Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,793,609  
1,829,330  
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,358,901  
1,342,891  
1,319,085  
834,913  
767,511  
1,331,220  
1,315,770  
1,291,046  
833,184  
765,047  
27,681  
27,122  
28,039  
1,728  
2,463  
434,708  
486,439  
434,535  
825,807  
873,163  
36,826  
90,530  
36,826  
427,624  
474,802  
280,085  
280,811  
281,537  
282,263  
281,437  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
10,466  
10,466  
10,466  
10,466  
36,826  
90,530  
36,826  
427,624  
474,802  
107,332  
104,633  
105,707  
105,454  
106,458  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,793,609  
1,829,330  
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
31,276  
64,572  
37,959  
22,054  
15,065  
31,276  
64,572  
37,959  
22,054  
15,065  
0  
0  
0  
0  
0  
1,762,333  
1,764,758  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,762,333  
1,764,758  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0