Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,957  
263,770  
259,406  
253,451  
251,444  
185,332  
219,664  
204,147  
198,526  
196,184  
11,099  
14,698  
39,411  
37,096  
13,656  
72,260  
111,447  
82,447  
87,447  
76,448  
31,110  
49,772  
51,431  
51,990  
54,626  
65,189  
38,756  
26,379  
17,718  
47,300  
5,674  
4,991  
4,478  
4,274  
4,154  
44,625  
44,107  
55,260  
54,925  
55,260  
0  
0  
0  
0  
0  
33,003  
32,619  
33,712  
33,207  
33,564  
0  
0  
0  
0  
0  
98  
100  
100  
210  
128  
10,688  
10,688  
20,688  
20,688  
20,688  
836  
700  
760  
820  
880  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,957  
263,770  
259,406  
253,451  
251,444  
18,277  
18,749  
16,815  
14,762  
10,543  
15,242  
15,700  
13,766  
11,697  
7,478  
3,035  
3,049  
3,049  
3,065  
3,065  
211,681  
245,022  
242,592  
238,689  
240,902  
211,681  
245,022  
242,592  
238,689  
240,902  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0