Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
741,438  
749,398  
777,912  
1,061,461  
791,764  
564,808  
575,410  
599,466  
879,314  
611,254  
157,403  
182,117  
71,610  
272,885  
234,682  
0  
0  
3,100  
3,900  
25,440  
52,816  
61,173  
27,259  
101,243  
95,595  
347,607  
327,906  
492,294  
498,428  
247,623  
6,982  
4,214  
5,204  
2,858  
7,914  
176,629  
173,988  
178,446  
182,148  
180,510  
381  
381  
371  
371  
371  
147,479  
151,543  
155,693  
152,744  
150,891  
0  
0  
0  
0  
0  
9,248  
1,722  
1,711  
7,538  
8,387  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
8,960  
9,781  
10,110  
10,934  
10,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
741,438  
749,398  
777,912  
1,061,461  
791,764  
392,081  
403,944  
433,136  
673,164  
408,438  
385,018  
396,881  
426,129  
665,879  
401,109  
7,063  
7,063  
7,007  
7,285  
7,328  
349,356  
345,454  
344,776  
388,298  
383,327  
349,356  
345,454  
344,776  
388,298  
383,327  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0