Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,033  
318,527  
 
 
 
255,836  
237,012  
 
 
 
8,343  
8,704  
 
 
 
1,000  
21,600  
 
 
 
133,583  
120,848  
 
 
 
108,035  
85,221  
 
 
 
4,874  
639  
 
 
 
133,197  
81,515  
 
 
 
8,202  
9,531  
 
 
 
85,048  
67,892  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
33,164  
2,316  
 
 
 
642  
642  
 
 
 
6,141  
1,133  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,033  
318,527  
 
 
 
223,993  
175,517  
 
 
 
212,544  
174,201  
 
 
 
11,449  
1,316  
 
 
 
165,040  
143,010  
 
 
 
165,040  
143,010  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0