Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,333,241  
312,777,917  
309,968,108  
299,855,182  
284,316,123  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
6,129,169  
5,220,544  
5,340,394  
4,818,945  
4,851,710  
  Tiền gửi tại NHNN
10,683,536  
7,872,030  
7,070,410  
10,543,807  
8,314,574  
18,769,776  
15,466,552  
17,354,706  
15,940,304  
8,941,727  
1,177,972  
792,343  
1,118,337  
522,210  
1,236,555  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
74,388  
0  
227,983,048  
218,543,139  
219,589,010  
209,680,324  
196,617,147  
0  
0  
0  
0  
0  
53,380,061  
54,569,454  
49,659,062  
47,720,460  
52,718,405  
155,975  
180,222  
189,911  
189,954  
190,042  
3,233,388  
3,140,503  
3,126,122  
3,029,494  
3,007,618  
247,454  
223,354  
235,559  
255,979  
256,132  
7,572,862  
6,769,776  
6,284,597  
7,079,317  
8,182,213  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,333,241  
312,777,917  
309,968,108  
299,855,182  
284,316,123  
308,315,342  
293,259,129  
291,649,256  
282,677,922  
268,285,276  
21,017,899  
19,518,788  
18,318,852  
17,177,260  
16,030,847  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
3,086,779  
4,298,019  
4,731,360  
0  
4,119,474  
Thư tín dụng trả ngay
1,744,625  
2,572,837  
3,099,782  
0  
2,829,508  
Thư tín dụng trả chậm
1,342,154  
1,725,182  
1,631,578  
0  
1,289,966  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
6,306,001  
6,104,204  
6,117,368  
10,424,041  
6,197,436  
  Bảo lãnh vay vốn
40,060  
40,560  
43,374  
0  
47,071  
Bảo lãnh thanh toán
1,731,780  
1,973,780  
2,061,255  
0  
1,902,133  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
1,572,847  
1,400,437  
1,395,136  
0  
1,715,046  
Bảo lãnh dự thầu
309,380  
238,793  
267,097  
0  
304,891  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
0  
44,861,639  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
44,861,639  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0