Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
2,142,126  
1,332,236  
1,341,363  
1,361,646  
1,018,330  
963,667  
215,305  
480,029  
406,677  
215,528  
211,653  
150,000  
0  
0  
0  
31,165  
478,263  
417,176  
455,568  
491,816  
450,226  
442,176  
403,169  
450,591  
270,402  
237,151  
46,491  
40,988  
48,811  
40,583  
33,472  
2,040,472  
1,870,294  
1,715,970  
1,437,365  
1,178,459  
0  
0  
0  
0  
0  
1,572,922  
1,406,817  
1,434,278  
709,612  
690,856  
0  
0  
0  
0  
0  
442,310  
438,762  
215,000  
664,744  
430,718  
0  
0  
44,339  
43,010  
40,716  
25,241  
24,715  
22,353  
19,999  
16,169  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
2,142,126  
2,199,719  
2,154,804  
2,122,864  
1,546,666  
1,272,185  
1,077,193  
1,186,170  
1,140,285  
908,521  
795,894  
1,122,526  
968,634  
982,579  
638,145  
476,291  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
909,029  
869,941  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
909,029  
869,941  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0