Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,886  
736,832  
741,438  
749,398  
777,912  
502,672  
564,501  
564,808  
575,410  
599,466  
40,696  
98,206  
157,403  
182,117  
71,610  
2,317  
0  
0  
0  
3,100  
62,736  
82,955  
52,816  
61,173  
27,259  
386,874  
375,167  
347,607  
327,906  
492,294  
10,048  
8,173  
6,982  
4,214  
5,204  
172,214  
172,331  
176,629  
173,988  
178,446  
441  
441  
381  
381  
371  
147,809  
145,216  
147,479  
151,543  
155,693  
0  
0  
0  
0  
0  
2,130  
7,814  
9,248  
1,722  
1,711  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
11,274  
8,299  
8,960  
9,781  
10,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,886  
736,832  
741,438  
749,398  
777,912  
320,571  
383,710  
392,081  
403,944  
433,136  
313,854  
374,510  
385,018  
396,881  
426,129  
6,717  
9,200  
7,063  
7,063  
7,007  
354,315  
353,122  
349,356  
345,454  
344,776  
354,315  
353,122  
349,356  
345,454  
344,776  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0