Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
633,276  
461,460  
646,839  
644,282  
649,276  
370,352  
375,131  
564,716  
561,157  
390,849  
13,720  
27,763  
197,691  
185,830  
222,699  
194,217  
194,217  
192,527  
192,527  
217  
61,073  
51,482  
58,280  
80,360  
51,987  
94,847  
94,566  
109,644  
96,273  
110,741  
6,494  
7,103  
6,573  
6,167  
5,205  
262,924  
86,329  
82,124  
83,124  
258,428  
0  
0  
0  
0  
0  
48,509  
50,054  
46,242  
45,125  
46,831  
0  
0  
0  
0  
0  
3,077  
1,574  
1,234  
3,312  
1,121  
180,567  
0  
0  
0  
182,310  
30,770  
34,701  
34,647  
34,687  
28,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
633,276  
461,460  
646,839  
644,282  
649,276  
230,008  
66,162  
244,124  
241,277  
233,570  
226,338  
61,696  
239,658  
236,811  
229,104  
3,670  
4,466  
4,466  
4,466  
4,466  
403,268  
395,298  
402,716  
403,005  
415,707  
403,268  
395,298  
402,716  
403,005  
415,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0