Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,950,596  
1,892,936  
1,791,664  
1,702,988  
1,664,280  
1,741,372  
1,729,164  
1,629,193  
1,512,067  
1,467,124  
302,620  
372,591  
139,584  
362,266  
242,361  
1,150,617  
1,059,272  
1,212,845  
914,845  
990,557  
89,611  
103,349  
87,900  
80,448  
81,711  
2,886  
3,038  
3,288  
2,306  
1,821  
139,212  
134,719  
128,141  
96,765  
96,273  
56,425  
56,194  
57,434  
55,437  
54,401  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
209,224  
163,772  
162,471  
190,921  
197,156  
6,930  
6,556  
6,497  
6,422  
6,463  
124,940  
125,724  
127,624  
128,882  
129,634  
0  
0  
0  
0  
0  
4,130  
0  
0  
0  
0  
69,000  
26,000  
22,500  
50,000  
58,000  
4,224  
5,492  
5,849  
5,616  
3,059  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,950,596  
1,892,936  
1,791,664  
1,702,988  
1,664,280  
1,277,582  
1,192,792  
1,133,827  
1,028,849  
1,042,218  
1,277,582  
1,192,792  
1,133,827  
1,028,848  
1,042,083  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
135  
0  
0  
0  
0  
0  
673,014  
700,144  
657,837  
674,139  
622,062  
673,014  
700,144  
657,837  
674,139  
622,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0