Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,536,647  
233,680,877  
228,866,885  
220,919,349  
209,867,855  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,797,320  
3,541,388  
3,415,909  
3,197,636  
3,056,874  
  Tiền gửi tại NHNN
4,324,502  
5,119,306  
7,931,583  
3,011,393  
5,004,056  
7,953,345  
8,152,027  
5,266,253  
10,056,678  
9,359,554  
519,857  
1,183,306  
974,898  
776,715  
458,642  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
30,700  
16,065  
0  
0  
672  
175,104,008  
161,604,426  
158,001,647  
151,804,045  
142,519,799  
 
 
 
 
 
48,529,908  
42,801,465  
41,956,982  
39,858,397  
38,727,097  
192,011  
190,194  
189,672  
2,329,645  
190,304  
2,902,958  
2,850,558  
2,750,785  
2,462,342  
2,480,841  
266,847  
208,720  
47,754  
0  
42,758  
7,915,191  
8,013,422  
8,331,402  
7,422,498  
8,027,258  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,536,647  
233,680,877  
228,866,885  
220,919,349  
209,867,855  
236,980,600  
219,618,161  
215,141,665  
207,871,647  
196,764,472  
14,556,047  
14,062,716  
13,725,220  
13,047,702  
13,103,383  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng