Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
119,254  
147,697  
88,594  
105,494  
109,295  
89,951  
119,322  
60,117  
76,751  
79,560  
42,376  
22,713  
24,128  
40,501  
32,233  
750  
750  
600  
750  
9,750  
18,371  
71,110  
15,745  
20,773  
19,840  
22,762  
21,624  
13,483  
12,109  
14,278  
5,693  
3,125  
6,161  
2,618  
3,459  
29,304  
28,376  
28,477  
28,742  
29,735  
5,275  
5,275  
4,252  
4,085  
3,929  
19,016  
1,810  
1,835  
1,408  
1,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,850  
1,850  
2,000  
2,000  
2,000  
3,163  
19,441  
20,391  
21,249  
22,141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
119,254  
147,697  
88,594  
105,494  
109,295  
66,166  
97,752  
42,866  
54,654  
60,530  
66,166  
97,752  
42,866  
54,654  
60,530  
0  
0  
0  
0  
0  
53,089  
49,946  
45,728  
50,839  
48,765  
53,089  
49,946  
45,728  
50,839  
48,765  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0