Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
233,680,877  
228,866,885  
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,541,388  
3,415,909  
3,197,649  
3,056,874  
2,806,088  
  Tiền gửi tại NHNN
5,119,306  
7,931,583  
3,011,393  
5,004,056  
4,608,680  
8,152,027  
5,266,253  
9,593,700  
9,359,554  
10,122,200  
1,183,306  
974,898  
1,067,892  
458,642  
168,057  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
16,065  
0  
0  
672  
47,603  
161,604,426  
158,001,647  
154,538,408  
142,519,799  
132,490,987  
42,801,465  
41,956,982  
40,079,041  
38,727,097  
38,611,544  
190,194  
189,672  
190,038  
190,304  
208,219  
2,850,558  
2,750,785  
2,523,845  
2,480,841  
2,479,567  
208,720  
47,754  
42,678  
42,758  
61,921  
8,013,422  
8,331,402  
7,581,309  
8,027,258  
9,852,119  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
233,680,877  
228,866,885  
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
219,618,161  
215,141,665  
208,436,795  
196,764,472  
188,669,443  
14,062,716  
13,725,220  
13,389,158  
13,103,383  
12,787,542  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0