Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
326,809  
308,615  
322,040  
337,352  
330,475  
257,177  
239,519  
249,656  
263,083  
255,764  
29,274  
29,183  
18,988  
10,734  
29,734  
0  
0  
0  
0  
0  
137,314  
136,919  
168,266  
167,681  
146,992  
86,596  
69,490  
58,729  
80,548  
76,113  
3,993  
3,928  
3,673  
4,120  
2,925  
69,632  
69,095  
72,384  
74,269  
74,710  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
44,008  
43,829  
47,030  
47,869  
49,730  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
22  
1,505  
166  
21,674  
21,674  
21,674  
21,475  
21,475  
1,906  
1,527  
1,614  
1,377  
1,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
326,809  
308,615  
322,040  
337,352  
330,475  
117,331  
83,272  
101,292  
125,008  
125,532  
115,511  
81,490  
99,548  
121,327  
121,888  
1,819  
1,782  
1,745  
3,682  
3,644  
209,478  
225,342  
220,748  
212,344  
204,943  
209,478  
225,342  
220,748  
212,344  
204,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0