Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,196  
89,658  
94,900  
88,535  
93,883  
35,583  
35,136  
39,002  
34,378  
37,569  
2,604  
1,816  
2,289  
259  
7,408  
0  
0  
0  
0  
0  
24,103  
23,443  
26,050  
22,685  
22,111  
6,798  
7,956  
8,293  
10,784  
7,014  
2,078  
1,921  
2,370  
649  
1,037  
52,613  
54,522  
55,898  
54,157  
56,314  
1,746  
1,746  
1,746  
1,456  
1,416  
44,999  
46,681  
47,810  
49,468  
51,195  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,868  
6,095  
6,342  
3,233  
3,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,196  
89,658  
94,900  
88,535  
93,883  
42,329  
45,434  
53,383  
38,051  
46,295  
38,322  
41,909  
49,046  
33,713  
39,945  
4,007  
3,525  
4,337  
4,337  
6,350  
45,867  
44,224  
41,517  
50,484  
47,589  
45,867  
44,224  
41,517  
50,484  
47,589  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0