Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
706,721  
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
554,641  
601,750  
1,117,456  
1,039,180  
1,128,792  
73,446  
87,308  
581,315  
233,485  
194,573  
249,850  
355,650  
334,650  
353,650  
293,571  
158,988  
102,979  
146,894  
341,514  
530,141  
52,830  
53,364  
48,134  
105,598  
101,446  
19,526  
2,449  
6,463  
4,933  
9,060  
152,081  
44,229  
47,670  
55,061  
57,521  
1,226  
1,620  
1,620  
1,799  
1,799  
28,821  
30,066  
31,348  
37,477  
37,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115,743  
5,605  
7,927  
7,941  
9,660  
6,291  
6,939  
6,775  
7,843  
8,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
706,721  
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
163,085  
107,427  
233,329  
398,558  
495,024  
156,384  
100,814  
226,806  
392,029  
488,666  
6,701  
6,613  
6,523  
6,530  
6,358  
543,636  
538,552  
931,797  
695,682  
691,289  
543,636  
538,552  
931,797  
695,682  
691,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0