Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,466  
286,468  
323,125  
304,255  
297,252  
199,974  
184,766  
218,489  
196,542  
186,400  
20,962  
24,335  
55,453  
29,551  
38,791  
34,000  
30,000  
20,000  
23,000  
20,000  
66,384  
50,178  
58,141  
57,388  
57,637  
77,494  
79,794  
83,003  
84,635  
67,139  
1,134  
459  
1,892  
1,968  
2,834  
97,492  
101,702  
104,636  
107,713  
110,853  
0  
0  
0  
0  
0  
97,492  
101,702  
104,545  
107,536  
109,947  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
91  
177  
906  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,466  
286,468  
323,125  
304,255  
297,252  
68,395  
67,242  
97,975  
77,364  
70,972  
68,395  
67,242  
97,975  
77,364  
70,972  
0  
0  
0  
0  
0  
229,071  
219,226  
225,150  
226,891  
226,280  
229,071  
219,226  
225,150  
226,891  
226,280  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0