Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,829,333  
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
1,396,598  
1,319,085  
834,913  
767,511  
1,206,155  
1,369,476  
1,291,046  
833,184  
765,047  
1,203,213  
432,735  
434,535  
825,807  
873,163  
436,891  
36,826  
36,826  
427,624  
474,802  
36,826  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,829,333  
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
66,572  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
66,572  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
0  
0  
0  
0  
0  
1,762,761  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
1,762,761  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0