Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,963  
78,126  
85,681  
81,939  
105,901  
96,688  
55,005  
63,628  
65,540  
90,708  
20,343  
14,049  
22,103  
20,800  
11,459  
750  
750  
750  
750  
750  
63,932  
20,621  
27,258  
32,592  
64,091  
8,865  
13,366  
9,047  
8,705  
11,151  
2,798  
6,219  
4,470  
2,692  
3,257  
27,275  
23,121  
22,053  
16,399  
15,194  
2,063  
2,063  
2,063  
2,063  
0  
2,258  
1,442  
1,091  
695  
598  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
17,170  
11,670  
11,652  
2,000  
0  
0  
0  
0  
20,954  
2,579  
1,729  
1,971  
2,944  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,963  
78,126  
85,681  
81,939  
105,901  
80,860  
38,338  
52,679  
48,653  
74,753  
80,131  
37,463  
49,617  
48,653  
74,753  
729  
875  
3,063  
0  
0  
43,103  
39,788  
33,001  
33,286  
31,148  
43,103  
39,788  
33,001  
33,286  
31,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0