Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,218,971  
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
2,072,112  
885,111  
1,044,204  
1,115,303  
1,271,494  
1,700,408  
4,694  
18,959  
22,795  
35,956  
14,703  
0  
0  
14,000  
0  
11,100  
712,860  
812,605  
851,966  
846,948  
1,087,344  
125,143  
169,598  
181,651  
338,153  
538,459  
42,414  
43,041  
44,891  
50,438  
48,801  
333,861  
344,117  
359,758  
373,265  
371,704  
3,384  
1,784  
1,784  
1,784  
183  
244,195  
253,321  
252,509  
261,741  
272,536  
0  
0  
0  
0  
0  
34,833  
34,833  
45,989  
47,275  
32,416  
0  
0  
0  
0  
0  
51,449  
54,180  
59,476  
62,465  
66,569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,218,971  
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
2,072,112  
807,282  
964,639  
1,039,124  
1,139,658  
1,470,540  
784,432  
942,704  
1,014,590  
1,114,056  
1,444,425  
22,850  
21,934  
24,533  
25,602  
26,115  
411,690  
423,682  
435,938  
505,101  
601,572  
411,690  
423,682  
435,938  
505,101  
601,572  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0