Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,051  
251,341  
235,660  
241,609  
226,714  
142,604  
139,712  
130,275  
138,792  
119,661  
15,507  
32,388  
27,441  
22,780  
22,181  
30,952  
30,992  
28,290  
36,590  
33,310  
47,466  
33,388  
34,426  
32,242  
33,210  
47,294  
41,301  
39,536  
43,814  
30,557  
1,385  
1,643  
581  
3,366  
403  
111,447  
111,629  
105,385  
102,817  
107,053  
2,567  
2,567  
2,562  
2,587  
2,587  
43,209  
42,166  
38,685  
39,499  
39,719  
28,749  
29,256  
29,725  
30,198  
30,720  
6,773  
5,717  
7,167  
5,955  
5,058  
17,736  
17,594  
17,238  
17,238  
16,127  
12,413  
14,329  
10,009  
7,339  
12,842  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,051  
251,341  
235,660  
241,609  
226,714  
41,519  
40,033  
27,042  
30,094  
16,694  
41,519  
40,033  
27,042  
30,094  
16,144  
0  
0  
0  
0  
550  
212,532  
211,308  
208,618  
211,515  
210,020  
212,532  
211,308  
208,618  
211,515  
210,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0