Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,283,950  
1,240,358  
1,211,319  
1,156,344  
1,109,853  
890,846  
852,988  
825,084  
777,155  
745,934  
46,602  
41,936  
45,716  
24,224  
33,163  
0  
0  
0  
0  
0  
264,307  
276,537  
291,444  
285,451  
289,331  
531,350  
492,444  
448,891  
427,293  
389,090  
48,587  
42,072  
39,034  
40,187  
34,350  
393,104  
387,370  
386,235  
379,188  
363,919  
245  
247  
247  
240  
240  
349,044  
339,118  
344,841  
334,675  
342,659  
0  
0  
0  
0  
0  
34,475  
42,424  
34,801  
36,452  
13,588  
1,622  
1,622  
2,622  
2,622  
2,622  
7,718  
3,960  
3,724  
5,201  
4,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,283,950  
1,240,358  
1,211,319  
1,156,344  
1,109,853  
944,842  
950,105  
909,709  
859,625  
825,750  
884,201  
851,174  
821,524  
752,878  
728,425  
60,642  
98,930  
88,186  
106,747  
97,325  
339,108  
290,253  
301,610  
296,719  
284,103  
339,108  
290,253  
301,610  
296,719  
284,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0