Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
646,839  
644,282  
649,276  
564,250  
667,384  
564,716  
561,157  
390,849  
460,111  
562,055  
197,691  
185,830  
222,699  
272,858  
368,289  
192,527  
192,527  
217  
10,217  
10,217  
58,280  
80,360  
51,987  
64,084  
51,193  
109,644  
96,273  
110,741  
107,967  
124,809  
6,573  
6,167  
5,205  
4,985  
7,548  
82,124  
83,124  
258,428  
104,139  
105,329  
0  
0  
0  
0  
0  
46,242  
45,125  
46,831  
47,810  
48,983  
0  
0  
0  
0  
0  
1,234  
3,312  
1,121  
390  
675  
0  
0  
182,310  
24,310  
24,310  
34,647  
34,687  
28,166  
31,629  
31,361  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
646,839  
644,282  
649,276  
564,250  
667,384  
244,124  
241,277  
233,570  
152,954  
242,910  
239,658  
236,811  
229,104  
147,561  
237,517  
4,466  
4,466  
4,466  
5,393  
5,393  
402,716  
403,005  
415,707  
411,296  
424,474  
402,716  
403,005  
415,707  
411,296  
424,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0