Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,121,555  
1,083,685  
1,086,080  
 
 
1,066,185  
1,033,702  
995,034  
 
 
135,735  
174,271  
347,364  
 
 
340,571  
300,871  
198,616  
 
 
508,644  
461,244  
402,493  
 
 
80,122  
96,242  
40,989  
 
 
1,113  
1,075  
5,571  
 
 
55,370  
49,983  
91,045  
 
 
1,829  
1,829  
1,829  
 
 
34,760  
34,192  
35,786  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,636  
8,222  
47,799  
 
 
10,144  
5,739  
5,631  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,121,555  
1,083,685  
1,086,080  
 
 
456,550  
447,811  
403,975  
 
 
449,961  
441,212  
403,390  
 
 
6,588  
6,598  
585  
 
 
665,005  
635,874  
682,105  
 
 
665,005  
635,874  
682,105  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0