Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
649,276  
564,250  
667,384  
585,740  
579,502  
390,849  
460,111  
562,055  
501,545  
493,828  
222,699  
272,858  
368,289  
240,752  
263,771  
217  
10,217  
10,217  
56,499  
217  
51,987  
64,084  
51,193  
62,577  
91,402  
110,741  
107,967  
124,809  
135,075  
131,016  
5,205  
4,985  
7,548  
6,642  
7,421  
258,428  
104,139  
105,329  
84,195  
85,674  
0  
0  
0  
0  
0  
46,831  
47,810  
48,983  
50,129  
50,722  
0  
0  
0  
0  
0  
1,121  
390  
675  
771  
1,021  
182,310  
24,310  
24,310  
2,000  
2,000  
28,166  
31,629  
31,361  
31,295  
31,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
649,276  
564,250  
667,384  
585,740  
579,502  
233,570  
152,954  
242,910  
175,460  
173,407  
229,104  
147,561  
237,517  
170,068  
168,015  
4,466  
5,393  
5,393  
5,393  
5,393  
415,707  
411,296  
424,474  
410,280  
406,095  
415,707  
411,296  
424,474  
410,280  
406,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0