Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,059  
389,033  
342,623  
 
 
316,118  
255,836  
249,717  
 
 
16,437  
8,343  
12,273  
 
 
2,000  
1,000  
18,214  
 
 
166,482  
133,583  
114,112  
 
 
125,896  
108,035  
101,721  
 
 
5,304  
4,874  
3,398  
 
 
148,941  
133,197  
92,906  
 
 
12,793  
8,202  
13,720  
 
 
125,253  
85,048  
67,582  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,254  
33,164  
9,463  
 
 
642  
642  
642  
 
 
7,999  
6,141  
1,499  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,059  
389,033  
342,623  
 
 
290,973  
223,993  
190,523  
 
 
270,653  
212,544  
190,194  
 
 
20,319  
11,449  
329  
 
 
174,087  
165,040  
152,100  
 
 
174,087  
165,040  
152,100  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0