Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,866,885  
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
192,996,908  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,415,909  
3,197,649  
3,056,874  
2,806,088  
3,200,128  
  Tiền gửi tại NHNN
7,931,583  
3,011,393  
5,004,056  
4,608,680  
4,766,892  
5,266,253  
9,593,700  
9,359,554  
10,122,200  
8,055,620  
974,898  
1,067,892  
458,642  
168,057  
444,697  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
672  
47,603  
31,061  
158,001,647  
154,538,408  
142,519,799  
132,490,987  
129,482,253  
41,956,982  
40,079,041  
38,727,097  
38,611,544  
34,773,494  
189,672  
190,038  
190,304  
208,219  
733,163  
2,750,785  
2,523,845  
2,480,841  
2,479,567  
2,479,978  
47,754  
42,678  
42,758  
61,921  
8,384  
8,331,402  
7,581,309  
8,027,258  
9,852,119  
9,021,238  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,866,885  
221,825,953  
209,867,855  
201,456,985  
192,996,908  
215,141,665  
208,436,795  
196,764,472  
188,669,443  
180,381,873  
13,725,220  
13,389,158  
13,103,383  
12,787,542  
12,615,035  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0