Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,295  
254,368  
252,462  
259,536  
264,579  
195,113  
199,061  
206,170  
213,325  
217,475  
42,208  
32,100  
30,150  
13,386  
13,645  
41,078  
41,078  
25,208  
32,090  
43,879  
52,182  
59,384  
64,761  
68,008  
68,274  
56,074  
63,643  
81,931  
96,580  
89,350  
3,571  
2,855  
4,120  
3,260  
2,326  
55,182  
55,308  
46,291  
46,211  
47,104  
0  
0  
0  
0  
0  
32,966  
33,579  
34,543  
34,403  
35,217  
0  
0  
0  
0  
0  
588  
40  
0  
0  
0  
20,688  
20,688  
10,688  
10,688  
10,688  
940  
1,000  
1,060  
1,120  
1,198  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,295  
254,368  
252,462  
259,536  
264,579  
13,234  
13,056  
11,988  
13,813  
18,949  
10,172  
9,994  
8,906  
10,730  
15,914  
3,062  
3,062  
3,083  
3,083  
3,035  
237,061  
241,312  
240,473  
245,723  
245,629  
237,061  
241,312  
240,473  
245,723  
245,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0