Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,139,748  
2,058,887  
1,950,596  
1,892,936  
1,791,664  
1,939,316  
1,860,008  
1,741,372  
1,729,164  
1,629,193  
210,880  
391,022  
302,620  
372,591  
139,584  
1,418,345  
1,162,117  
1,150,617  
1,059,272  
1,212,845  
79,251  
87,808  
89,611  
103,349  
87,900  
3,461  
2,711  
2,886  
3,038  
3,288  
150,671  
152,594  
139,212  
134,719  
128,141  
76,709  
63,756  
56,425  
56,194  
57,434  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
200,432  
198,879  
209,224  
163,772  
162,471  
7,004  
7,063  
6,930  
6,556  
6,497  
129,359  
130,507  
124,940  
125,724  
127,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
907  
4,130  
0  
0  
60,000  
57,000  
69,000  
26,000  
22,500  
4,069  
3,401  
4,224  
5,492  
5,849  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,139,748  
2,058,887  
1,950,596  
1,892,936  
1,791,664  
1,390,902  
1,358,358  
1,277,582  
1,192,792  
1,133,827  
1,390,902  
1,358,008  
1,277,582  
1,192,792  
1,133,827  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
350  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
748,846  
700,529  
673,014  
700,144  
657,837  
748,846  
700,529  
673,014  
700,144  
657,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0