Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,551,556  
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
2,412,324  
1,191,503  
1,271,494  
1,700,408  
1,830,363  
2,014,444  
37,690  
35,956  
14,703  
33,360  
42,986  
0  
0  
11,100  
0  
11,100  
880,294  
846,948  
1,087,344  
981,876  
1,139,049  
229,702  
338,153  
538,459  
768,812  
773,782  
43,817  
50,438  
48,801  
46,315  
47,528  
360,053  
373,265  
371,704  
530,671  
397,880  
1,784  
1,784  
183  
143,333  
408  
252,509  
261,741  
272,536  
277,802  
287,399  
0  
0  
0  
0  
0  
45,989  
47,275  
32,416  
38,786  
38,254  
0  
0  
0  
0  
0  
59,772  
62,465  
66,569  
70,750  
71,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,551,556  
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
2,412,324  
1,118,206  
1,139,658  
1,470,540  
1,568,188  
1,619,889  
1,093,136  
1,114,056  
1,444,425  
1,541,811  
1,593,272  
25,070  
25,602  
26,115  
26,378  
26,616  
433,350  
505,101  
601,572  
792,845  
792,435  
433,350  
505,101  
601,572  
792,845  
792,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0