Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
667,775  
674,886  
736,832  
741,438  
749,398  
499,046  
502,672  
564,501  
564,808  
575,410  
22,214  
40,696  
98,206  
157,403  
182,117  
17,600  
2,317  
0  
0  
0  
85,812  
62,736  
82,955  
52,816  
61,173  
363,703  
386,874  
375,167  
347,607  
327,906  
9,716  
10,048  
8,173  
6,982  
4,214  
168,729  
172,214  
172,331  
176,629  
173,988  
486  
441  
441  
381  
381  
146,123  
147,809  
145,216  
147,479  
151,543  
0  
0  
0  
0  
0  
370  
2,130  
7,814  
9,248  
1,722  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
10,561  
11,189  
11,274  
8,299  
8,960  
9,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
667,775  
674,886  
736,832  
741,438  
749,398  
310,447  
320,571  
383,710  
392,081  
403,944  
304,098  
313,854  
374,510  
385,018  
396,881  
6,350  
6,717  
9,200  
7,063  
7,063  
357,328  
354,315  
353,122  
349,356  
345,454  
357,328  
354,315  
353,122  
349,356  
345,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0