Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,841,867  
251,536,647  
233,680,877  
228,866,885  
221,825,953  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,239,589  
3,797,320  
3,541,388  
3,415,909  
3,197,649  
  Tiền gửi tại NHNN
8,574,078  
4,324,502  
5,119,306  
7,931,583  
3,011,393  
8,144,951  
7,953,345  
8,152,027  
5,266,253  
9,593,700  
555,436  
519,857  
1,183,306  
974,898  
1,067,892  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
30,700  
16,065  
0  
0  
179,015,075  
175,104,008  
161,604,426  
158,001,647  
154,538,408  
0  
0  
0  
0  
0  
54,707,922  
48,529,908  
42,801,465  
41,956,982  
40,079,041  
188,963  
192,011  
190,194  
189,672  
190,038  
3,045,818  
2,902,958  
2,850,558  
2,750,785  
2,523,845  
266,483  
266,847  
208,720  
47,754  
42,678  
7,103,552  
7,915,191  
8,013,422  
8,331,402  
7,581,309  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,841,867  
251,536,647  
233,680,877  
228,866,885  
221,825,953  
250,957,542  
236,980,600  
219,618,161  
215,141,665  
208,436,795  
14,884,325  
14,556,047  
14,062,716  
13,725,220  
13,389,158  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng