Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,579  
262,081  
287,315  
321,962  
307,741  
217,475  
213,717  
237,446  
270,446  
254,647  
13,645  
3,191  
18,929  
27,955  
26,788  
43,879  
53,879  
57,711  
74,711  
69,695  
68,274  
66,855  
69,980  
62,901  
72,275  
89,350  
86,503  
86,575  
101,527  
81,417  
2,326  
3,289  
4,251  
3,352  
4,472  
47,104  
48,364  
49,869  
51,515  
53,093  
0  
0  
0  
0  
0  
35,217  
36,417  
37,881  
39,354  
40,836  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,688  
10,688  
10,688  
10,688  
10,688  
1,198  
1,258  
1,300  
1,473  
1,569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,579  
262,081  
287,315  
321,962  
307,741  
18,949  
17,217  
43,150  
72,296  
58,674  
15,914  
14,182  
40,018  
69,157  
55,522  
3,035  
3,035  
3,132  
3,139  
3,152  
245,629  
244,864  
244,166  
249,666  
249,067  
245,629  
244,864  
244,166  
249,666  
249,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0