Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
656,677  
723,922  
706,721  
645,979  
1,165,126  
615,332  
682,438  
554,641  
601,750  
1,117,456  
58,184  
99,311  
73,446  
87,308  
581,315  
362,952  
360,949  
249,850  
355,650  
334,650  
121,710  
167,088  
158,988  
102,979  
146,894  
53,781  
51,979  
52,830  
53,364  
48,134  
18,704  
3,110  
19,526  
2,449  
6,463  
41,345  
41,485  
152,081  
44,229  
47,670  
2,756  
1,231  
1,226  
1,620  
1,620  
23,030  
27,636  
28,821  
30,066  
31,348  
3,955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,597  
6,936  
115,743  
5,605  
7,927  
5,007  
5,682  
6,291  
6,939  
6,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
656,677  
723,922  
706,721  
645,979  
1,165,126  
109,430  
176,242  
163,085  
107,427  
233,329  
102,640  
169,542  
156,384  
100,814  
226,806  
6,790  
6,699  
6,701  
6,613  
6,523  
547,247  
547,681  
543,636  
538,552  
931,797  
547,247  
547,681  
543,636  
538,552  
931,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0