Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
2,253,168  
2,619,602  
767,511  
1,206,155  
934,532  
1,229,983  
1,635,249  
347,000  
210,282  
548,109  
613,283  
363,802  
11,491  
647,976  
0  
66,873  
451,786  
406,556  
344,954  
358,387  
523,158  
791,347  
0  
0  
0  
1,336  
1,394  
2,463  
2,943  
28,037  
25,333  
26,920  
873,163  
436,891  
1,014,522  
1,023,185  
984,353  
0  
0  
0  
0  
0  
281,437  
282,141  
283,088  
294,165  
294,671  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
10,466  
10,466  
0  
0  
474,802  
36,826  
544,882  
569,925  
568,477  
106,458  
107,458  
176,087  
159,095  
121,205  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
2,253,168  
2,619,602  
15,065  
13,563  
6,834  
188,109  
416,873  
15,065  
13,563  
6,834  
188,109  
235,506  
0  
0  
0  
0  
181,367  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
2,065,059  
2,202,729  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
2,065,059  
2,202,729  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0