Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,355  
440,907  
400,813  
366,642  
371,167  
178,658  
238,387  
178,168  
133,591  
134,293  
19,648  
29,706  
7,349  
3,606  
1,559  
0  
0  
0  
63  
0  
121,657  
178,967  
136,430  
94,905  
101,752  
28,627  
22,369  
26,826  
26,563  
22,795  
8,726  
7,345  
7,563  
8,454  
8,187  
212,697  
202,519  
222,645  
233,050  
236,874  
28,178  
26,920  
56,528  
65,040  
68,340  
42,767  
43,647  
44,407  
45,210  
45,977  
5,370  
5,406  
5,442  
5,478  
4,192  
118,545  
108,695  
114,742  
115,604  
116,483  
16,522  
16,372  
0  
0  
0  
1,316  
1,479  
1,526  
1,719  
1,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,355  
440,907  
400,813  
366,642  
371,167  
192,625  
262,855  
229,866  
198,067  
205,029  
146,050  
212,711  
159,592  
128,258  
134,854  
46,575  
50,144  
70,274  
69,810  
70,175  
198,729  
178,052  
170,947  
168,575  
166,138  
198,729  
178,052  
170,947  
168,575  
166,138  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0