Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,777,608  
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
1,526,954  
1,332,236  
1,341,363  
1,361,646  
1,018,330  
239,828  
215,305  
480,029  
406,677  
215,528  
150,000  
150,000  
0  
0  
0  
541,089  
478,263  
417,176  
455,568  
491,816  
528,820  
442,176  
403,169  
450,591  
270,402  
67,218  
46,491  
40,988  
48,811  
40,583  
2,250,654  
2,040,472  
1,870,294  
1,715,970  
1,437,365  
0  
0  
0  
0  
0  
1,557,080  
1,572,922  
1,406,817  
1,434,278  
709,612  
0  
0  
0  
0  
0  
666,352  
442,310  
438,762  
215,000  
664,744  
0  
0  
0  
44,339  
43,010  
27,221  
25,241  
24,715  
22,353  
19,999  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,777,608  
3,372,708  
3,211,658  
3,077,616  
2,455,695  
2,554,984  
2,199,719  
2,154,804  
2,122,864  
1,546,666  
1,482,509  
1,077,193  
1,186,170  
1,140,285  
908,521  
1,072,475  
1,122,526  
968,634  
982,579  
638,145  
1,222,624  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
909,029  
1,222,624  
1,172,989  
1,056,853  
954,752  
909,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0