Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,780,065  
1,703,271  
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,327,806  
1,237,719  
1,231,210  
1,109,876  
821,760  
30,426  
14,912  
57,859  
179,583  
32,542  
326,341  
358,855  
334,055  
254,274  
234,825  
494,552  
456,954  
476,376  
365,063  
223,795  
451,273  
393,995  
342,666  
294,870  
311,080  
25,213  
13,002  
20,254  
16,086  
19,517  
452,259  
465,552  
485,399  
469,140  
483,440  
0  
0  
3,607  
3,730  
3,730  
408,745  
422,887  
436,266  
445,563  
459,444  
0  
0  
0  
0  
0  
1,406  
220  
3,404  
8,336  
10,015  
31,575  
31,575  
31,575  
0  
0  
10,533  
10,870  
10,547  
11,511  
10,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,780,065  
1,703,271  
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,328,065  
1,267,979  
1,306,828  
1,143,471  
1,035,581  
1,171,796  
1,112,695  
1,116,041  
942,200  
806,495  
156,269  
155,285  
190,787  
201,271  
229,087  
452,000  
435,291  
409,781  
435,544  
269,619  
452,000  
435,291  
409,781  
435,544  
269,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0