Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
487,334  
502,637  
404,049  
466,407  
541,692  
315,801  
326,821  
225,130  
284,958  
329,402  
6,208  
53,649  
69,078  
5,053  
8,039  
0  
0  
5,300  
0  
0  
53,926  
41,441  
25,338  
43,477  
40,936  
254,054  
230,506  
124,143  
234,973  
278,586  
1,611  
1,225  
1,270  
1,455  
1,841  
171,533  
175,816  
178,919  
181,449  
212,291  
0  
0  
60  
60  
60  
99,016  
101,703  
104,274  
105,957  
134,878  
2,521  
2,763  
3,001  
3,245  
3,489  
15,718  
15,718  
15,707  
15,825  
15,703  
25,650  
25,650  
25,650  
25,061  
25,061  
28,628  
29,982  
30,227  
31,300  
33,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
487,334  
502,637  
404,049  
466,407  
541,692  
128,680  
137,184  
32,385  
97,667  
190,969  
128,225  
136,729  
31,930  
97,206  
190,502  
455  
455  
455  
461  
468  
358,654  
365,453  
371,665  
368,740  
350,723  
358,654  
365,453  
371,665  
368,740  
350,723  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0