Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
299,855,182  
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
251,536,647  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,818,945  
4,851,710  
4,080,492  
4,239,589  
3,797,320  
  Tiền gửi tại NHNN
10,543,807  
8,314,574  
7,411,264  
8,574,078  
4,324,502  
15,940,304  
8,941,727  
10,550,526  
8,144,951  
7,953,345  
522,210  
1,236,555  
583,627  
555,436  
519,857  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
74,388  
0  
18,205  
0  
30,700  
209,680,324  
196,617,147  
181,584,447  
179,015,075  
175,104,008  
0  
0  
0  
0  
0  
47,720,460  
52,718,405  
54,755,014  
54,707,922  
48,529,908  
189,954  
190,042  
189,119  
188,963  
192,011  
3,029,494  
3,007,618  
3,036,171  
3,045,818  
2,902,958  
255,979  
256,132  
256,502  
266,483  
266,847  
7,079,317  
8,182,213  
7,799,137  
7,103,552  
7,915,191  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
299,855,182  
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
251,536,647  
282,677,922  
268,285,276  
254,841,109  
250,957,542  
236,980,600  
17,177,260  
16,030,847  
15,423,395  
14,884,325  
14,556,047  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng