Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,552  
128,127  
140,527  
151,965  
71,957  
108,623  
107,718  
120,513  
131,247  
68,007  
12,659  
23,957  
14,330  
12,058  
2,680  
0  
0  
0  
0  
0  
69,412  
62,474  
80,039  
93,220  
62,589  
26,223  
20,710  
26,061  
25,921  
2,738  
329  
577  
84  
48  
0  
43,928  
20,408  
20,014  
20,718  
3,950  
0  
0  
0  
0  
0  
16,494  
17,060  
16,535  
17,080  
276  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
117  
117  
111  
0  
24,500  
0  
0  
0  
0  
2,817  
3,231  
3,362  
3,527  
3,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,552  
128,127  
140,527  
151,965  
71,957  
85,749  
73,717  
83,919  
98,140  
34,526  
72,976  
71,971  
82,926  
97,287  
34,526  
12,773  
1,745  
993  
853  
0  
66,803  
54,410  
56,608  
53,825  
37,431  
66,803  
54,410  
56,608  
53,825  
37,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0