Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,346,517  
1,430,762  
1,231,210  
1,109,876  
821,760  
857,130  
923,765  
57,859  
179,583  
32,542  
27,841  
34,010  
334,055  
254,274  
234,825  
210,290  
321,704  
476,376  
365,063  
223,795  
233,059  
268,939  
342,666  
294,870  
311,080  
363,180  
265,235  
20,254  
16,086  
19,517  
22,759  
33,876  
485,399  
469,140  
483,440  
489,388  
506,997  
3,607  
3,730  
3,730  
3,730  
3,730  
436,266  
445,563  
459,444  
465,439  
362,485  
0  
0  
0  
0  
0  
3,404  
8,336  
10,015  
9,911  
131,698  
31,575  
0  
0  
0  
0  
10,547  
11,511  
10,252  
10,307  
9,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,346,517  
1,430,762  
1,306,828  
1,143,471  
1,035,581  
1,099,900  
1,159,174  
1,116,041  
942,200  
806,495  
867,940  
962,576  
190,787  
201,271  
229,087  
231,960  
196,598  
409,781  
435,544  
269,619  
246,617  
271,588  
409,781  
435,544  
269,619  
246,617  
271,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0