Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,997  
639,188  
644,479  
675,511  
675,924  
250,114  
241,844  
241,573  
267,023  
261,834  
12,347  
12,893  
16,232  
2,361  
2,135  
0  
0  
0  
0  
0  
120,918  
113,332  
114,475  
155,196  
156,174  
115,497  
114,266  
109,488  
108,098  
102,184  
1,353  
1,353  
1,379  
1,368  
1,341  
391,883  
397,344  
402,906  
408,488  
414,090  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
43,484  
236,809  
241,993  
247,183  
252,378  
257,581  
0  
0  
0  
0  
0  
58,058  
58,058  
58,058  
58,058  
58,058  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
3,533  
3,810  
4,181  
4,569  
4,968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,997  
639,188  
644,479  
675,511  
675,924  
132,635  
129,886  
132,693  
140,311  
138,064  
71,166  
84,417  
87,224  
94,841  
92,595  
61,470  
45,469  
45,469  
45,469  
45,469  
509,362  
509,302  
511,786  
535,201  
537,860  
509,362  
509,302  
511,786  
535,201  
537,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0