Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
679,001  
661,352  
682,714  
654,927  
669,106  
250,411  
228,132  
210,924  
178,800  
247,866  
4,175  
15,287  
12,586  
3,060  
3,120  
0  
0  
0  
0  
0  
156,024  
142,670  
126,892  
117,173  
192,724  
88,568  
68,751  
69,749  
56,954  
50,120  
1,643  
1,424  
1,697  
1,613  
1,902  
428,590  
433,221  
471,790  
476,127  
421,241  
43,484  
43,484  
83,484  
83,400  
40,000  
273,178  
278,347  
282,787  
287,920  
293,099  
0  
0  
0  
0  
0  
60,556  
59,868  
54,033  
54,033  
37,508  
50,000  
50,000  
50,000  
50,011  
50,023  
1,372  
1,522  
1,485  
763  
611  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
679,001  
661,352  
682,714  
654,927  
669,106  
138,014  
106,390  
121,754  
97,685  
130,101  
92,545  
60,921  
74,120  
76,490  
86,576  
45,469  
45,469  
47,634  
21,195  
43,525  
540,987  
554,962  
560,960  
557,242  
539,006  
540,987  
554,962  
560,960  
557,242  
539,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0