Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,462  
259,536  
264,579  
262,081  
287,315  
206,170  
213,325  
217,475  
213,717  
237,446  
30,150  
13,386  
13,645  
3,191  
18,929  
25,208  
32,090  
43,879  
53,879  
57,711  
64,761  
68,008  
68,274  
66,855  
69,980  
81,931  
96,580  
89,350  
86,503  
86,575  
4,120  
3,260  
2,326  
3,289  
4,251  
46,291  
46,211  
47,104  
48,364  
49,869  
0  
0  
0  
0  
0  
34,543  
34,403  
35,217  
36,417  
37,881  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,688  
10,688  
10,688  
10,688  
10,688  
1,060  
1,120  
1,198  
1,258  
1,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,462  
259,536  
264,579  
262,081  
287,315  
11,988  
13,813  
18,949  
17,217  
43,150  
8,906  
10,730  
15,914  
14,182  
40,018  
3,083  
3,083  
3,035  
3,035  
3,132  
240,473  
245,723  
245,629  
244,864  
244,166  
240,473  
245,723  
245,629  
244,864  
244,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0