Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,781,343  
1,777,356  
1,793,609  
1,829,330  
1,753,621  
1,653,101  
1,359,498  
1,358,901  
1,342,891  
1,319,085  
1,625,570  
1,333,053  
1,331,220  
1,315,770  
1,291,046  
27,531  
26,445  
27,681  
27,122  
28,039  
128,242  
417,858  
434,708  
486,439  
434,535  
36,826  
36,826  
36,826  
90,530  
36,826  
5,792  
283,543  
280,085  
280,811  
281,537  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
10,466  
10,466  
10,466  
85,623  
87,024  
107,332  
104,633  
105,707  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,781,343  
1,777,356  
1,793,609  
1,829,330  
1,753,621  
10,895  
12,813  
31,276  
64,572  
37,959  
10,895  
12,813  
31,276  
64,572  
37,959  
0  
0  
0  
0  
0  
1,770,447  
1,764,543  
1,762,333  
1,764,758  
1,715,662  
1,770,447  
1,764,543  
1,762,333  
1,764,758  
1,715,662  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0