Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,714  
221,229  
226,692  
230,501  
232,187  
119,661  
114,143  
115,206  
120,203  
124,969  
22,181  
36,284  
33,439  
36,809  
30,493  
33,310  
24,500  
14,700  
16,200  
21,500  
33,210  
23,771  
31,996  
25,954  
29,079  
30,557  
28,263  
33,639  
39,473  
41,890  
403  
1,324  
1,433  
1,766  
2,008  
107,053  
107,087  
111,486  
110,299  
107,218  
2,587  
2,581  
5,581  
5,592  
87  
39,719  
41,219  
42,898  
42,457  
43,796  
30,720  
31,159  
31,640  
32,120  
32,601  
5,058  
4,624  
3,005  
4,576  
2,804  
16,127  
15,350  
15,581  
15,288  
14,522  
12,842  
12,153  
12,780  
10,266  
13,409  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,714  
221,229  
226,692  
230,501  
232,187  
16,694  
13,098  
20,591  
26,523  
25,737  
16,144  
11,481  
18,830  
25,023  
25,737  
550  
1,617  
1,762  
1,500  
0  
210,020  
208,131  
206,101  
203,978  
206,451  
210,020  
208,131  
206,101  
203,978  
206,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0