Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
675,924  
682,066  
682,528  
679,001  
661,352  
261,834  
262,380  
257,941  
250,411  
228,132  
2,135  
3,514  
8,761  
4,175  
15,287  
0  
0  
0  
0  
0  
156,174  
162,156  
159,766  
156,024  
142,670  
102,184  
95,367  
88,075  
88,568  
68,751  
1,341  
1,344  
1,339  
1,643  
1,424  
414,090  
419,686  
424,587  
428,590  
433,221  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
257,581  
262,775  
267,973  
273,178  
278,347  
0  
0  
0  
0  
0  
58,058  
62,041  
62,041  
60,556  
59,868  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
4,968  
1,387  
1,089  
1,372  
1,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
675,924  
682,066  
682,528  
679,001  
661,352  
138,064  
143,004  
143,757  
138,014  
106,390  
92,595  
97,535  
98,287  
92,545  
60,921  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
537,860  
539,062  
538,772  
540,987  
554,962  
537,860  
539,062  
538,772  
540,987  
554,962  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0