Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,207  
332,681  
331,552  
326,809  
308,615  
290,029  
265,952  
264,076  
257,177  
239,519  
43,076  
30,364  
28,862  
29,274  
29,183  
0  
0  
0  
0  
0  
109,355  
106,112  
119,129  
137,314  
136,919  
132,784  
125,980  
112,143  
86,596  
69,490  
4,813  
3,496  
3,943  
3,993  
3,928  
73,178  
66,729  
67,476  
69,632  
69,095  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
35,798  
37,733  
41,248  
44,008  
43,829  
8,584  
0  
0  
0  
0  
1,309  
254  
12  
0  
22  
24,248  
24,053  
21,674  
21,674  
21,674  
1,196  
2,645  
2,499  
1,906  
1,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,207  
332,681  
331,552  
326,809  
308,615  
132,235  
108,111  
115,297  
117,331  
83,272  
128,129  
104,018  
113,440  
115,511  
81,490  
4,106  
4,093  
1,857  
1,819  
1,782  
230,972  
224,569  
216,255  
209,478  
225,342  
230,972  
224,569  
216,255  
209,478  
225,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0