Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
736,832  
741,438  
749,398  
777,912  
1,061,461  
564,501  
564,808  
575,410  
599,466  
879,314  
98,206  
157,403  
182,117  
71,610  
272,885  
0  
0  
0  
3,100  
3,900  
82,955  
52,816  
61,173  
27,259  
101,243  
375,167  
347,607  
327,906  
492,294  
498,428  
8,173  
6,982  
4,214  
5,204  
2,858  
172,331  
176,629  
173,988  
178,446  
182,148  
441  
381  
381  
371  
371  
145,216  
147,479  
151,543  
155,693  
152,744  
0  
0  
0  
0  
0  
7,814  
9,248  
1,722  
1,711  
7,538  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
8,299  
8,960  
9,781  
10,110  
10,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
736,832  
741,438  
749,398  
777,912  
1,061,461  
383,710  
392,081  
403,944  
433,136  
673,164  
374,510  
385,018  
396,881  
426,129  
665,879  
9,200  
7,063  
7,063  
7,007  
7,285  
353,122  
349,356  
345,454  
344,776  
388,298  
353,122  
349,356  
345,454  
344,776  
388,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0