Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,524,179  
1,422,180  
1,370,255  
1,293,413  
1,249,594  
1,364,930  
1,263,223  
1,226,690  
945,158  
942,374  
292,375  
195,286  
359,166  
91,765  
130,420  
820,057  
838,345  
642,000  
651,225  
602,225  
92,849  
85,145  
80,954  
66,385  
72,205  
1,146  
1,298  
1,098  
1,639  
1,008  
82,747  
76,739  
77,077  
70,512  
68,661  
75,757  
66,409  
66,395  
63,633  
67,855  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
159,250  
158,957  
143,564  
348,255  
307,220  
6,268  
6,268  
6,287  
6,241  
6,221  
130,142  
131,144  
132,841  
134,509  
136,027  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
18,000  
1,000  
201,500  
161,000  
2,840  
3,545  
3,436  
6,005  
3,971  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,524,179  
1,422,180  
1,370,255  
1,293,413  
1,249,594  
944,849  
856,637  
791,306  
736,373  
713,577  
944,844  
856,382  
790,517  
734,560  
712,814  
0  
0  
0  
0  
0  
733,291  
680,860  
638,222  
574,806  
552,522  
5  
255  
788  
1,812  
763  
0  
0  
0  
0  
0  
579,330  
565,543  
578,949  
557,040  
536,017  
579,330  
565,543  
578,949  
557,040  
536,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0