Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,368  
252,462  
259,536  
264,579  
262,081  
199,061  
206,170  
213,325  
217,475  
213,717  
32,100  
30,150  
13,386  
13,645  
3,191  
41,078  
25,208  
32,090  
43,879  
53,879  
59,384  
64,761  
68,008  
68,274  
66,855  
63,643  
81,931  
96,580  
89,350  
86,503  
2,855  
4,120  
3,260  
2,326  
3,289  
55,308  
46,291  
46,211  
47,104  
48,364  
0  
0  
0  
0  
0  
33,579  
34,543  
34,403  
35,217  
36,417  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
0  
0  
0  
0  
20,688  
10,688  
10,688  
10,688  
10,688  
1,000  
1,060  
1,120  
1,198  
1,258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,368  
252,462  
259,536  
264,579  
262,081  
13,056  
11,988  
13,813  
18,949  
17,217  
9,994  
8,906  
10,730  
15,914  
14,182  
3,062  
3,083  
3,083  
3,035  
3,035  
241,312  
240,473  
245,723  
245,629  
244,864  
241,312  
240,473  
245,723  
245,629  
244,864  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0