Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,084,692  
1,229,047  
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
766,158  
899,074  
1,044,204  
1,115,303  
1,271,494  
2,463  
4,694  
18,959  
22,795  
35,956  
0  
0  
0  
14,000  
0  
578,954  
717,397  
812,605  
851,966  
846,948  
142,300  
135,612  
169,598  
181,651  
338,153  
42,440  
41,371  
43,041  
44,891  
50,438  
318,534  
329,973  
344,117  
359,758  
373,265  
1,559  
1,559  
1,784  
1,784  
1,784  
245,336  
244,195  
253,321  
252,509  
261,741  
0  
0  
0  
0  
0  
24,168  
34,697  
34,833  
45,989  
47,275  
0  
0  
0  
0  
0  
47,470  
49,522  
54,180  
59,476  
62,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,084,692  
1,229,047  
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
659,649  
805,582  
964,639  
1,039,124  
1,139,658  
641,198  
787,146  
942,704  
1,014,590  
1,114,056  
18,450  
18,436  
21,934  
24,533  
25,602  
425,044  
423,465  
423,682  
435,938  
505,101  
425,044  
423,465  
423,682  
435,938  
505,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0