Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,531  
369,227  
379,916  
363,207  
332,681  
294,051  
295,668  
308,975  
290,029  
265,952  
55,112  
57,686  
100,335  
43,076  
30,364  
0  
0  
0  
0  
0  
83,273  
104,520  
59,390  
109,355  
106,112  
151,007  
129,773  
144,877  
132,784  
125,980  
4,659  
3,689  
4,372  
4,813  
3,496  
74,479  
73,559  
70,942  
73,178  
66,729  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
2,044  
35,357  
35,775  
32,937  
35,798  
37,733  
8,584  
8,584  
8,584  
8,584  
0  
0  
7  
213  
1,309  
254  
26,198  
25,181  
25,181  
24,248  
24,053  
2,297  
1,969  
1,984  
1,196  
2,645  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,531  
369,227  
379,916  
363,207  
332,681  
135,434  
141,931  
162,754  
132,235  
108,111  
125,884  
136,737  
157,597  
128,129  
104,018  
9,549  
5,194  
5,157  
4,106  
4,093  
233,097  
227,297  
217,163  
230,972  
224,569  
233,097  
227,297  
217,163  
230,972  
224,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0