Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,367  
 
 
 
 
210,039  
 
 
 
 
18,627  
 
 
 
 
20,000  
 
 
 
 
86,366  
 
 
 
 
84,306  
 
 
 
 
739  
 
 
 
 
75,328  
 
 
 
 
5,687  
 
 
 
 
66,709  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,201  
 
 
 
 
642  
 
 
 
 
90  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,367  
 
 
 
 
153,716  
 
 
 
 
152,005  
 
 
 
 
1,711  
 
 
 
 
131,651  
 
 
 
 
131,651  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0