Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,806  
487,334  
502,637  
404,049  
466,407  
318,343  
315,662  
326,821  
225,130  
284,958  
2,627  
6,208  
53,649  
69,078  
5,053  
0  
0  
0  
5,300  
0  
51,254  
53,926  
41,441  
25,338  
43,477  
263,052  
254,054  
230,506  
124,143  
234,973  
1,411  
1,472  
1,225  
1,270  
1,455  
167,462  
171,672  
175,816  
178,919  
181,449  
0  
0  
0  
60  
60  
96,687  
99,016  
101,703  
104,274  
105,957  
2,277  
2,521  
2,763  
3,001  
3,245  
15,718  
15,718  
15,718  
15,707  
15,825  
25,650  
25,650  
25,650  
25,650  
25,061  
27,131  
28,767  
29,982  
30,227  
31,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,806  
487,334  
502,637  
404,049  
466,407  
123,116  
128,680  
137,184  
32,385  
97,667  
122,671  
128,225  
136,729  
31,930  
97,206  
445  
455  
455  
455  
461  
362,690  
358,654  
365,453  
371,665  
368,740  
362,690  
358,654  
365,453  
371,665  
368,740  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0