Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,841,867  
251,536,647  
233,059,896  
228,158,898  
220,919,349  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,239,589  
3,797,320  
3,541,348  
3,415,900  
3,197,636  
  Tiền gửi tại NHNN
8,574,078  
4,324,502  
5,119,306  
7,931,583  
3,011,393  
8,144,951  
7,953,345  
8,593,981  
5,761,386  
10,056,678  
555,436  
519,857  
720,577  
723,253  
776,715  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
30,700  
16,065  
0  
0  
178,988,642  
175,104,008  
159,258,785  
155,444,558  
151,804,045  
0  
0  
0  
0  
0  
54,707,922  
48,529,908  
42,672,094  
41,750,871  
39,858,397  
188,963  
192,011  
2,329,768  
2,329,279  
2,329,645  
3,045,818  
2,902,958  
2,769,593  
2,691,597  
2,462,342  
266,483  
266,847  
0  
0  
0  
7,129,985  
7,915,191  
8,038,379  
8,110,471  
7,422,498  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,841,867  
251,536,647  
233,059,896  
228,158,898  
220,919,349  
250,957,542  
236,980,600  
219,299,205  
214,803,577  
207,871,647  
14,884,325  
14,556,047  
13,760,691  
13,355,321  
13,047,702  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng