Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,295  
139,547  
84,782  
91,029  
92,495  
79,560  
108,492  
54,027  
66,790  
66,372  
32,233  
20,724  
18,637  
35,213  
25,737  
9,750  
750  
750  
750  
14,250  
19,840  
69,907  
14,538  
18,418  
15,044  
14,278  
13,177  
14,626  
8,691  
7,689  
3,459  
3,934  
5,475  
3,719  
3,652  
29,735  
31,056  
30,756  
24,239  
26,123  
3,929  
3,929  
3,179  
1,313  
2,063  
1,665  
1,922  
1,894  
1,891  
2,075  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
22,141  
23,205  
23,683  
19,035  
19,985  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,295  
139,547  
84,782  
91,029  
92,495  
60,530  
93,930  
42,746  
44,499  
47,309  
60,530  
93,909  
42,725  
44,499  
47,309  
0  
21  
21  
0  
0  
48,765  
45,618  
42,036  
46,530  
45,186  
48,765  
45,618  
42,036  
46,530  
45,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0