Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn nhà đầu tư tham gia giao dịch UPCoM tại VNDIRECT

Hoạt động VNDirect 23/06/2009    6391

Chia sẻ

UPCoM là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty chưa niêm yết hoặc đã bị hủy niêm yết trên SGDCK/ TTGDCK đã đăng ký và được chấp thuận giao dịch trên UPCoM.

1.      Thời gian giao dịch:

§ 5 ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (không kể các ngày lễ tết)

§ Thời gian giao dịch từ: 10h -15h hang ngày ( nghỉ giữa phiên từ 11h30 -13h30)

2. Cách đặt lệnh

§ Khách hàng có thể giao dịch tại sàn và điện thoại số 1900-545409 hoặc 04 3 9724568

§ Không được phép đồng thời vừa mua vừa bán một loại cổ phiếu trong một giao dịch.

3.  Phương thức giao dịch:

Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm 2 hình thức: Thỏa thuận điện tử và Thỏa thuận thông thường:

(1)   Phương thức thoả thuận điện tử: là phương thức giao dịch trong đó các Đại diện giao dịch (ĐDGD) sẽ nhập lệnh với các điều kiện giao dịch (giá, khối lượng) đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch.

Phương thức giao dịch này áp dụng cho các trường hợp Khách hàng chưa xác định được đối tác phù hợp. Khách hàng sẽ đặt lệnh chào mua hoặc chào bán, nếu trên hệ thống giao dịch đã có sẵn lệnh đối ứng phù hợp với lệnh của Khách hàng về cả giá và khối lượng thì ĐDGD sẽ thực hiện giao dịch cho Khách hàng trên hệ thống theo đúng các quy định của TTGDCKHN. Trường hợp không có lệnh đối ứng phù hợp với lệnh của Khách hàng thì ngay lập tức ĐDGD sẽ nhập lệnh chào mua, chào bán của Khách hàng vào hệ thống giao dịch theo thứ tự ưu tiên về thời gian.

(2)   Phương thức thoả thuận thông thường: là phương thức giao dịch trong đó Khách hàng tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch (giá, khối lượng) và sau đó ĐDGD của Công ty sẽ nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch của TTGDCKHN để xác nhận giao dịch này. Bên mua và bên bán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với giao dịch chúng khoán đã được xác lập.

o Nguyên tắc thực hiện: ĐDGD bên bán nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch của TTGDCKHN và ĐDGD bên mua sẽ thực hiện xác nhận lệnh này.

o Cách thức đặt lệnh: Khách hàng tự thỏa thuận với nhau, rồi thông qua Công ty làm trung gian để thực hiện lệnh cho Khách hàng (Khách hàng sẽ điền vào các phiếu lệnh mua/bán có sẵn tại Công ty, sau khi được kiểm soát nội dung phiếu lệnh sẽ được truyền cho ĐDGD thực hiện).

4.  Hiệu lực của lệnh

§ Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ.

5.  Sửa, hủy lệnh

§ Chỉ được phép đặt lệnh sửa/huỷ khi lệnh chưa được thực hiện trong giao dịch thỏa thuận điện tử.

§ Trường hợp giao dịch đã được xác lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường, TTGDCKHN có thể quyết định sửa hoặc hủy bỏ giao dịch và báo cáo UBCKNN về việc sửa hoặc hủy bỏ giao dịch trên.

6. Đơn vị giao dịch:

§ Không quy định

7.      Khối lượng giao dịch tối thiểu:

§ Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu / trái phiếu.

8.      Đơn vị yết giá:

§ Đơn vị yết giá cho cổ phiếu: 100 đồng.

§ Trái phiếu: không quy định

9.      Biên độ dao động giá:

§ Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là +/-10%

10.   Giới hạn giao động giá:

Giá tối đa (giá trần) = Giá tham chiếu + (giá tham chiếu x Biên độ dao động)

Giá tối thiểu (giá sàn) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động)

11.   Giá tham chiếu:

§ Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch trong phiên giao dịch thông thường của ngày có giao dịch gần nhất.

§ Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, TTGDCK Hà Nội chỉ nhận lệnh giao dịch thỏa thuận điện tử và không áp dụng biên độ dao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên trung tâm.

§ Trường hợp tách, gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thoả thuận điện tử của ngày có giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

§ Vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, thưởng,… giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định của trung tâm.

12. Quy định về thanh toán:

§ Thanh toán đa phương: T+3

13. Quy định về Tài khoản giao dịch của NĐT:

Nhà đầu tư chỉ được phép mở một TK giao dịch tại một công ty chứng khoán duy nhất (trường hợp NĐT đã có TK giao dịch CK niêm yết thì sẽ dùng ngay TK này để thực hiện giao dich).

14. Quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiện, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Web: www.vndirect.com.vn

DMCA.com Protection Status