Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
719,093  
667,775  
674,886  
736,832  
741,438  
550,658  
499,046  
502,672  
564,501  
564,808  
137,740  
22,214  
40,696  
98,206  
157,403  
27,800  
17,600  
2,317  
0  
0  
57,314  
85,812  
62,736  
82,955  
52,816  
323,725  
363,703  
386,874  
375,167  
347,607  
4,080  
9,716  
10,048  
8,173  
6,982  
168,435  
168,729  
172,214  
172,331  
176,629  
486  
486  
441  
441  
381  
144,131  
146,123  
147,809  
145,216  
147,479  
0  
0  
0  
0  
0  
248  
370  
2,130  
7,814  
9,248  
14,561  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
9,009  
11,189  
11,274  
8,299  
8,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
719,093  
667,775  
674,886  
736,832  
741,438  
359,011  
310,447  
320,571  
383,710  
392,081  
352,968  
304,098  
313,854  
374,510  
385,018  
6,043  
6,350  
6,717  
9,200  
7,063  
360,082  
357,328  
354,315  
353,122  
349,356  
360,082  
357,328  
354,315  
353,122  
349,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0