Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,554,431  
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
49,624,295  
31,307,645  
29,095,196  
28,194,368  
26,667,182  
26,655,641  
1,163,714  
1,397,612  
1,303,000  
913,665  
1,664,882  
23,563,900  
21,300,900  
18,823,400  
17,963,000  
18,070,000  
5,942,382  
5,813,773  
7,409,911  
7,299,883  
6,442,414  
408,107  
372,438  
386,279  
402,340  
332,884  
229,543  
210,473  
271,777  
88,294  
145,462  
22,246,786  
22,157,687  
22,548,055  
22,494,279  
22,968,653  
330,749  
350,461  
352,457  
15,964  
15,979  
17,063,750  
17,825,845  
18,151,232  
18,980,271  
19,823,058  
0  
0  
0  
0  
0  
1,922,750  
1,126,073  
1,132,964  
637,370  
321,986  
2,786,223  
2,710,420  
2,767,099  
2,690,515  
2,664,671  
143,315  
144,889  
144,302  
170,159  
142,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,554,431  
51,252,883  
50,742,423  
49,161,461  
49,624,295  
23,606,664  
23,173,646  
22,390,895  
21,725,917  
23,430,682  
8,768,928  
8,129,674  
6,883,279  
7,314,645  
9,013,597  
14,837,736  
15,043,971  
15,507,616  
14,411,272  
14,417,085  
29,947,767  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
26,193,613  
29,947,767  
28,079,238  
28,351,528  
27,435,544  
26,193,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0