Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,221,326  
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
1,175,688  
858,073  
808,361  
808,854  
720,679  
805,344  
82,081  
82,025  
121,794  
48,710  
35,494  
0  
0  
0  
0  
0  
315,644  
291,554  
273,152  
285,015  
331,398  
395,892  
370,022  
347,339  
325,221  
376,527  
64,455  
64,760  
66,569  
61,733  
61,925  
363,253  
357,371  
368,942  
380,049  
370,345  
0  
0  
0  
249  
250  
348,105  
342,448  
353,006  
349,566  
346,081  
0  
0  
0  
0  
0  
8,495  
7,320  
6,343  
19,305  
13,197  
0  
0  
1,596  
1,596  
1,596  
6,652  
7,603  
7,997  
9,332  
9,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,221,326  
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
1,175,688  
699,993  
740,698  
797,926  
725,776  
802,078  
689,819  
730,524  
779,043  
683,893  
750,170  
10,174  
10,174  
18,883  
41,883  
51,908  
521,332  
425,034  
379,870  
374,951  
373,610  
521,332  
425,034  
379,870  
374,951  
373,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0