Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
1,083,685  
1,117,456  
1,039,180  
1,128,792  
1,066,185  
1,033,702  
581,315  
233,485  
194,573  
135,735  
174,271  
334,650  
353,650  
293,571  
340,571  
300,871  
146,894  
341,514  
530,141  
508,644  
461,244  
48,134  
105,598  
101,446  
80,122  
96,242  
6,463  
4,933  
9,060  
1,113  
1,075  
47,670  
55,061  
57,521  
55,370  
49,983  
1,620  
1,799  
1,799  
1,829  
1,829  
31,348  
37,477  
37,246  
34,760  
34,192  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,927  
7,941  
9,660  
8,636  
8,222  
6,775  
7,843  
8,815  
10,144  
5,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,165,126  
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
1,083,685  
233,329  
398,558  
495,024  
456,550  
447,811  
226,806  
392,029  
488,666  
449,961  
441,212  
6,523  
6,530  
6,358  
6,588  
6,598  
931,797  
695,682  
691,289  
665,005  
635,874  
931,797  
695,682  
691,289  
665,005  
635,874  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0