Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,338  
92,329  
91,536  
85,593  
90,263  
34,081  
41,128  
39,245  
34,032  
40,432  
3,107  
9,993  
6,107  
885  
5,326  
0  
0  
0  
0  
0  
20,861  
21,467  
22,519  
21,824  
23,989  
9,434  
9,016  
9,953  
10,613  
10,314  
679  
652  
665  
709  
802  
50,257  
51,202  
52,291  
51,561  
49,831  
994  
980  
524  
524  
391  
45,694  
38,726  
40,050  
41,294  
40,465  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,115  
10,040  
8,766  
8,198  
0  
0  
0  
0  
0  
3,569  
1,381  
1,677  
978  
777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,338  
92,329  
91,536  
85,593  
90,263  
34,377  
43,978  
47,789  
34,431  
41,465  
34,377  
43,203  
42,567  
27,744  
34,598  
0  
775  
5,222  
6,687  
6,866  
49,961  
48,352  
43,747  
51,161  
48,798  
49,961  
48,352  
43,747  
51,161  
48,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0