Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,153  
87,596  
84,338  
92,329  
91,536  
37,051  
37,486  
34,081  
41,128  
39,245  
5,872  
4,311  
3,107  
9,993  
6,107  
0  
0  
0  
0  
0  
23,202  
23,341  
20,861  
21,467  
22,519  
6,800  
9,209  
9,434  
9,016  
9,953  
1,178  
626  
679  
652  
665  
52,101  
50,110  
50,257  
51,202  
52,291  
1,416  
1,416  
994  
980  
524  
46,505  
44,273  
45,694  
38,726  
40,050  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
154  
0  
10,115  
10,040  
0  
0  
0  
0  
0  
3,903  
4,268  
3,569  
1,381  
1,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,153  
87,596  
84,338  
92,329  
91,536  
44,767  
35,626  
34,377  
43,978  
47,789  
43,073  
35,626  
34,377  
43,203  
42,567  
1,694  
0  
0  
775  
5,222  
44,386  
51,970  
49,961  
48,352  
43,747  
44,386  
51,970  
49,961  
48,352  
43,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0