Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,681  
331,552  
326,809  
308,615  
322,040  
265,952  
264,076  
257,177  
239,519  
249,656  
30,364  
28,862  
29,274  
29,183  
18,988  
0  
0  
0  
0  
0  
106,112  
119,129  
137,314  
136,919  
168,266  
125,980  
112,143  
86,596  
69,490  
58,729  
3,496  
3,943  
3,993  
3,928  
3,673  
66,729  
67,476  
69,632  
69,095  
72,384  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
37,733  
41,248  
44,008  
43,829  
47,030  
0  
0  
0  
0  
0  
254  
12  
0  
22  
22  
24,053  
21,674  
21,674  
21,674  
21,674  
2,645  
2,499  
1,906  
1,527  
1,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,681  
331,552  
326,809  
308,615  
322,040  
108,111  
115,297  
117,331  
83,272  
101,292  
104,018  
113,440  
115,511  
81,490  
99,548  
4,093  
1,857  
1,819  
1,782  
1,745  
224,569  
216,255  
209,478  
225,342  
220,748  
224,569  
216,255  
209,478  
225,342  
220,748  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0