Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,122,469  
2,176,394  
1,917,072  
1,860,046  
1,789,817  
2,016,979  
2,064,039  
1,798,871  
1,632,386  
1,664,755  
1,989,105  
2,034,462  
1,771,141  
1,603,017  
1,637,382  
27,874  
29,577  
27,730  
29,369  
27,373  
105,490  
112,355  
118,201  
227,661  
125,062  
36,579  
36,579  
36,826  
136,826  
36,826  
6,832  
7,696  
8,563  
8,273  
7,230  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
62,080  
68,079  
72,812  
82,561  
81,006  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,122,469  
2,176,394  
1,917,072  
1,860,046  
1,789,817  
76,422  
245,043  
46,650  
15,680  
13,724  
70,347  
238,616  
40,311  
15,680  
13,724  
6,075  
6,427  
6,339  
0  
0  
2,046,046  
1,931,351  
1,870,422  
1,844,367  
1,776,093  
2,046,046  
1,931,351  
1,870,422  
1,844,367  
1,776,093  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0