Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,640  
94,900  
88,535  
93,883  
89,153  
35,118  
39,002  
34,378  
37,569  
37,051  
1,816  
2,289  
259  
7,408  
5,872  
0  
0  
0  
0  
0  
23,425  
26,050  
22,685  
22,111  
23,202  
7,956  
8,293  
10,784  
7,014  
6,800  
1,921  
2,370  
649  
1,037  
1,178  
54,522  
55,898  
54,157  
56,314  
52,101  
1,746  
1,746  
1,456  
1,416  
1,416  
46,681  
47,810  
49,468  
51,195  
46,505  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
0  
0  
0  
0  
0  
6,095  
6,342  
3,233  
3,704  
3,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,640  
94,900  
88,535  
93,883  
89,153  
45,416  
53,383  
38,051  
46,295  
44,767  
41,891  
49,046  
33,713  
39,945  
43,073  
3,525  
4,337  
4,337  
6,350  
1,694  
44,224  
41,517  
50,484  
47,589  
44,386  
44,224  
41,517  
50,484  
47,589  
44,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0