Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,664,280  
1,631,432  
1,544,988  
1,524,179  
1,422,180  
1,467,124  
1,483,539  
1,367,450  
1,364,930  
1,263,223  
242,361  
394,702  
114,314  
292,375  
195,286  
990,557  
836,711  
1,023,057  
820,057  
838,345  
81,711  
90,260  
60,635  
92,849  
85,145  
1,821  
1,508  
1,750  
1,146  
1,298  
96,273  
93,293  
88,847  
82,747  
76,739  
54,401  
67,065  
78,847  
75,757  
66,409  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
197,156  
147,893  
177,538  
159,250  
158,957  
6,463  
6,245  
6,260  
6,268  
6,268  
129,634  
130,538  
132,435  
130,142  
131,144  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
58,000  
8,000  
35,000  
20,000  
18,000  
3,059  
3,110  
3,843  
2,840  
3,545  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,664,280  
1,631,432  
1,544,988  
1,524,179  
1,422,180  
1,042,218  
983,553  
942,905  
944,849  
856,637  
1,042,083  
983,548  
942,900  
944,844  
856,382  
0  
0  
0  
0  
0  
803,369  
798,335  
771,087  
733,291  
680,860  
135  
5  
5  
5  
255  
0  
0  
0  
0  
0  
622,062  
647,879  
602,083  
579,330  
565,543  
622,062  
647,879  
602,083  
579,330  
565,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0