Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,361,034  
2,414,161  
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
1,830,363  
1,870,636  
1,888,025  
2,046,020  
2,245,185  
33,360  
54,059  
100,572  
27,800  
50,744  
0  
0  
0  
0  
0  
981,876  
996,138  
1,046,876  
1,392,594  
1,552,936  
768,812  
774,159  
692,299  
589,150  
608,888  
46,315  
46,280  
48,277  
36,476  
32,617  
530,671  
543,525  
548,201  
390,990  
398,193  
143,333  
143,333  
143,833  
908  
908  
277,802  
287,399  
297,448  
301,639  
312,113  
0  
0  
0  
0  
0  
38,786  
38,611  
36,822  
18,645  
13,729  
0  
0  
0  
0  
0  
70,750  
74,182  
70,097  
69,799  
71,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,361,034  
2,414,161  
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
1,568,188  
1,620,513  
1,645,944  
1,646,186  
1,855,632  
1,541,811  
1,593,253  
1,598,697  
1,634,720  
1,844,957  
26,378  
27,260  
47,246  
11,466  
10,675  
792,845  
793,649  
790,282  
790,824  
787,746  
792,845  
793,649  
790,282  
790,824  
787,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0