Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,643,378  
2,527,010  
2,618,618  
2,529,832  
2,445,236  
2,245,185  
1,845,082  
2,206,861  
1,787,287  
1,706,468  
50,744  
84,165  
155,206  
46,057  
64,919  
0  
0  
0  
0  
0  
1,552,936  
1,055,394  
786,325  
508,209  
441,866  
608,888  
663,108  
1,230,551  
1,176,477  
1,141,702  
32,617  
42,415  
34,778  
56,545  
57,981  
398,193  
681,928  
411,757  
742,545  
738,767  
908  
275,933  
683  
324,396  
336,585  
312,113  
319,361  
325,083  
330,129  
335,218  
0  
0  
0  
0  
0  
13,729  
16,401  
17,232  
17,769  
19,269  
0  
0  
0  
0  
0  
71,444  
70,233  
68,760  
70,252  
47,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,643,378  
2,527,010  
2,618,618  
2,529,832  
2,445,236  
1,855,632  
1,747,998  
1,760,703  
1,672,983  
1,582,973  
1,844,957  
1,737,539  
1,748,712  
1,660,758  
1,569,137  
10,675  
10,459  
11,991  
12,225  
13,836  
787,746  
779,012  
857,915  
856,849  
862,263  
787,746  
779,012  
857,915  
856,849  
862,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0