Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,791,664  
1,702,988  
1,664,280  
1,631,432  
1,544,988  
1,629,193  
1,512,067  
1,467,124  
1,483,539  
1,367,450  
139,584  
362,266  
242,361  
394,702  
114,314  
1,212,845  
914,845  
990,557  
836,711  
1,023,057  
87,900  
80,448  
81,711  
90,260  
60,635  
3,288  
2,306  
1,821  
1,508  
1,750  
128,141  
96,765  
96,273  
93,293  
88,847  
57,434  
55,437  
54,401  
67,065  
78,847  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
162,471  
190,921  
197,156  
147,893  
177,538  
6,497  
6,422  
6,463  
6,245  
6,260  
127,624  
128,882  
129,634  
130,538  
132,435  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22,500  
50,000  
58,000  
8,000  
35,000  
5,849  
5,616  
3,059  
3,110  
3,843  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,791,664  
1,702,988  
1,664,280  
1,631,432  
1,544,988  
1,133,827  
1,028,849  
1,042,218  
983,553  
942,905  
1,133,827  
1,028,848  
1,042,083  
983,548  
942,900  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
135  
5  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
657,837  
674,139  
622,062  
647,879  
602,083  
657,837  
674,139  
622,062  
647,879  
602,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0