Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,281,485  
2,361,034  
2,412,324  
2,436,225  
2,437,010  
1,764,575  
1,830,363  
2,014,444  
1,888,025  
2,046,020  
25,803  
33,360  
42,986  
100,572  
27,800  
0  
0  
11,100  
0  
0  
1,221,483  
981,876  
1,139,049  
1,046,876  
1,392,594  
469,316  
768,812  
773,782  
692,299  
589,150  
47,973  
46,315  
47,528  
48,277  
36,476  
516,910  
530,671  
397,880  
548,201  
390,990  
143,333  
143,333  
408  
143,833  
908  
272,536  
277,802  
287,399  
297,448  
301,639  
0  
0  
0  
0  
0  
33,087  
38,786  
38,254  
36,822  
18,645  
0  
0  
0  
0  
0  
67,954  
70,750  
71,819  
70,097  
69,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,281,485  
2,361,034  
2,412,324  
2,436,225  
2,437,010  
1,488,460  
1,568,188  
1,619,889  
1,645,944  
1,646,186  
1,461,907  
1,541,811  
1,593,272  
1,598,697  
1,634,720  
26,553  
26,378  
26,616  
47,246  
11,466  
793,025  
792,845  
792,435  
790,282  
790,824  
793,025  
792,845  
792,435  
790,282  
790,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0