Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
461,460  
646,839  
644,282  
649,276  
564,250  
375,131  
564,716  
561,157  
390,849  
460,111  
27,763  
197,691  
185,830  
222,699  
272,858  
194,217  
192,527  
192,527  
217  
10,217  
51,482  
58,280  
80,360  
51,987  
64,084  
94,566  
109,644  
96,273  
110,741  
107,967  
7,103  
6,573  
6,167  
5,205  
4,985  
86,329  
82,124  
83,124  
258,428  
104,139  
0  
0  
0  
0  
0  
50,054  
46,242  
45,125  
46,831  
47,810  
0  
0  
0  
0  
0  
1,574  
1,234  
3,312  
1,121  
390  
0  
0  
0  
182,310  
24,310  
34,701  
34,647  
34,687  
28,166  
31,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
461,460  
646,839  
644,282  
649,276  
564,250  
66,162  
244,124  
241,277  
233,570  
152,954  
61,696  
239,658  
236,811  
229,104  
147,561  
4,466  
4,466  
4,466  
4,466  
5,393  
395,298  
402,716  
403,005  
415,707  
411,296  
395,298  
402,716  
403,005  
415,707  
411,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0