Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,346,517  
1,430,762  
1,274,256  
1,093,487  
1,112,081  
857,130  
923,765  
801,017  
738,852  
771,558  
27,841  
34,010  
37,451  
42,029  
54,912  
210,290  
321,704  
306,290  
311,482  
283,804  
233,059  
268,939  
217,811  
136,221  
190,130  
363,180  
265,235  
199,554  
223,310  
217,040  
22,759  
33,876  
39,912  
25,811  
25,673  
489,388  
506,997  
473,238  
354,634  
340,522  
3,730  
3,730  
3,853  
3,740  
4,364  
465,439  
362,485  
351,361  
296,195  
191,103  
0  
0  
0  
0  
0  
9,911  
131,698  
107,877  
44,386  
134,522  
0  
0  
0  
0  
0  
10,307  
9,083  
10,148  
10,313  
10,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,346,517  
1,430,762  
1,274,256  
1,093,487  
1,112,081  
1,099,900  
1,159,174  
1,019,528  
850,769  
881,154  
867,940  
962,576  
850,991  
751,578  
810,349  
231,960  
196,598  
168,538  
99,191  
70,805  
246,617  
271,588  
254,727  
242,718  
230,926  
246,617  
271,588  
254,727  
242,718  
230,926  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0