Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,468  
323,125  
304,255  
297,252  
310,881  
184,766  
218,489  
196,542  
186,400  
200,204  
24,335  
55,453  
29,551  
38,791  
42,512  
30,000  
20,000  
23,000  
20,000  
35,000  
50,178  
58,141  
57,388  
57,637  
47,429  
79,794  
83,003  
84,635  
67,139  
74,039  
459  
1,892  
1,968  
2,834  
1,224  
101,702  
104,636  
107,713  
110,853  
110,677  
0  
0  
0  
0  
0  
101,702  
104,545  
107,536  
109,947  
55,866  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
91  
177  
906  
54,811  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,468  
323,125  
304,255  
297,252  
310,881  
67,242  
97,975  
77,364  
70,972  
93,347  
67,242  
97,975  
77,364  
70,972  
93,347  
0  
0  
0  
0  
0  
219,226  
225,150  
226,891  
226,280  
217,535  
219,226  
225,150  
226,891  
226,280  
217,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0