Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,282  
649,276  
564,250  
667,384  
585,740  
561,157  
390,849  
460,111  
562,055  
501,545  
185,830  
222,699  
272,858  
368,289  
240,752  
192,527  
217  
10,217  
10,217  
56,499  
80,360  
51,987  
64,084  
51,193  
62,577  
96,273  
110,741  
107,967  
124,809  
135,075  
6,167  
5,205  
4,985  
7,548  
6,642  
83,124  
258,428  
104,139  
105,329  
84,195  
0  
0  
0  
0  
0  
45,125  
46,831  
47,810  
48,983  
50,129  
0  
0  
0  
0  
0  
3,312  
1,121  
390  
675  
771  
0  
182,310  
24,310  
24,310  
2,000  
34,687  
28,166  
31,629  
31,361  
31,295  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,282  
649,276  
564,250  
667,384  
585,740  
241,277  
233,570  
152,954  
242,910  
175,460  
236,811  
229,104  
147,561  
237,517  
170,068  
4,466  
4,466  
5,393  
5,393  
5,393  
403,005  
415,707  
411,296  
424,474  
410,280  
403,005  
415,707  
411,296  
424,474  
410,280  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0