Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,703,271  
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,346,517  
1,237,719  
1,231,210  
1,109,876  
821,760  
857,130  
14,912  
57,859  
179,583  
32,542  
27,841  
358,855  
334,055  
254,274  
234,825  
210,290  
456,954  
476,376  
365,063  
223,795  
233,059  
393,995  
342,666  
294,870  
311,080  
363,180  
13,002  
20,254  
16,086  
19,517  
22,759  
465,552  
485,399  
469,140  
483,440  
489,388  
0  
3,607  
3,730  
3,730  
3,730  
422,887  
436,266  
445,563  
459,444  
465,439  
0  
0  
0  
0  
0  
220  
3,404  
8,336  
10,015  
9,911  
31,575  
31,575  
0  
0  
0  
10,870  
10,547  
11,511  
10,252  
10,307  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,703,271  
1,716,609  
1,579,016  
1,305,201  
1,346,517  
1,267,979  
1,306,828  
1,143,471  
1,035,581  
1,099,900  
1,112,695  
1,116,041  
942,200  
806,495  
867,940  
155,285  
190,787  
201,271  
229,087  
231,960  
435,291  
409,781  
435,544  
269,619  
246,617  
435,291  
409,781  
435,544  
269,619  
246,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0