Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
631,178  
633,276  
461,460  
646,839  
644,282  
368,369  
370,352  
375,131  
564,716  
561,157  
35,448  
13,720  
27,763  
197,691  
185,830  
160,217  
194,217  
194,217  
192,527  
192,527  
67,642  
61,073  
51,482  
58,280  
80,360  
98,577  
94,847  
94,566  
109,644  
96,273  
6,484  
6,494  
7,103  
6,573  
6,167  
262,810  
262,924  
86,329  
82,124  
83,124  
0  
0  
0  
0  
0  
47,019  
48,509  
50,054  
46,242  
45,125  
0  
0  
0  
0  
0  
4,856  
3,077  
1,574  
1,234  
3,312  
180,567  
180,567  
0  
0  
0  
30,368  
30,770  
34,701  
34,647  
34,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
631,178  
633,276  
461,460  
646,839  
644,282  
229,545  
230,008  
66,162  
244,124  
241,277  
225,875  
226,338  
61,696  
239,658  
236,811  
3,670  
3,670  
4,466  
4,466  
4,466  
401,634  
403,268  
395,298  
402,716  
403,005  
401,634  
403,268  
395,298  
402,716  
403,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0