Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
310,903  
306,128  
291,151  
 
 
199,652  
201,780  
198,488  
 
 
76,597  
79,309  
78,481  
 
 
0  
0  
0  
 
 
45,206  
61,845  
64,965  
 
 
76,690  
60,395  
55,042  
 
 
1,159  
231  
0  
 
 
111,251  
104,348  
92,663  
 
 
0  
0  
0  
 
 
58,227  
46,229  
47,676  
 
 
0  
0  
0  
 
 
53,025  
58,119  
44,987  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
310,903  
306,128  
291,151  
 
 
87,793  
86,792  
88,714  
 
 
87,793  
86,792  
88,714  
 
 
0  
0  
0  
 
 
223,111  
219,336  
202,437  
 
 
223,111  
219,336  
202,437  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0