Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
2,142,126  
1,904,834  
1,341,363  
1,361,646  
1,018,330  
963,667  
959,795  
480,029  
406,677  
215,528  
211,653  
252,814  
0  
0  
0  
31,165  
0  
417,176  
455,568  
491,816  
450,226  
494,856  
403,169  
450,591  
270,402  
237,151  
192,656  
40,988  
48,811  
40,583  
33,472  
19,469  
1,870,294  
1,715,970  
1,437,365  
1,178,459  
945,039  
0  
0  
0  
0  
0  
1,406,817  
1,434,278  
709,612  
690,856  
591,620  
0  
0  
0  
0  
0  
438,762  
215,000  
664,744  
430,718  
293,681  
0  
44,339  
43,010  
40,716  
45,011  
24,715  
22,353  
19,999  
16,169  
14,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
2,142,126  
1,904,834  
2,154,804  
2,122,864  
1,546,666  
1,272,185  
1,059,664  
1,186,170  
1,140,285  
908,521  
795,894  
598,843  
968,634  
982,579  
638,145  
476,291  
460,821  
1,056,853  
954,752  
909,029  
869,941  
845,170  
1,056,853  
954,752  
909,029  
869,941  
845,170  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0