Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,112,081  
1,037,468  
 
 
 
771,558  
812,125  
 
 
 
54,912  
108,259  
 
 
 
283,804  
279,235  
 
 
 
190,130  
201,074  
 
 
 
217,040  
203,968  
 
 
 
25,673  
19,589  
 
 
 
340,522  
225,343  
 
 
 
4,364  
3,576  
 
 
 
191,103  
195,029  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
134,522  
15,609  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,533  
11,129  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,112,081  
1,037,468  
 
 
 
881,154  
814,286  
 
 
 
810,349  
751,605  
 
 
 
70,805  
62,681  
 
 
 
230,926  
223,183  
 
 
 
230,926  
223,183  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0