Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,609  
226,714  
221,229  
226,692  
230,501  
138,792  
119,661  
114,143  
115,206  
120,203  
22,780  
22,181  
36,284  
33,439  
36,809  
36,590  
33,310  
24,500  
14,700  
16,200  
32,242  
33,210  
23,771  
31,996  
25,954  
43,814  
30,557  
28,263  
33,639  
39,473  
3,366  
403  
1,324  
1,433  
1,766  
102,817  
107,053  
107,087  
111,486  
110,299  
2,587  
2,587  
2,581  
5,581  
5,592  
39,499  
39,719  
41,219  
42,898  
42,457  
30,198  
30,720  
31,159  
31,640  
32,120  
5,955  
5,058  
4,624  
3,005  
4,576  
17,238  
16,127  
15,350  
15,581  
15,288  
7,339  
12,842  
12,153  
12,780  
10,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,609  
226,714  
221,229  
226,692  
230,501  
30,094  
16,694  
13,098  
20,591  
26,523  
30,094  
16,144  
11,481  
18,830  
25,023  
0  
550  
1,617  
1,762  
1,500  
211,515  
210,020  
208,131  
206,101  
203,978  
211,515  
210,020  
208,131  
206,101  
203,978  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0