Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
2,527,010  
2,618,618  
1,888,025  
2,046,020  
2,245,185  
1,845,082  
2,206,861  
100,572  
27,800  
50,744  
84,165  
155,206  
0  
0  
0  
0  
0  
1,046,876  
1,392,594  
1,552,936  
1,055,394  
786,325  
692,299  
589,150  
608,888  
663,108  
1,230,551  
48,277  
36,476  
32,617  
42,415  
34,778  
548,201  
390,990  
398,193  
681,928  
411,757  
143,833  
908  
908  
275,933  
683  
297,448  
301,639  
312,113  
319,361  
325,083  
0  
0  
0  
0  
0  
36,822  
18,645  
13,729  
16,401  
17,232  
0  
0  
0  
0  
0  
70,097  
69,799  
71,444  
70,233  
68,760  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
2,527,010  
2,618,618  
1,645,944  
1,646,186  
1,855,632  
1,747,998  
1,760,703  
1,598,697  
1,634,720  
1,844,957  
1,737,539  
1,748,712  
47,246  
11,466  
10,675  
10,459  
11,991  
790,282  
790,824  
787,746  
779,012  
857,915  
790,282  
790,824  
787,746  
779,012  
857,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0