Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
527,548  
535,382  
497,146  
636,465  
631,178  
255,421  
266,843  
226,452  
371,736  
368,369  
33,532  
30,332  
27,135  
41,078  
35,448  
40,217  
60,217  
60,217  
160,217  
160,217  
48,850  
48,821  
45,942  
58,987  
67,642  
127,415  
122,690  
89,334  
106,434  
98,577  
5,407  
4,783  
3,824  
5,020  
6,484  
272,127  
268,539  
270,694  
264,729  
262,810  
0  
0  
0  
0  
0  
53,682  
51,443  
50,217  
51,767  
47,019  
0  
0  
0  
0  
0  
2,805  
2,130  
3,169  
2,081  
4,856  
187,202  
187,202  
187,202  
180,567  
180,567  
28,438  
27,763  
30,105  
30,314  
30,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
527,548  
535,382  
497,146  
636,465  
631,178  
119,647  
115,867  
85,657  
206,944  
229,545  
114,492  
110,713  
81,986  
203,274  
225,875  
5,154  
5,154  
3,670  
3,670  
3,670  
407,902  
419,514  
411,490  
429,521  
401,634  
407,902  
419,514  
411,490  
429,521  
401,634  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0