Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,744,000  
53,554,431  
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
31,669,966  
31,307,645  
29,095,196  
28,194,368  
26,667,182  
638,391  
1,163,714  
1,397,612  
1,303,000  
913,665  
23,730,400  
23,563,900  
21,300,900  
18,823,400  
17,963,000  
6,460,064  
5,942,382  
5,813,773  
7,409,911  
7,299,883  
493,484  
408,107  
372,438  
386,279  
402,340  
347,628  
229,543  
210,473  
271,777  
88,294  
22,074,034  
22,246,786  
22,157,687  
22,548,055  
22,494,279  
328,797  
330,749  
350,461  
352,457  
15,964  
18,250,582  
17,063,750  
17,825,845  
18,151,232  
18,980,271  
0  
0  
0  
0  
0  
513,059  
1,922,750  
1,126,073  
1,132,964  
637,370  
2,810,938  
2,786,223  
2,710,420  
2,767,099  
2,690,515  
170,659  
143,315  
144,889  
144,302  
170,159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,744,000  
53,554,431  
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
23,208,542  
23,606,664  
23,173,646  
22,390,895  
21,725,917  
8,047,141  
8,768,928  
8,129,674  
6,883,279  
7,314,645  
15,161,400  
14,837,736  
15,043,971  
15,507,616  
14,411,272  
30,535,458  
29,947,767  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
30,535,458  
29,947,767  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0