Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,349,184  
1,221,326  
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
978,808  
858,073  
808,361  
808,854  
720,679  
79,683  
82,081  
82,025  
121,794  
48,710  
0  
0  
0  
0  
0  
369,298  
315,644  
291,554  
273,152  
285,015  
462,244  
395,892  
370,022  
347,339  
325,221  
67,583  
64,455  
64,760  
66,569  
61,733  
370,376  
363,253  
357,371  
368,942  
380,049  
0  
0  
0  
0  
249  
356,903  
348,105  
342,448  
353,006  
349,566  
0  
0  
0  
0  
0  
6,235  
8,495  
7,320  
6,343  
19,305  
1,680  
0  
0  
1,596  
1,596  
5,557  
6,652  
7,603  
7,997  
9,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,349,184  
1,221,326  
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
784,654  
699,993  
740,698  
797,926  
725,776  
784,654  
689,819  
730,524  
779,043  
683,893  
0  
10,174  
10,174  
18,883  
41,883  
564,530  
521,332  
425,034  
379,870  
374,951  
564,530  
521,332  
425,034  
379,870  
374,951  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0