Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
723,922  
706,721  
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
682,438  
554,641  
601,750  
1,117,456  
1,039,180  
99,311  
73,446  
87,308  
581,315  
233,485  
360,949  
249,850  
355,650  
334,650  
353,650  
167,088  
158,988  
102,979  
146,894  
341,514  
51,979  
52,830  
53,364  
48,134  
105,598  
3,110  
19,526  
2,449  
6,463  
4,933  
41,485  
152,081  
44,229  
47,670  
55,061  
1,231  
1,226  
1,620  
1,620  
1,799  
27,636  
28,821  
30,066  
31,348  
37,477  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,936  
115,743  
5,605  
7,927  
7,941  
5,682  
6,291  
6,939  
6,775  
7,843  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
723,922  
706,721  
645,979  
1,165,126  
1,094,240  
176,242  
163,085  
107,427  
233,329  
398,558  
169,542  
156,384  
100,814  
226,806  
392,029  
6,699  
6,701  
6,613  
6,523  
6,530  
547,681  
543,636  
538,552  
931,797  
695,682  
547,681  
543,636  
538,552  
931,797  
695,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0