Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
1,083,685  
1,086,080  
1,039,180  
1,128,792  
1,066,185  
1,033,702  
995,034  
233,485  
194,573  
135,735  
174,271  
347,364  
353,650  
293,571  
340,571  
300,871  
198,616  
341,514  
530,141  
508,644  
461,244  
402,493  
105,598  
101,446  
80,122  
96,242  
40,989  
4,933  
9,060  
1,113  
1,075  
5,571  
55,061  
57,521  
55,370  
49,983  
91,045  
1,799  
1,799  
1,829  
1,829  
1,829  
37,477  
37,246  
34,760  
34,192  
35,786  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,941  
9,660  
8,636  
8,222  
47,799  
7,843  
8,815  
10,144  
5,739  
5,631  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,094,240  
1,186,313  
1,121,555  
1,083,685  
1,086,080  
398,558  
495,024  
456,550  
447,811  
403,975  
392,029  
488,666  
449,961  
441,212  
403,390  
6,530  
6,358  
6,588  
6,598  
585  
695,682  
691,289  
665,005  
635,874  
682,105  
695,682  
691,289  
665,005  
635,874  
682,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0