Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
251,536,647  
233,680,877  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,851,710  
4,080,492  
4,239,589  
3,797,320  
3,541,388  
  Tiền gửi tại NHNN
8,314,574  
7,411,264  
8,574,078  
4,324,502  
5,119,306  
8,941,727  
10,550,526  
8,144,951  
7,953,345  
8,152,027  
1,236,555  
583,627  
555,436  
519,857  
1,183,306  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
18,205  
0  
30,700  
16,065  
196,617,147  
181,584,447  
179,015,075  
175,104,008  
161,604,426  
0  
0  
0  
0  
0  
52,718,405  
54,755,014  
54,707,922  
48,529,908  
42,801,465  
190,042  
189,119  
188,963  
192,011  
190,194  
3,007,618  
3,036,171  
3,045,818  
2,902,958  
2,850,558  
256,132  
256,502  
266,483  
266,847  
208,720  
8,182,213  
7,799,137  
7,103,552  
7,915,191  
8,013,422  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
251,536,647  
233,680,877  
268,285,276  
254,841,109  
250,957,542  
236,980,600  
219,618,161  
16,030,847  
15,423,395  
14,884,325  
14,556,047  
14,062,716  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng