Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,917,072  
1,860,046  
1,789,817  
1,781,343  
1,777,356  
1,798,871  
1,632,386  
1,664,755  
1,653,101  
1,359,498  
1,771,141  
1,603,017  
1,637,382  
1,625,570  
1,333,053  
27,730  
29,369  
27,373  
27,531  
26,445  
118,201  
227,661  
125,062  
128,242  
417,858  
36,826  
136,826  
36,826  
36,826  
36,826  
8,563  
8,273  
7,230  
5,792  
283,543  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
72,812  
82,561  
81,006  
85,623  
87,024  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,917,072  
1,860,046  
1,789,817  
1,781,343  
1,777,356  
46,650  
15,680  
13,724  
10,895  
12,813  
40,311  
15,680  
13,724  
10,895  
12,813  
6,339  
0  
0  
0  
0  
1,870,422  
1,844,367  
1,776,093  
1,770,447  
1,764,543  
1,870,422  
1,844,367  
1,776,093  
1,770,447  
1,764,543  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0