Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,954  
88,196  
89,658  
94,900  
88,535  
35,026  
35,583  
35,136  
39,002  
34,378  
1,688  
2,604  
1,816  
2,289  
259  
0  
0  
0  
0  
0  
23,142  
24,103  
23,443  
26,050  
22,685  
9,606  
6,798  
7,956  
8,293  
10,784  
591  
2,078  
1,921  
2,370  
649  
50,928  
52,613  
54,522  
55,898  
54,157  
1,790  
1,746  
1,746  
1,746  
1,456  
43,318  
44,999  
46,681  
47,810  
49,468  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,688  
5,868  
6,095  
6,342  
3,233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,954  
88,196  
89,658  
94,900  
88,535  
39,026  
42,329  
45,434  
53,383  
38,051  
35,671  
38,322  
41,909  
49,046  
33,713  
3,355  
4,007  
3,525  
4,337  
4,337  
46,928  
45,867  
44,224  
41,517  
50,484  
46,928  
45,867  
44,224  
41,517  
50,484  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0