Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
414,930  
366,642  
371,167  
364,315  
350,533  
187,285  
133,591  
134,293  
132,187  
119,020  
7,349  
3,606  
1,559  
13,450  
10,482  
0  
63  
0  
0  
0  
145,546  
94,905  
101,752  
76,990  
68,294  
26,826  
26,563  
22,795  
33,597  
32,504  
7,563  
8,454  
8,187  
8,151  
7,740  
227,645  
233,050  
236,874  
232,127  
231,514  
61,528  
65,040  
68,340  
68,340  
68,340  
44,407  
45,210  
45,977  
39,343  
40,063  
5,442  
5,478  
4,192  
4,210  
4,227  
114,742  
115,604  
116,483  
118,281  
116,846  
0  
0  
0  
0  
0  
1,526  
1,719  
1,882  
1,954  
2,038  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
414,930  
366,642  
371,167  
364,315  
350,533  
243,983  
198,067  
205,029  
205,346  
196,604  
173,698  
128,258  
134,854  
136,944  
128,854  
70,285  
69,810  
70,175  
68,402  
67,750  
170,947  
168,575  
166,138  
158,968  
153,929  
170,947  
168,575  
166,138  
158,968  
153,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0