Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,483  
221,332  
226,382  
229,102  
232,368  
115,021  
108,635  
116,264  
113,578  
119,409  
32,649  
22,434  
43,858  
42,969  
53,239  
21,500  
28,200  
17,000  
15,000  
0  
26,321  
20,798  
18,398  
16,413  
22,748  
33,719  
34,432  
35,069  
38,425  
42,704  
831  
2,771  
1,939  
771  
718  
112,461  
112,696  
110,118  
115,523  
112,959  
172  
137  
87  
287  
87  
46,379  
46,770  
47,324  
49,899  
47,914  
33,082  
33,562  
34,043  
34,524  
35,004  
2,403  
1,236  
0  
0  
1,351  
14,502  
14,771  
13,824  
12,618  
12,474  
15,924  
16,221  
14,841  
18,196  
16,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,483  
221,332  
226,382  
229,102  
232,368  
21,708  
17,688  
23,930  
24,935  
28,417  
21,708  
17,688  
22,830  
16,635  
21,317  
0  
0  
1,100  
8,300  
7,100  
205,775  
203,643  
202,452  
204,167  
203,950  
205,775  
203,643  
202,452  
204,167  
203,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0