Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,529,167  
6,685,445  
6,489,699  
4,786,813  
4,576,157  
3,979,369  
4,217,518  
3,249,517  
2,378,122  
2,142,717  
645,475  
655,416  
610,737  
427,748  
509,578  
710,906  
436,540  
406,540  
30,000  
50,000  
1,612,785  
1,374,378  
1,216,552  
1,101,806  
961,381  
862,749  
1,632,012  
900,976  
728,012  
536,682  
147,454  
119,171  
114,713  
90,556  
85,076  
3,549,797  
2,467,927  
3,240,182  
2,408,692  
2,433,441  
21,384  
87  
87  
0  
0  
2,198,807  
2,242,516  
2,257,111  
2,296,622  
2,299,487  
0  
0  
0  
0  
0  
1,208,009  
122,699  
890,977  
67,774  
98,121  
58,380  
40,000  
40,000  
0  
0  
63,217  
62,626  
52,007  
44,296  
35,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,529,167  
6,685,445  
6,489,699  
4,786,813  
4,576,157  
4,548,917  
3,758,331  
3,600,336  
3,273,871  
2,951,187  
3,206,103  
3,046,738  
2,826,963  
2,135,393  
1,990,804  
1,342,813  
711,593  
773,373  
1,138,477  
960,383  
2,980,250  
2,927,114  
2,889,363  
1,512,943  
1,624,970  
2,980,250  
2,927,114  
2,889,363  
1,512,943  
1,624,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0