Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,040  
337,352  
330,475  
331,591  
343,219  
249,656  
263,083  
255,764  
253,006  
262,983  
18,988  
10,734  
29,734  
41,517  
55,549  
0  
0  
0  
0  
0  
168,266  
167,681  
146,992  
133,066  
128,097  
58,729  
80,548  
76,113  
75,889  
76,816  
3,673  
4,120  
2,925  
2,534  
2,521  
72,384  
74,269  
74,710  
78,585  
80,236  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
47,030  
47,869  
49,730  
49,164  
51,668  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
1,505  
166  
1,469  
166  
21,674  
21,475  
21,475  
24,777  
24,903  
1,614  
1,377  
1,296  
1,132  
1,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,040  
337,352  
330,475  
331,591  
343,219  
101,292  
125,008  
125,532  
88,893  
109,782  
99,548  
121,327  
121,888  
85,286  
108,187  
1,745  
3,682  
3,644  
3,607  
1,595  
220,748  
212,344  
204,943  
242,698  
233,437  
220,748  
212,344  
204,943  
242,698  
233,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0