Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
318,527  
304,169  
285,367  
 
 
237,012  
226,774  
210,039  
 
 
8,704  
14,407  
18,627  
 
 
21,600  
28,600  
20,000  
 
 
120,848  
98,939  
86,366  
 
 
85,221  
83,938  
84,306  
 
 
639  
890  
739  
 
 
81,515  
77,395  
75,328  
 
 
9,531  
6,287  
5,687  
 
 
67,892  
68,366  
66,709  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,316  
2,010  
2,201  
 
 
642  
642  
642  
 
 
1,133  
90  
90  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
318,527  
304,169  
285,367  
 
 
175,517  
167,112  
153,716  
 
 
174,201  
165,598  
152,005  
 
 
1,316  
1,514  
1,711  
 
 
143,010  
137,057  
131,651  
 
 
143,010  
137,057  
131,651  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0