Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,187  
227,483  
221,332  
226,382  
229,102  
124,969  
115,021  
108,635  
116,264  
113,578  
30,493  
32,649  
22,434  
43,858  
42,969  
21,500  
21,500  
28,200  
17,000  
15,000  
29,079  
26,321  
20,798  
18,398  
16,413  
41,890  
33,719  
34,432  
35,069  
38,425  
2,008  
831  
2,771  
1,939  
771  
107,218  
112,461  
112,696  
110,118  
115,523  
87  
172  
137  
87  
287  
43,796  
46,379  
46,770  
47,324  
49,899  
32,601  
33,082  
33,562  
34,043  
34,524  
2,804  
2,403  
1,236  
0  
0  
14,522  
14,502  
14,771  
13,824  
12,618  
13,409  
15,924  
16,221  
14,841  
18,196  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,187  
227,483  
221,332  
226,382  
229,102  
25,737  
21,708  
17,688  
23,930  
24,935  
25,737  
21,708  
17,688  
22,830  
16,635  
0  
0  
0  
1,100  
8,300  
206,451  
205,775  
203,643  
202,452  
204,167  
206,451  
205,775  
203,643  
202,452  
204,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0