Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,501  
232,187  
227,483  
221,332  
226,382  
120,203  
124,969  
115,021  
108,635  
116,264  
36,809  
30,493  
32,649  
22,434  
43,858  
16,200  
21,500  
21,500  
28,200  
17,000  
25,954  
29,079  
26,321  
20,798  
18,398  
39,473  
41,890  
33,719  
34,432  
35,069  
1,766  
2,008  
831  
2,771  
1,939  
110,299  
107,218  
112,461  
112,696  
110,118  
5,592  
87  
172  
137  
87  
42,457  
43,796  
46,379  
46,770  
47,324  
32,120  
32,601  
33,082  
33,562  
34,043  
4,576  
2,804  
2,403  
1,236  
0  
15,288  
14,522  
14,502  
14,771  
13,824  
10,266  
13,409  
15,924  
16,221  
14,841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,501  
232,187  
227,483  
221,332  
226,382  
26,523  
25,737  
21,708  
17,688  
23,930  
25,023  
25,737  
21,708  
17,688  
22,830  
1,500  
0  
0  
0  
1,100  
203,978  
206,451  
205,775  
203,643  
202,452  
203,978  
206,451  
205,775  
203,643  
202,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0