Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,142,126  
1,904,834  
1,954,765  
1,553,833  
1,536,810  
963,667  
959,795  
1,071,561  
807,544  
803,204  
211,653  
252,814  
470,062  
227,201  
252,137  
31,165  
0  
0  
10,000  
10,000  
450,226  
494,856  
363,510  
372,124  
316,598  
237,151  
192,656  
214,187  
178,726  
203,972  
33,472  
19,469  
23,803  
19,494  
20,497  
1,178,459  
945,039  
883,204  
746,289  
733,606  
0  
0  
0  
0  
0  
690,856  
591,620  
636,532  
623,100  
636,892  
0  
0  
0  
0  
0  
430,718  
293,681  
191,159  
69,784  
47,317  
40,716  
45,011  
42,587  
40,680  
38,906  
16,169  
14,727  
12,925  
12,725  
10,491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,142,126  
1,904,834  
1,954,765  
1,553,833  
1,536,810  
1,272,185  
1,059,664  
1,135,279  
746,509  
747,629  
795,894  
598,843  
667,079  
581,001  
578,087  
476,291  
460,821  
468,200  
165,508  
169,542  
869,941  
845,170  
819,485  
807,324  
789,181  
869,941  
845,170  
819,485  
807,324  
789,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0