Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,274,256  
1,093,487  
1,112,081  
1,037,468  
 
801,017  
738,852  
771,558  
812,125  
 
37,451  
42,029  
54,912  
108,259  
 
306,290  
311,482  
283,804  
279,235  
 
217,811  
136,221  
190,130  
201,074  
 
199,554  
223,310  
217,040  
203,968  
 
39,912  
25,811  
25,673  
19,589  
 
473,238  
354,634  
340,522  
225,343  
 
3,853  
3,740  
4,364  
3,576  
 
351,361  
296,195  
191,103  
195,029  
 
0  
0  
0  
0  
 
107,877  
44,386  
134,522  
15,609  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,148  
10,313  
10,533  
11,129  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,274,256  
1,093,487  
1,112,081  
1,037,468  
 
1,019,528  
850,769  
881,154  
814,286  
 
850,991  
751,578  
810,349  
751,605  
 
168,538  
99,191  
70,805  
62,681  
 
254,727  
242,718  
230,926  
223,183  
 
254,727  
242,718  
230,926  
223,183  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0