Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
49,624,295  
48,023,472  
29,095,196  
28,194,368  
26,667,182  
26,655,641  
24,454,047  
1,397,612  
1,303,000  
913,665  
1,664,882  
1,385,624  
21,300,900  
18,823,400  
17,963,000  
18,070,000  
16,614,000  
5,813,773  
7,409,911  
7,299,883  
6,442,414  
5,888,453  
372,438  
386,279  
402,340  
332,884  
355,628  
210,473  
271,777  
88,294  
145,462  
210,342  
22,157,687  
22,548,055  
22,494,279  
22,968,653  
23,569,425  
350,461  
352,457  
15,964  
15,979  
24,188  
17,825,845  
18,151,232  
18,980,271  
19,823,058  
20,515,913  
0  
0  
0  
0  
0  
1,126,073  
1,132,964  
637,370  
321,986  
258,521  
2,710,420  
2,767,099  
2,690,515  
2,664,671  
2,626,325  
144,889  
144,302  
170,159  
142,960  
144,478  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
49,624,295  
48,023,472  
23,173,646  
22,390,895  
21,725,917  
23,430,682  
23,079,686  
8,129,674  
6,883,279  
7,314,645  
9,013,597  
8,514,647  
15,043,971  
15,507,616  
14,411,272  
14,417,085  
14,565,039  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
26,193,613  
24,943,786  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
26,193,613  
24,943,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0