Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,495  
123,963  
78,126  
85,681  
81,939  
66,372  
96,688  
55,005  
63,628  
65,540  
25,737  
20,343  
14,049  
22,103  
20,800  
14,250  
750  
750  
750  
750  
15,044  
63,932  
20,621  
27,258  
32,592  
7,689  
8,865  
13,366  
9,047  
8,705  
3,652  
2,798  
6,219  
4,470  
2,692  
26,123  
27,275  
23,121  
22,053  
16,399  
2,063  
2,063  
2,063  
2,063  
2,063  
2,075  
2,258  
1,442  
1,091  
695  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
17,170  
11,670  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
19,985  
20,954  
2,579  
1,729  
1,971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,495  
123,963  
78,126  
85,681  
81,939  
47,309  
80,860  
38,338  
52,679  
48,653  
47,309  
80,131  
37,463  
49,617  
48,653  
0  
729  
875  
3,063  
0  
45,186  
43,103  
39,788  
33,001  
33,286  
45,186  
43,103  
39,788  
33,001  
33,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0