Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,494  
109,295  
139,547  
84,782  
91,029  
76,751  
79,560  
108,492  
54,027  
66,790  
40,501  
32,233  
20,724  
18,637  
35,213  
750  
9,750  
750  
750  
750  
20,773  
19,840  
69,907  
14,538  
18,418  
12,109  
14,278  
13,177  
14,626  
8,691  
2,618  
3,459  
3,934  
5,475  
3,719  
28,742  
29,735  
31,056  
30,756  
24,239  
4,085  
3,929  
3,929  
3,179  
1,313  
1,408  
1,665  
1,922  
1,894  
1,891  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
21,249  
22,141  
23,205  
23,683  
19,035  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,494  
109,295  
139,547  
84,782  
91,029  
54,654  
60,530  
93,930  
42,746  
44,499  
54,654  
60,530  
93,909  
42,725  
44,499  
0  
0  
21  
21  
0  
50,839  
48,765  
45,618  
42,036  
46,530  
50,839  
48,765  
45,618  
42,036  
46,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0