Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
304,169  
285,367  
 
 
 
226,774  
210,039  
 
 
 
14,407  
18,627  
 
 
 
28,600  
20,000  
 
 
 
98,939  
86,366  
 
 
 
83,938  
84,306  
 
 
 
890  
739  
 
 
 
77,395  
75,328  
 
 
 
6,287  
5,687  
 
 
 
68,366  
66,709  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,010  
2,201  
 
 
 
642  
642  
 
 
 
90  
90  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
304,169  
285,367  
 
 
 
167,112  
153,716  
 
 
 
165,598  
152,005  
 
 
 
1,514  
1,711  
 
 
 
137,057  
131,651  
 
 
 
137,057  
131,651  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0