Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,505  
52,754  
51,206  
50,532  
56,900  
50,567  
48,524  
46,760  
33,808  
49,058  
1,006  
2,225  
2,400  
3,721  
3,258  
0  
0  
0  
0  
0  
47,253  
44,287  
42,570  
24,055  
32,861  
2,308  
2,012  
1,791  
6,032  
7,896  
0  
0  
0  
0  
5,043  
3,939  
4,230  
4,446  
16,724  
7,843  
75  
75  
0  
11,987  
0  
354  
393  
432  
471  
509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,700  
3,510  
3,762  
4,014  
4,266  
4,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,505  
52,754  
51,206  
50,532  
56,900  
18,563  
17,390  
16,878  
16,715  
23,307  
18,563  
17,390  
16,878  
13,090  
23,307  
0  
0  
0  
3,626  
0  
35,943  
35,364  
34,329  
33,817  
33,593  
35,943  
35,364  
34,329  
33,817  
33,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0