Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,229  
226,692  
230,501  
232,187  
227,483  
114,143  
115,206  
120,203  
124,969  
115,021  
36,284  
33,439  
36,809  
30,493  
32,649  
24,500  
14,700  
16,200  
21,500  
21,500  
23,771  
31,996  
25,954  
29,079  
26,321  
28,263  
33,639  
39,473  
41,890  
33,719  
1,324  
1,433  
1,766  
2,008  
831  
107,087  
111,486  
110,299  
107,218  
112,461  
2,581  
5,581  
5,592  
87  
172  
41,219  
42,898  
42,457  
43,796  
46,379  
31,159  
31,640  
32,120  
32,601  
33,082  
4,624  
3,005  
4,576  
2,804  
2,403  
15,350  
15,581  
15,288  
14,522  
14,502  
12,153  
12,780  
10,266  
13,409  
15,924  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,229  
226,692  
230,501  
232,187  
227,483  
13,098  
20,591  
26,523  
25,737  
21,708  
11,481  
18,830  
25,023  
25,737  
21,708  
1,617  
1,762  
1,500  
0  
0  
208,131  
206,101  
203,978  
206,451  
205,775  
208,131  
206,101  
203,978  
206,451  
205,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0