Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,243,754  
1,283,950  
1,240,358  
1,211,319  
1,156,344  
840,233  
890,846  
852,988  
825,084  
777,155  
31,583  
46,602  
41,936  
45,716  
24,224  
0  
0  
0  
0  
0  
262,588  
264,307  
276,537  
291,444  
285,451  
494,657  
531,350  
492,444  
448,891  
427,293  
51,405  
48,587  
42,072  
39,034  
40,187  
403,521  
393,104  
387,370  
386,235  
379,188  
245  
245  
247  
247  
240  
386,966  
349,044  
339,118  
344,841  
334,675  
0  
0  
0  
0  
0  
6,136  
34,475  
42,424  
34,801  
36,452  
1,596  
1,622  
1,622  
2,622  
2,622  
8,577  
7,718  
3,960  
3,724  
5,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,243,754  
1,283,950  
1,240,358  
1,211,319  
1,156,344  
897,556  
944,842  
950,105  
909,709  
859,625  
822,414  
884,201  
851,174  
821,524  
752,878  
75,142  
60,642  
98,930  
88,186  
106,747  
346,198  
339,108  
290,253  
301,610  
296,719  
346,198  
339,108  
290,253  
301,610  
296,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0