Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
551,962  
604,185  
730,809  
774,509  
719,093  
404,308  
452,682  
574,661  
613,130  
550,658  
41,512  
40,998  
178,680  
251,223  
137,740  
28,900  
0  
0  
0  
27,800  
57,882  
95,609  
91,598  
60,461  
57,314  
272,099  
313,062  
300,283  
298,628  
323,725  
3,913  
3,013  
4,100  
2,818  
4,080  
147,655  
151,503  
156,147  
161,379  
168,435  
526  
586  
586  
486  
486  
122,542  
127,393  
132,402  
137,139  
144,131  
0  
0  
0  
0  
0  
826  
605  
399  
248  
248  
14,451  
14,561  
14,561  
14,561  
14,561  
9,310  
8,358  
8,199  
8,945  
9,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
551,962  
604,185  
730,809  
774,509  
719,093  
174,599  
235,221  
369,783  
411,194  
359,011  
169,161  
229,708  
364,017  
404,421  
352,968  
5,438  
5,513  
5,766  
6,773  
6,043  
377,364  
368,964  
361,025  
363,316  
360,082  
377,364  
368,964  
361,025  
363,316  
360,082  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0