Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,576,157  
3,777,608  
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,142,717  
1,526,954  
1,332,236  
1,341,363  
1,361,646  
509,578  
239,828  
215,305  
480,029  
406,677  
50,000  
150,000  
150,000  
0  
0  
961,381  
541,089  
478,263  
417,176  
455,568  
536,682  
528,820  
442,176  
403,169  
450,591  
85,076  
67,218  
46,491  
40,988  
48,811  
2,433,441  
2,250,654  
2,040,472  
1,870,294  
1,715,970  
0  
0  
0  
0  
0  
2,299,487  
1,557,080  
1,572,922  
1,406,817  
1,434,278  
0  
0  
0  
0  
0  
98,121  
666,352  
442,310  
438,762  
215,000  
0  
0  
0  
0  
44,339  
35,833  
27,221  
25,241  
24,715  
22,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,576,157  
3,777,608  
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,951,187  
2,554,984  
2,199,719  
2,154,804  
2,122,864  
1,990,804  
1,482,509  
1,077,193  
1,186,170  
1,140,285  
960,383  
1,072,475  
1,122,526  
968,634  
982,579  
1,624,970  
1,222,624  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
1,624,970  
1,222,624  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0