Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
601,750  
1,117,456  
1,039,180  
1,128,792  
1,066,185  
87,308  
581,315  
233,485  
194,573  
135,735  
355,650  
334,650  
353,650  
293,571  
340,571  
102,979  
146,894  
341,514  
530,141  
508,644  
53,364  
48,134  
105,598  
101,446  
80,122  
2,449  
6,463  
4,933  
9,060  
1,113  
44,229  
47,670  
55,061  
57,521  
55,370  
1,620  
1,620  
1,799  
1,799  
1,829  
30,066  
31,348  
37,477  
37,246  
34,760  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,605  
7,927  
7,941  
9,660  
8,636  
6,939  
6,775  
7,843  
8,815  
10,144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
107,427  
233,329  
398,558  
495,024  
456,550  
100,814  
226,806  
392,029  
488,666  
449,961  
6,613  
6,523  
6,530  
6,358  
6,588  
538,552  
931,797  
695,682  
691,289  
665,005  
538,552  
931,797  
695,682  
691,289  
665,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0