Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,352  
330,475  
331,591  
343,219  
 
263,083  
255,764  
253,006  
262,983  
 
10,734  
29,734  
41,517  
55,549  
 
0  
0  
0  
0  
 
167,681  
146,992  
133,066  
128,097  
 
80,548  
76,113  
75,889  
76,816  
 
4,120  
2,925  
2,534  
2,521  
 
74,269  
74,710  
78,585  
80,236  
 
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
 
47,869  
49,730  
49,164  
51,668  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,505  
166  
1,469  
166  
 
21,475  
21,475  
24,777  
24,903  
 
1,377  
1,296  
1,132  
1,455  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,352  
330,475  
331,591  
343,219  
 
125,008  
125,532  
88,893  
109,782  
 
121,327  
121,888  
85,286  
108,187  
 
3,682  
3,644  
3,607  
1,595  
 
212,344  
204,943  
242,698  
233,437  
 
212,344  
204,943  
242,698  
233,437  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0