Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,455,695  
2,142,126  
1,904,834  
1,954,765  
1,553,833  
1,018,330  
963,667  
959,795  
1,071,561  
807,544  
215,528  
211,653  
252,814  
470,062  
227,201  
0  
31,165  
0  
0  
10,000  
491,816  
450,226  
494,856  
363,510  
372,124  
270,402  
237,151  
192,656  
214,187  
178,726  
40,583  
33,472  
19,469  
23,803  
19,494  
1,437,365  
1,178,459  
945,039  
883,204  
746,289  
0  
0  
0  
0  
0  
709,612  
690,856  
591,620  
636,532  
623,100  
0  
0  
0  
0  
0  
664,744  
430,718  
293,681  
191,159  
69,784  
43,010  
40,716  
45,011  
42,587  
40,680  
19,999  
16,169  
14,727  
12,925  
12,725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,455,695  
2,142,126  
1,904,834  
1,954,765  
1,553,833  
1,546,666  
1,272,185  
1,059,664  
1,135,279  
746,509  
908,521  
795,894  
598,843  
667,079  
581,001  
638,145  
476,291  
460,821  
468,200  
165,508  
909,029  
869,941  
845,170  
819,485  
807,324  
909,029  
869,941  
845,170  
819,485  
807,324  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0