Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,782  
91,029  
92,495  
123,963  
78,126  
54,027  
66,790  
66,372  
96,688  
55,005  
18,637  
35,213  
25,737  
20,343  
14,049  
750  
750  
14,250  
750  
750  
14,538  
18,418  
15,044  
63,932  
20,621  
14,626  
8,691  
7,689  
8,865  
13,366  
5,475  
3,719  
3,652  
2,798  
6,219  
30,756  
24,239  
26,123  
27,275  
23,121  
3,179  
1,313  
2,063  
2,063  
2,063  
1,894  
1,891  
2,075  
2,258  
1,442  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,037  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
23,683  
19,035  
19,985  
20,954  
2,579  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,782  
91,029  
92,495  
123,963  
78,126  
42,746  
44,499  
47,309  
80,860  
38,338  
42,725  
44,499  
47,309  
80,131  
37,463  
21  
0  
0  
729  
875  
42,036  
46,530  
45,186  
43,103  
39,788  
42,036  
46,530  
45,186  
43,103  
39,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0