Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
369,227  
379,916  
363,207  
332,681  
331,552  
295,668  
308,975  
290,029  
265,952  
264,076  
57,686  
100,335  
43,076  
30,364  
28,862  
0  
0  
0  
0  
0  
104,520  
59,390  
109,355  
106,112  
119,129  
129,773  
144,877  
132,784  
125,980  
112,143  
3,689  
4,372  
4,813  
3,496  
3,943  
73,559  
70,942  
73,178  
66,729  
67,476  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
35,775  
32,937  
35,798  
37,733  
41,248  
8,584  
8,584  
8,584  
0  
0  
7  
213  
1,309  
254  
12  
25,181  
25,181  
24,248  
24,053  
21,674  
1,969  
1,984  
1,196  
2,645  
2,499  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
369,227  
379,916  
363,207  
332,681  
331,552  
141,931  
162,754  
132,235  
108,111  
115,297  
136,737  
157,597  
128,129  
104,018  
113,440  
5,194  
5,157  
4,106  
4,093  
1,857  
227,297  
217,163  
230,972  
224,569  
216,255  
227,297  
217,163  
230,972  
224,569  
216,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0