Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,594  
105,494  
109,295  
139,547  
84,782  
60,117  
76,751  
79,560  
108,492  
54,027  
24,128  
40,501  
32,233  
20,724  
18,637  
600  
750  
9,750  
750  
750  
15,745  
20,773  
19,840  
69,907  
14,538  
13,483  
12,109  
14,278  
13,177  
14,626  
6,161  
2,618  
3,459  
3,934  
5,475  
28,477  
28,742  
29,735  
31,056  
30,756  
4,252  
4,085  
3,929  
3,929  
3,179  
1,835  
1,408  
1,665  
1,922  
1,894  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
20,391  
21,249  
22,141  
23,205  
23,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,594  
105,494  
109,295  
139,547  
84,782  
42,866  
54,654  
60,530  
93,930  
42,746  
42,866  
54,654  
60,530  
93,909  
42,725  
0  
0  
0  
21  
21  
45,728  
50,839  
48,765  
45,618  
42,036  
45,728  
50,839  
48,765  
45,618  
42,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0