Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
310,881  
322,302  
310,903  
306,128  
291,151  
200,204  
212,257  
199,652  
201,780  
198,488  
42,512  
72,635  
76,597  
79,309  
78,481  
35,000  
0  
0  
0  
0  
47,429  
62,756  
45,206  
61,845  
64,965  
74,039  
76,656  
76,690  
60,395  
55,042  
1,224  
210  
1,159  
231  
0  
110,677  
110,045  
111,251  
104,348  
92,663  
0  
0  
0  
0  
0  
55,866  
56,000  
58,227  
46,229  
47,676  
0  
0  
0  
0  
0  
54,811  
54,045  
53,025  
58,119  
44,987  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
310,881  
322,302  
310,903  
306,128  
291,151  
93,347  
98,982  
87,793  
86,792  
88,714  
93,347  
98,982  
87,793  
86,792  
88,714  
0  
0  
0  
0  
0  
217,535  
223,320  
223,111  
219,336  
202,437  
217,535  
223,320  
223,111  
219,336  
202,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0