Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,777  
 
 
 
 
107,016  
 
 
 
 
5,863  
 
 
 
 
839  
 
 
 
 
50,959  
 
 
 
 
49,355  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,762  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,062  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
86  
 
 
 
 
3,900  
 
 
 
 
713  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,777  
 
 
 
 
63,673  
 
 
 
 
62,769  
 
 
 
 
904  
 
 
 
 
61,104  
 
 
 
 
61,104  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0