Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,857  
54,505  
52,754  
51,206  
50,532  
58,210  
50,567  
48,524  
46,760  
33,808  
889  
1,006  
2,225  
2,400  
3,721  
0  
0  
0  
0  
0  
54,855  
47,253  
44,287  
42,570  
24,055  
2,466  
2,308  
2,012  
1,791  
6,032  
0  
0  
0  
0  
0  
3,648  
3,939  
4,230  
4,446  
16,724  
75  
75  
75  
0  
11,987  
315  
354  
393  
432  
471  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,257  
3,510  
3,762  
4,014  
4,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,857  
54,505  
52,754  
51,206  
50,532  
25,456  
18,563  
17,390  
16,878  
16,715  
25,456  
18,563  
17,390  
16,878  
13,090  
0  
0  
0  
0  
3,626  
36,401  
35,943  
35,364  
34,329  
33,817  
36,401  
35,943  
35,364  
34,329  
33,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0