Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,188  
644,479  
675,511  
675,924  
682,066  
241,844  
241,573  
267,023  
261,834  
262,380  
12,893  
16,232  
2,361  
2,135  
3,514  
0  
0  
0  
0  
0  
113,332  
114,475  
155,196  
156,174  
162,156  
114,266  
109,488  
108,098  
102,184  
95,367  
1,353  
1,379  
1,368  
1,341  
1,344  
397,344  
402,906  
408,488  
414,090  
419,686  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
241,993  
247,183  
252,378  
257,581  
262,775  
0  
0  
0  
0  
0  
58,058  
58,058  
58,058  
58,058  
62,041  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
3,810  
4,181  
4,569  
4,968  
1,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,188  
644,479  
675,511  
675,924  
682,066  
129,886  
132,693  
140,311  
138,064  
143,004  
84,417  
87,224  
94,841  
92,595  
97,535  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
509,302  
511,786  
535,201  
537,860  
539,062  
509,302  
511,786  
535,201  
537,860  
539,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0