Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,100,727  
1,175,688  
1,229,949  
1,123,504  
1,185,986  
720,679  
805,344  
851,492  
740,414  
791,527  
48,710  
35,494  
102,190  
35,027  
38,291  
0  
0  
0  
0  
0  
285,015  
331,398  
319,132  
270,974  
233,524  
325,221  
376,527  
372,777  
378,535  
463,730  
61,733  
61,925  
57,394  
55,877  
55,981  
380,049  
370,345  
378,457  
383,090  
394,459  
249  
250  
250  
250  
250  
349,566  
346,081  
356,344  
366,080  
376,427  
0  
0  
0  
0  
0  
19,305  
13,197  
12,245  
8,299  
8,299  
1,596  
1,596  
1,596  
1,596  
1,596  
9,332  
9,221  
8,021  
6,865  
7,887  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,100,727  
1,175,688  
1,229,949  
1,123,504  
1,185,986  
725,776  
802,078  
864,169  
768,890  
833,150  
683,893  
750,170  
798,375  
706,763  
768,272  
41,883  
51,908  
65,793  
62,127  
64,877  
374,951  
373,610  
365,781  
354,613  
352,836  
374,951  
373,610  
365,781  
354,613  
352,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0