Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
93,883  
89,153  
87,596  
84,338  
92,329  
37,569  
37,051  
37,486  
34,081  
41,128  
7,408  
5,872  
4,311  
3,107  
9,993  
0  
0  
0  
0  
0  
22,111  
23,202  
23,341  
20,861  
21,467  
7,014  
6,800  
9,209  
9,434  
9,016  
1,037  
1,178  
626  
679  
652  
56,314  
52,101  
50,110  
50,257  
51,202  
1,416  
1,416  
1,416  
994  
980  
51,195  
46,505  
44,273  
45,694  
38,726  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
154  
0  
10,115  
0  
0  
0  
0  
0  
3,704  
3,903  
4,268  
3,569  
1,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
93,883  
89,153  
87,596  
84,338  
92,329  
46,295  
44,767  
35,626  
34,377  
43,978  
39,945  
43,073  
35,626  
34,377  
43,203  
6,350  
1,694  
0  
0  
775  
47,589  
44,386  
51,970  
49,961  
48,352  
47,589  
44,386  
51,970  
49,961  
48,352  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0