Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,019,839  
299,855,182  
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
5,340,385  
4,818,945  
4,851,710  
4,080,492  
4,239,589  
  Tiền gửi tại NHNN
7,070,410  
10,543,807  
8,314,574  
7,411,264  
8,574,078  
17,662,145  
15,940,304  
8,941,727  
10,550,526  
8,144,951  
841,450  
522,210  
1,236,555  
583,627  
555,436  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
74,388  
0  
18,205  
0  
216,866,627  
209,680,324  
196,617,147  
181,584,447  
179,015,075  
0  
0  
0  
0  
0  
49,633,982  
47,720,460  
52,718,405  
54,755,014  
54,707,922  
2,329,443  
189,954  
190,042  
189,119  
188,963  
3,061,488  
3,029,494  
3,007,618  
3,036,171  
3,045,818  
0  
255,979  
256,132  
256,502  
266,483  
6,213,909  
7,079,317  
8,182,213  
7,799,137  
7,103,552  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,019,839  
299,855,182  
284,316,123  
270,264,504  
265,841,867  
291,082,691  
282,677,922  
268,285,276  
254,841,109  
250,957,542  
17,937,148  
17,177,260  
16,030,847  
15,423,395  
14,884,325  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng