Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
1,319,085  
834,913  
767,511  
1,206,155  
934,532  
1,291,046  
833,184  
765,047  
1,203,213  
906,496  
434,535  
825,807  
873,163  
436,891  
1,014,522  
36,826  
427,624  
474,802  
36,826  
544,882  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
6,834  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
6,834  
0  
0  
0  
0  
0  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0