Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
604,185  
730,809  
774,509  
719,093  
667,775  
452,682  
574,661  
613,130  
550,658  
499,046  
40,998  
178,680  
251,223  
137,740  
22,214  
0  
0  
0  
27,800  
17,600  
95,609  
91,598  
60,461  
57,314  
85,812  
313,062  
300,283  
298,628  
323,725  
363,703  
3,013  
4,100  
2,818  
4,080  
9,716  
151,503  
156,147  
161,379  
168,435  
168,729  
586  
586  
486  
486  
486  
127,393  
132,402  
137,139  
144,131  
146,123  
0  
0  
0  
0  
0  
605  
399  
248  
248  
370  
14,561  
14,561  
14,561  
14,561  
10,561  
8,358  
8,199  
8,945  
9,009  
11,189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
604,185  
730,809  
774,509  
719,093  
667,775  
235,221  
369,783  
411,194  
359,011  
310,447  
229,708  
364,017  
404,421  
352,968  
304,098  
5,513  
5,766  
6,773  
6,043  
6,350  
368,964  
361,025  
363,316  
360,082  
357,328  
368,964  
361,025  
363,316  
360,082  
357,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0