Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,697  
88,594  
105,494  
109,295  
139,547  
119,322  
60,117  
76,751  
79,560  
108,492  
22,713  
24,128  
40,501  
32,233  
20,724  
750  
600  
750  
9,750  
750  
71,110  
15,745  
20,773  
19,840  
69,907  
21,624  
13,483  
12,109  
14,278  
13,177  
3,125  
6,161  
2,618  
3,459  
3,934  
28,376  
28,477  
28,742  
29,735  
31,056  
5,275  
4,252  
4,085  
3,929  
3,929  
1,810  
1,835  
1,408  
1,665  
1,922  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,850  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
19,441  
20,391  
21,249  
22,141  
23,205  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,697  
88,594  
105,494  
109,295  
139,547  
97,752  
42,866  
54,654  
60,530  
93,930  
97,752  
42,866  
54,654  
60,530  
93,909  
0  
0  
0  
0  
21  
49,946  
45,728  
50,839  
48,765  
45,618  
49,946  
45,728  
50,839  
48,765  
45,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0