Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,414,161  
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
2,527,010  
1,870,636  
1,888,025  
2,046,020  
2,245,185  
1,845,082  
54,059  
100,572  
27,800  
50,744  
84,165  
0  
0  
0  
0  
0  
996,138  
1,046,876  
1,392,594  
1,552,936  
1,055,394  
774,159  
692,299  
589,150  
608,888  
663,108  
46,280  
48,277  
36,476  
32,617  
42,415  
543,525  
548,201  
390,990  
398,193  
681,928  
143,333  
143,833  
908  
908  
275,933  
287,399  
297,448  
301,639  
312,113  
319,361  
0  
0  
0  
0  
0  
38,611  
36,822  
18,645  
13,729  
16,401  
0  
0  
0  
0  
0  
74,182  
70,097  
69,799  
71,444  
70,233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,414,161  
2,436,225  
2,437,010  
2,643,378  
2,527,010  
1,620,513  
1,645,944  
1,646,186  
1,855,632  
1,747,998  
1,593,253  
1,598,697  
1,634,720  
1,844,957  
1,737,539  
27,260  
47,246  
11,466  
10,675  
10,459  
793,649  
790,282  
790,824  
787,746  
779,012  
793,649  
790,282  
790,824  
787,746  
779,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0