Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,596  
84,338  
92,329  
91,536  
85,593  
37,486  
34,081  
41,128  
39,245  
34,032  
4,311  
3,107  
9,993  
6,107  
885  
0  
0  
0  
0  
0  
23,341  
20,861  
21,467  
22,519  
21,824  
9,209  
9,434  
9,016  
9,953  
10,613  
626  
679  
652  
665  
709  
50,110  
50,257  
51,202  
52,291  
51,561  
1,416  
994  
980  
524  
524  
44,273  
45,694  
38,726  
40,050  
41,294  
0  
0  
0  
0  
0  
154  
0  
10,115  
10,040  
8,766  
0  
0  
0  
0  
0  
4,268  
3,569  
1,381  
1,677  
978  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,596  
84,338  
92,329  
91,536  
85,593  
35,626  
34,377  
43,978  
47,789  
34,431  
35,626  
34,377  
43,203  
42,567  
27,744  
0  
0  
775  
5,222  
6,687  
51,970  
49,961  
48,352  
43,747  
51,161  
51,970  
49,961  
48,352  
43,747  
51,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0