Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,250  
667,384  
585,740  
579,502  
520,412  
460,111  
562,055  
501,545  
493,828  
431,114  
272,858  
368,289  
240,752  
263,771  
194,506  
10,217  
10,217  
56,499  
217  
20,151  
64,084  
51,193  
62,577  
91,402  
87,269  
107,967  
124,809  
135,075  
131,016  
121,254  
4,985  
7,548  
6,642  
7,421  
7,934  
104,139  
105,329  
84,195  
85,674  
89,298  
0  
0  
0  
0  
0  
47,810  
48,983  
50,129  
50,722  
51,397  
0  
0  
0  
0  
0  
390  
675  
771  
1,021  
1,063  
24,310  
24,310  
2,000  
2,000  
2,000  
31,629  
31,361  
31,295  
31,931  
34,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,250  
667,384  
585,740  
579,502  
520,412  
152,954  
242,910  
175,460  
173,407  
106,251  
147,561  
237,517  
170,068  
168,015  
99,320  
5,393  
5,393  
5,393  
5,393  
6,931  
411,296  
424,474  
410,280  
406,095  
414,161  
411,296  
424,474  
410,280  
406,095  
414,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0