Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,489,699  
4,786,813  
4,576,157  
3,777,608  
3,372,708  
3,249,517  
2,378,122  
2,142,717  
1,526,954  
1,332,236  
610,737  
427,748  
509,578  
239,828  
215,305  
406,540  
30,000  
50,000  
150,000  
150,000  
1,216,552  
1,101,806  
961,381  
541,089  
478,263  
900,976  
728,012  
536,682  
528,820  
442,176  
114,713  
90,556  
85,076  
67,218  
46,491  
3,240,182  
2,408,692  
2,433,441  
2,250,654  
2,040,472  
87  
0  
0  
0  
0  
2,257,111  
2,296,622  
2,299,487  
1,557,080  
1,572,922  
0  
0  
0  
0  
0  
890,977  
67,774  
98,121  
666,352  
442,310  
40,000  
0  
0  
0  
0  
52,007  
44,296  
35,833  
27,221  
25,241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,489,699  
4,786,813  
4,576,157  
3,777,608  
3,372,708  
3,600,336  
3,273,871  
2,951,187  
2,554,984  
2,199,719  
2,826,963  
2,135,393  
1,990,804  
1,482,509  
1,077,193  
773,373  
1,138,477  
960,383  
1,072,475  
1,122,526  
2,889,363  
1,512,943  
1,624,970  
1,222,624  
1,172,989  
2,889,363  
1,512,943  
1,624,970  
1,222,624  
1,172,989  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0