  
524,598  
467,247  
476,142  
296,780  
293,318  
779  
779  
68,962  
995  
16,000  
7,039  
3,960  
4,226  
4,548  
4,770  
0  
0  
0  
0  
0  
67,068  
40,299  
38,222  
36,389  
36,229  
319,597  
259,420  
197,810  
85,155  
85,162  
130,114  
44,352  
166,921  
169,694  
151,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
118,438  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,327,730  
987,481  
973,265  
594,303  
505,665  
589,837  
264,412  
262,429  
193,298  
146,310  
512,835  
257,299  
255,291  
186,135  
139,122  
77,001  
7,113  
7,138  
7,163  
7,188  
737,893  
723,069  
710,836  
401,005  
359,355  
737,893  
723,069  
710,836  
401,005  
359,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0