Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,444  
250,295  
254,368  
252,462  
259,536  
196,184  
195,113  
199,061  
206,170  
213,325  
13,656  
42,208  
32,100  
30,150  
13,386  
76,448  
41,078  
41,078  
25,208  
32,090  
54,626  
52,182  
59,384  
64,761  
68,008  
47,300  
56,074  
63,643  
81,931  
96,580  
4,154  
3,571  
2,855  
4,120  
3,260  
55,260  
55,182  
55,308  
46,291  
46,211  
0  
0  
0  
0  
0  
33,564  
32,966  
33,579  
34,543  
34,403  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
588  
40  
0  
0  
20,688  
20,688  
20,688  
10,688  
10,688  
880  
940  
1,000  
1,060  
1,120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,444  
250,295  
254,368  
252,462  
259,536  
10,543  
13,234  
13,056  
11,988  
13,813  
7,478  
10,172  
9,994  
8,906  
10,730  
3,065  
3,062  
3,062  
3,083  
3,083  
240,902  
237,061  
241,312  
240,473  
245,723  
240,902  
237,061  
241,312  
240,473  
245,723  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0