Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,151  
 
 
 
 
198,488  
 
 
 
 
78,481  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
64,965  
 
 
 
 
55,042  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
92,663  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
47,676  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
44,987  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,151  
 
 
 
 
88,714  
 
 
 
 
88,714  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
202,437  
 
 
 
 
202,437  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0