Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,527  
151,965  
71,957  
61,857  
54,505  
120,513  
131,247  
68,007  
58,210  
50,567  
14,330  
12,058  
2,680  
889  
1,006  
0  
0  
0  
0  
0  
80,039  
93,220  
62,589  
54,855  
47,253  
26,061  
25,921  
2,738  
2,466  
2,308  
84  
48  
0  
0  
0  
20,014  
20,718  
3,950  
3,648  
3,939  
0  
0  
0  
75  
75  
16,535  
17,080  
276  
315  
354  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
111  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,362  
3,527  
3,673  
3,257  
3,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,527  
151,965  
71,957  
61,857  
54,505  
83,919  
98,140  
34,526  
25,456  
18,563  
82,926  
97,287  
34,526  
25,456  
18,563  
993  
853  
0  
0  
0  
56,608  
53,825  
37,431  
36,401  
35,943  
56,608  
53,825  
37,431  
36,401  
35,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0