Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
749,398  
777,912  
1,061,461  
791,764  
953,606  
575,410  
599,466  
879,314  
611,254  
638,687  
182,117  
71,610  
272,885  
234,682  
16,637  
0  
3,100  
3,900  
25,440  
94,840  
61,173  
27,259  
101,243  
95,595  
76,646  
327,906  
492,294  
498,428  
247,623  
443,929  
4,214  
5,204  
2,858  
7,914  
6,636  
173,988  
178,446  
182,148  
180,510  
314,919  
381  
371  
371  
371  
371  
151,543  
155,693  
152,744  
150,891  
121,008  
0  
0  
0  
0  
0  
1,722  
1,711  
7,538  
8,387  
22,969  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
160,892  
9,781  
10,110  
10,934  
10,301  
9,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
749,398  
777,912  
1,061,461  
791,764  
953,606  
403,944  
433,136  
673,164  
408,438  
612,486  
396,881  
426,129  
665,879  
401,109  
608,070  
7,063  
7,007  
7,285  
7,328  
4,416  
345,454  
344,776  
388,298  
383,327  
341,120  
345,454  
344,776  
388,298  
383,327  
341,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0