Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
1,175,688  
1,229,949  
808,361  
808,854  
720,679  
805,344  
851,492  
82,025  
121,794  
48,710  
35,494  
102,190  
0  
0  
0  
0  
0  
291,554  
273,152  
285,015  
331,398  
319,132  
370,022  
347,339  
325,221  
376,527  
372,777  
64,760  
66,569  
61,733  
61,925  
57,394  
357,371  
368,942  
380,049  
370,345  
378,457  
0  
0  
249  
250  
250  
342,448  
353,006  
349,566  
346,081  
356,344  
0  
0  
0  
0  
0  
7,320  
6,343  
19,305  
13,197  
12,245  
0  
1,596  
1,596  
1,596  
1,596  
7,603  
7,997  
9,332  
9,221  
8,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,165,732  
1,177,796  
1,100,727  
1,175,688  
1,229,949  
740,698  
797,926  
725,776  
802,078  
864,169  
730,524  
779,043  
683,893  
750,170  
798,375  
10,174  
18,883  
41,883  
51,908  
65,793  
425,034  
379,870  
374,951  
373,610  
365,781  
425,034  
379,870  
374,951  
373,610  
365,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0