Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
304,255  
297,252  
310,881  
322,302  
310,903  
196,542  
186,400  
200,204  
212,257  
199,652  
29,551  
38,791  
42,512  
72,635  
76,597  
23,000  
20,000  
35,000  
0  
0  
57,388  
57,637  
47,429  
62,756  
45,206  
84,635  
67,139  
74,039  
76,656  
76,690  
1,968  
2,834  
1,224  
210  
1,159  
107,713  
110,853  
110,677  
110,045  
111,251  
0  
0  
0  
0  
0  
107,536  
109,947  
55,866  
56,000  
58,227  
0  
0  
0  
0  
0  
177  
906  
54,811  
54,045  
53,025  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
304,255  
297,252  
310,881  
322,302  
310,903  
77,364  
70,972  
93,347  
98,982  
87,793  
77,364  
70,972  
93,347  
98,982  
87,793  
0  
0  
0  
0  
0  
226,891  
226,280  
217,535  
223,320  
223,111  
226,891  
226,280  
217,535  
223,320  
223,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0