Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
702,662  
656,677  
723,922  
706,721  
645,979  
661,171  
615,332  
682,438  
554,641  
601,750  
55,274  
58,184  
99,311  
73,446  
87,308  
362,557  
362,952  
360,949  
249,850  
355,650  
108,075  
121,710  
167,088  
158,988  
102,979  
112,545  
53,781  
51,979  
52,830  
53,364  
22,720  
18,704  
3,110  
19,526  
2,449  
41,492  
41,345  
41,485  
152,081  
44,229  
2,756  
2,756  
1,231  
1,226  
1,620  
23,209  
23,030  
27,636  
28,821  
30,066  
3,955  
3,955  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,192  
6,597  
6,936  
115,743  
5,605  
4,380  
5,007  
5,682  
6,291  
6,939  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
702,662  
656,677  
723,922  
706,721  
645,979  
149,939  
109,430  
176,242  
163,085  
107,427  
142,996  
102,640  
169,542  
156,384  
100,814  
6,943  
6,790  
6,699  
6,701  
6,613  
552,724  
547,247  
547,681  
543,636  
538,552  
552,724  
547,247  
547,681  
543,636  
538,552  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0