Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,329  
91,536  
85,593  
90,263  
93,980  
41,128  
39,245  
34,032  
40,432  
45,944  
9,993  
6,107  
885  
5,326  
9,382  
0  
0  
0  
0  
0  
21,467  
22,519  
21,824  
23,989  
27,459  
9,016  
9,953  
10,613  
10,314  
8,005  
652  
665  
709  
802  
1,098  
51,202  
52,291  
51,561  
49,831  
48,036  
980  
524  
524  
391  
387  
38,726  
40,050  
41,294  
40,465  
41,742  
0  
0  
0  
0  
0  
10,115  
10,040  
8,766  
8,198  
5,182  
0  
0  
0  
0  
0  
1,381  
1,677  
978  
777  
725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,329  
91,536  
85,593  
90,263  
93,980  
43,978  
47,789  
34,431  
41,465  
48,298  
43,203  
42,567  
27,744  
34,598  
39,980  
775  
5,222  
6,687  
6,866  
8,318  
48,352  
43,747  
51,161  
48,798  
45,682  
48,352  
43,747  
51,161  
48,798  
45,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0