Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
497,146  
636,465  
631,178  
633,276  
461,460  
226,452  
371,736  
368,369  
370,352  
375,131  
27,135  
41,078  
35,448  
13,720  
27,763  
60,217  
160,217  
160,217  
194,217  
194,217  
45,942  
58,987  
67,642  
61,073  
51,482  
89,334  
106,434  
98,577  
94,847  
94,566  
3,824  
5,020  
6,484  
6,494  
7,103  
270,694  
264,729  
262,810  
262,924  
86,329  
0  
0  
0  
0  
0  
50,217  
51,767  
47,019  
48,509  
50,054  
0  
0  
0  
0  
0  
3,169  
2,081  
4,856  
3,077  
1,574  
187,202  
180,567  
180,567  
180,567  
0  
30,105  
30,314  
30,368  
30,770  
34,701  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
497,146  
636,465  
631,178  
633,276  
461,460  
85,657  
206,944  
229,545  
230,008  
66,162  
81,986  
203,274  
225,875  
226,338  
61,696  
3,670  
3,670  
3,670  
3,670  
4,466  
411,490  
429,521  
401,634  
403,268  
395,298  
411,490  
429,521  
401,634  
403,268  
395,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0