Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,467  
 
 
 
 
119,800  
 
 
 
 
11,037  
 
 
 
 
1,129  
 
 
 
 
56,003  
 
 
 
 
51,459  
 
 
 
 
173  
 
 
 
 
23,667  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,609  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
128  
 
 
 
 
3,900  
 
 
 
 
2,030  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,467  
 
 
 
 
79,447  
 
 
 
 
78,918  
 
 
 
 
529  
 
 
 
 
64,021  
 
 
 
 
64,021  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0