Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (AFC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,364  
 
 
 
 
31,710  
 
 
 
 
3,154  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,281  
 
 
 
 
16,115  
 
 
 
 
4,160  
 
 
 
 
113,654  
 
 
 
 
3,630  
 
 
 
 
68,467  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,890  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
667  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,364  
 
 
 
 
64,509  
 
 
 
 
20,629  
 
 
 
 
43,881  
 
 
 
 
80,855  
 
 
 
 
80,855  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0