Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
682,066  
682,528  
679,001  
661,352  
682,714  
262,380  
257,941  
250,411  
228,132  
210,924  
3,514  
8,761  
4,175  
15,287  
12,586  
0  
0  
0  
0  
0  
162,156  
159,766  
156,024  
142,670  
126,892  
95,367  
88,075  
88,568  
68,751  
69,749  
1,344  
1,339  
1,643  
1,424  
1,697  
419,686  
424,587  
428,590  
433,221  
471,790  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
83,484  
262,775  
267,973  
273,178  
278,347  
282,787  
0  
0  
0  
0  
0  
62,041  
62,041  
60,556  
59,868  
54,033  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
1,387  
1,089  
1,372  
1,522  
1,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
682,066  
682,528  
679,001  
661,352  
682,714  
143,004  
143,757  
138,014  
106,390  
121,754  
97,535  
98,287  
92,545  
60,921  
74,120  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
47,634  
539,062  
538,772  
540,987  
554,962  
560,960  
539,062  
538,772  
540,987  
554,962  
560,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0