Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,544,988  
1,524,179  
1,422,180  
1,370,255  
1,293,413  
1,367,450  
1,364,930  
1,263,223  
1,226,690  
945,158  
114,314  
292,375  
195,286  
359,166  
91,765  
1,023,057  
820,057  
838,345  
642,000  
651,225  
60,635  
92,849  
85,145  
80,954  
66,385  
1,750  
1,146  
1,298  
1,098  
1,639  
88,847  
82,747  
76,739  
77,077  
70,512  
78,847  
75,757  
66,409  
66,395  
63,633  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
177,538  
159,250  
158,957  
143,564  
348,255  
6,260  
6,268  
6,268  
6,287  
6,241  
132,435  
130,142  
131,144  
132,841  
134,509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35,000  
20,000  
18,000  
1,000  
201,500  
3,843  
2,840  
3,545  
3,436  
6,005  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,544,988  
1,524,179  
1,422,180  
1,370,255  
1,293,413  
942,905  
944,849  
856,637  
791,306  
736,373  
942,900  
944,844  
856,382  
790,517  
734,560  
0  
0  
0  
0  
0  
771,087  
733,291  
680,860  
638,222  
574,806  
5  
5  
255  
788  
1,812  
0  
0  
0  
0  
0  
602,083  
579,330  
565,543  
578,949  
557,040  
602,083  
579,330  
565,543  
578,949  
557,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0