Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
192,996,908  
189,496,375  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,197,649  
3,056,874  
2,806,088  
3,200,128  
2,631,978  
  Tiền gửi tại NHNN
3,011,393  
5,004,056  
4,608,680  
4,766,892  
2,279,345  
9,593,700  
9,359,554  
10,122,200  
8,055,620  
5,109,669  
1,067,892  
458,642  
168,057  
444,697  
991,860  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
672  
47,603  
31,061  
16,045  
154,538,408  
142,519,799  
132,490,987  
129,482,253  
126,813,608  
40,079,041  
38,727,097  
38,611,544  
34,773,494  
39,683,473  
190,038  
190,304  
208,219  
733,163  
739,460  
2,523,845  
2,480,841  
2,479,567  
2,479,978  
2,550,047  
42,678  
42,758  
61,921  
8,384  
8,474  
7,581,309  
8,027,258  
9,852,119  
9,021,238  
8,672,416  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
192,996,908  
189,496,375  
208,436,795  
196,764,472  
188,669,443  
180,381,873  
177,153,921  
13,389,158  
13,103,383  
12,787,542  
12,615,035  
12,342,454  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0