Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,900  
88,535  
93,883  
89,153  
87,596  
39,002  
34,378  
37,569  
37,051  
37,486  
2,289  
259  
7,408  
5,872  
4,311  
0  
0  
0  
0  
0  
26,050  
22,685  
22,111  
23,202  
23,341  
8,293  
10,784  
7,014  
6,800  
9,209  
2,370  
649  
1,037  
1,178  
626  
55,898  
54,157  
56,314  
52,101  
50,110  
1,746  
1,456  
1,416  
1,416  
1,416  
47,810  
49,468  
51,195  
46,505  
44,273  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
154  
0  
0  
0  
0  
0  
6,342  
3,233  
3,704  
3,903  
4,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,900  
88,535  
93,883  
89,153  
87,596  
53,383  
38,051  
46,295  
44,767  
35,626  
49,046  
33,713  
39,945  
43,073  
35,626  
4,337  
4,337  
6,350  
1,694  
0  
41,517  
50,484  
47,589  
44,386  
51,970  
41,517  
50,484  
47,589  
44,386  
51,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0