Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
2,412,324  
2,436,225  
1,271,494  
1,700,408  
1,830,363  
2,014,444  
1,888,025  
35,956  
14,703  
33,360  
42,986  
100,572  
0  
11,100  
0  
11,100  
0  
846,948  
1,087,344  
981,876  
1,139,049  
1,046,876  
338,153  
538,459  
768,812  
773,782  
692,299  
50,438  
48,801  
46,315  
47,528  
48,277  
373,265  
371,704  
530,671  
397,880  
548,201  
1,784  
183  
143,333  
408  
143,833  
261,741  
272,536  
277,802  
287,399  
297,448  
0  
0  
0  
0  
0  
47,275  
32,416  
38,786  
38,254  
36,822  
0  
0  
0  
0  
0  
62,465  
66,569  
70,750  
71,819  
70,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,644,759  
2,072,112  
2,361,034  
2,412,324  
2,436,225  
1,139,658  
1,470,540  
1,568,188  
1,619,889  
1,645,944  
1,114,056  
1,444,425  
1,541,811  
1,593,272  
1,598,697  
25,602  
26,115  
26,378  
26,616  
47,246  
505,101  
601,572  
792,845  
792,435  
790,282  
505,101  
601,572  
792,845  
792,435  
790,282  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0