Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,635  
485,806  
487,334  
502,637  
404,049  
331,672  
318,343  
315,662  
326,821  
225,130  
5,988  
2,627  
6,208  
53,649  
69,078  
0  
0  
0  
0  
5,300  
56,570  
51,254  
53,926  
41,441  
25,338  
268,019  
263,052  
254,054  
230,506  
124,143  
1,095  
1,411  
1,472  
1,225  
1,270  
163,963  
167,462  
171,672  
175,816  
178,919  
0  
0  
0  
0  
60  
94,099  
96,687  
99,016  
101,703  
104,274  
2,033  
2,277  
2,521  
2,763  
3,001  
15,718  
15,718  
15,718  
15,718  
15,707  
25,650  
25,650  
25,650  
25,650  
25,650  
26,463  
27,131  
28,767  
29,982  
30,227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,635  
485,806  
487,334  
502,637  
404,049  
131,624  
123,116  
128,680  
137,184  
32,385  
131,180  
122,671  
128,225  
136,729  
31,930  
445  
445  
455  
455  
455  
364,011  
362,690  
358,654  
365,453  
371,665  
364,011  
362,690  
358,654  
365,453  
371,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0