Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,795,332  
1,781,343  
1,777,356  
1,793,609  
1,829,330  
1,671,649  
1,653,101  
1,359,498  
1,358,901  
1,342,891  
1,644,276  
1,625,570  
1,333,053  
1,331,220  
1,315,770  
27,373  
27,531  
26,445  
27,681  
27,122  
123,683  
128,242  
417,858  
434,708  
486,439  
36,826  
36,826  
36,826  
36,826  
90,530  
7,230  
5,792  
283,543  
280,085  
280,811  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
10,466  
10,466  
79,627  
85,623  
87,024  
107,332  
104,633  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,795,332  
1,781,343  
1,777,356  
1,793,609  
1,829,330  
13,724  
10,895  
12,813  
31,276  
64,572  
13,724  
10,895  
12,813  
31,276  
64,572  
0  
0  
0  
0  
0  
1,781,608  
1,770,447  
1,764,543  
1,762,333  
1,764,758  
1,781,608  
1,770,447  
1,764,543  
1,762,333  
1,764,758  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0