Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
830,207  
702,662  
656,677  
723,922  
706,721  
790,114  
661,171  
615,332  
682,438  
554,641  
62,478  
55,274  
58,184  
99,311  
73,446  
371,357  
362,557  
362,952  
360,949  
249,850  
196,941  
108,075  
121,710  
167,088  
158,988  
132,511  
112,545  
53,781  
51,979  
52,830  
26,827  
22,720  
18,704  
3,110  
19,526  
40,092  
41,492  
41,345  
41,485  
152,081  
2,077  
2,756  
2,756  
1,231  
1,226  
22,958  
23,209  
23,030  
27,636  
28,821  
3,955  
3,955  
3,955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,364  
7,192  
6,597  
6,936  
115,743  
3,739  
4,380  
5,007  
5,682  
6,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
830,207  
702,662  
656,677  
723,922  
706,721  
268,366  
149,939  
109,430  
176,242  
163,085  
261,702  
142,996  
102,640  
169,542  
156,384  
6,664  
6,943  
6,790  
6,699  
6,701  
561,841  
552,724  
547,247  
547,681  
543,636  
561,841  
552,724  
547,247  
547,681  
543,636  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0