Công ty Cổ phần 28.1 (AG1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,878  
 
 
 
 
144,002  
 
 
 
 
22,433  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
27,785  
 
 
 
 
91,222  
 
 
 
 
2,563  
 
 
 
 
39,875  
 
 
 
 
70  
 
 
 
 
37,625  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,181  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,878  
 
 
 
 
135,058  
 
 
 
 
131,703  
 
 
 
 
3,355  
 
 
 
 
48,820  
 
 
 
 
48,820  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0