Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
1,319,085  
834,913  
767,511  
1,206,155  
934,532  
171,183  
193,070  
347,000  
210,282  
548,109  
1,082,076  
35,431  
11,491  
647,976  
189,316  
37,787  
604,683  
406,556  
344,954  
169,071  
0  
0  
0  
0  
0  
28,039  
1,728  
2,463  
2,943  
28,037  
434,535  
825,807  
873,163  
436,891  
1,014,522  
0  
0  
0  
0  
0  
281,537  
282,263  
281,437  
282,141  
283,088  
0  
0  
0  
0  
0  
10,466  
10,466  
10,466  
10,466  
10,466  
36,826  
427,624  
474,802  
36,826  
544,882  
105,707  
105,454  
106,458  
107,458  
176,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,753,621  
1,660,720  
1,640,673  
1,643,046  
1,949,055  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
6,834  
37,959  
22,054  
15,065  
13,563  
6,834  
0  
0  
0  
0  
0  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
1,715,662  
1,638,666  
1,625,608  
1,629,483  
1,942,221  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0