Hợp tác cùng phát triển

DMONEY – Đầu tư tiền gửi – Dự phòng thanh toán

DMONEY

Đầu tư tiền gửi – Dự phòng thanh toán
Kiến tạo sức khoẻ thanh toán bằng tài sản đầu tư thanh khoản cao, lãi suất tốt hơn ngân hàng

DFUND
Quỹ trái phiếu
DBOND
Trái phiếu DN, cam kết mua lại
VBOND
Trái phiếu DN, hỗ trợ thanh khoản
Nguồn vốn đầu tư Tiền nhàn rỗi Tiền nhàn rỗi Tiền nhàn rỗi
Số vốn tối thiểu 100 nghìn đồng 10 triệu đồng 50 triệu đồng
Rủi ro* Thấp Thấp Thấp
Lợi nhuận kỳ vọng 5-7% Lên đến 8.7% Lên đến hơn 10%
Thời gian đầu tư 1 năm ++ 3-12 tháng 3-12 tháng
Phù hợp với Mọi đối tượng Mọi đối tượng Mọi đối tượng
Tài sản phân bổ Danh mục trái phiếu
niêm yết và các tài
sản có thu nhập cố
định khác
Trái phiếu của DN có
nền tảng vững mạnh,
hoạt động trong các
lĩnh vực hàng đầu của
nền kinh tế
Trái phiếu của DN có
nền tảng vững mạnh,
hoạt động trong các
lĩnh vực hàng đầu của
nền kinh tế
Đăng ký Đăng ký Đăng ký

*Rủi ro thấp nếu tuân thủ các điều kiện đầu tư

DMCA.com Protection Status