Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,382  
229,102  
232,368  
221,126  
221,565  
116,264  
113,578  
119,409  
107,502  
109,255  
43,858  
42,969  
53,239  
38,797  
33,576  
17,000  
15,000  
0  
0  
0  
18,398  
16,413  
22,748  
24,266  
28,617  
35,069  
38,425  
42,704  
43,406  
45,693  
1,939  
771  
718  
1,033  
1,369  
110,118  
115,523  
112,959  
113,624  
112,311  
87  
287  
87  
56  
56  
47,324  
49,899  
47,914  
49,766  
50,796  
34,043  
34,524  
35,004  
35,485  
35,966  
0  
0  
1,351  
201  
446  
13,824  
12,618  
12,474  
11,651  
11,364  
14,841  
18,196  
16,129  
16,466  
13,684  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,382  
229,102  
232,368  
221,126  
221,565  
23,930  
24,935  
28,417  
20,999  
21,913  
22,830  
16,635  
21,317  
20,999  
17,813  
1,100  
8,300  
7,100  
0  
4,100  
202,452  
204,167  
203,950  
200,127  
199,653  
202,452  
204,167  
203,950  
200,127  
199,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0