Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,770  
641,997  
639,188  
644,479  
675,511  
258,326  
250,114  
241,844  
241,573  
267,023  
8,716  
12,347  
12,893  
16,232  
2,361  
0  
0  
0  
0  
0  
131,658  
120,918  
113,332  
114,475  
155,196  
116,594  
115,497  
114,266  
109,488  
108,098  
1,358  
1,353  
1,353  
1,379  
1,368  
386,444  
391,883  
397,344  
402,906  
408,488  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
231,628  
236,809  
241,993  
247,183  
252,378  
0  
0  
0  
0  
0  
58,058  
58,058  
58,058  
58,058  
58,058  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
3,275  
3,533  
3,810  
4,181  
4,569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,770  
641,997  
639,188  
644,479  
675,511  
135,070  
132,635  
129,886  
132,693  
140,311  
73,600  
71,166  
84,417  
87,224  
94,841  
61,470  
61,470  
45,469  
45,469  
45,469  
509,700  
509,362  
509,302  
511,786  
535,201  
509,700  
509,362  
509,302  
511,786  
535,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0