Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
1,044,204  
1,115,303  
1,271,494  
1,700,408  
1,830,363  
18,959  
22,795  
35,956  
14,703  
33,360  
0  
14,000  
0  
11,100  
0  
812,605  
851,966  
846,948  
1,087,344  
981,876  
169,598  
181,651  
338,153  
538,459  
768,812  
43,041  
44,891  
50,438  
48,801  
46,315  
344,117  
359,758  
373,265  
371,704  
530,671  
1,784  
1,784  
1,784  
183  
143,333  
253,321  
252,509  
261,741  
272,536  
277,802  
0  
0  
0  
0  
0  
34,833  
45,989  
47,275  
32,416  
38,786  
0  
0  
0  
0  
0  
54,180  
59,476  
62,465  
66,569  
70,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,388,321  
1,475,061  
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
964,639  
1,039,124  
1,139,658  
1,470,540  
1,568,188  
942,704  
1,014,590  
1,114,056  
1,444,425  
1,541,811  
21,934  
24,533  
25,602  
26,115  
26,378  
423,682  
435,938  
505,101  
601,572  
792,845  
423,682  
435,938  
505,101  
601,572  
792,845  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0