Dịch vụ tư vấn tài chính chúng tôi cung cấp phục vụ cho các mục đích đa dạng của doanh nghiệp:

   Thị trường vốn

   Phát hành trước khi chào bán ra công chúng

   Bao gồm việc chuẩn bị bản cáo bạch và chiến lược giá, bảo lãnh phát hành, tiếp thị và phân phối chứng khoán phát hành

   Chào bán lần đầu ra công chúng

   Bao gồm vệc chuẩn bị bản cáo bạch và chiến lược giá, chiến lược tiếp thị và tạo thanh khoản, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước, lên kế hoạch đấu giá, bảo lãnh phát hành và phân phối phát hành

   Chào bán bổ sung

   Bao gồm việc chuẩn bị bản cáo bạch và chiến lược giá, tiếp thị và phân tích tính thanh khoản, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước và bảo lãnh phát hành

   Thị trường nợ

   Phát hành trái phiếu

   Tư vấn và thực hiện phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi đến công chúng và nhà đầu tư tư nhân

   Bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, bảo lãnh phát hành, thực hiện kế hoạch đấu giá và phân phối

   Thu xếp các khoản vay và cho vay hợp vốn

   Tư vấn khách hàng về cơ cấu phát hành nợ tối ưu thông qua trái phiếu, vay hợp vốn từ ngân hàng hoặc nợ chuyển đổi

   Bao gồm xây dựng chiến lược và phương án phát hành, bảo lãnh phát hành và thu xếp giao dịch

   Mua bán
   sáp nhập

   Tư vấn bên mua

   Tư vấn bên mua cổ phần chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam

   Bao gồm việc chuẩn bị các báo cáo tiếp cận thị trường, xác định doanh nghiệp mục tiêu, giới thiệu, thực hiên thẩm định, chuẩn bị chiến lược đàm phán và thực hiện giao dịch

   Tư vấn bên bán

   Dành cho các doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trên thị trường sơ cấp

   Bao gồm tái cơ cấu tài chính, thực hiện thẩm định, lập kế hoạch phát triển, xây dựng chiến lược giá cả và chiến lược đàm phán, hỗ trợ trong suốt quá trình đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư

   Phát hành riêng lẻ

   Dành cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát hành cổ phiếu mới đến một số lượng nhỏ các nhà đầu tư

   Bao gồm việc chuẩn bị cho quá trình thẩm định, chiến lược tiếp thị và giá cả, thương lượng, dịch vụ định giá, bảo lãnh phát hành và lựa chọn nhà đầu tư

   Tư vấn
   tài chính
   doanh nghiệp

   Tư vấn niêm yết

   Tư vấn cho các công ty trong quá trình chuẩn bị niêm yết trên sàn HSX, HNX, UPCOM.

   Bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, xin phê duyệt của cơ quan nhà nước, dịch vụ định giá, chuẩn bị chiến lược về giá cả, tiếp thị và tạo lập thanh khoản

   Tái cơ cấu

   Dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tái cấu trúc cơ cấu pháp nhân hoặc cơ cấu tài chính

   Bao gồm chuẩn bị cho quá trình thẩm định, lên kế hoạch chiến lược và mô hình dự báo tài chính

   Tư vấn sử dụng vốn

   Dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tái cấu trúc cơ cấu vốn

   Bao gồm chuẩn bị cho quá trình thẩm định, lên mô hình dự báo tài chính, đề xuất kế hoạch sử dụng vốn và triển khai

   Tư vấn thoái vốn

   Dành cho doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản đầu tư hiện có

   Bao gồm chuẩn bị cho quá trình thẩm định, chiến lược tiếp thị, giá cả và thương lượng đàm phán, dịch vụ định giá, bảo lãnh phát hành và lựa chọn nhà đầu tư

   Dịch vụ khác

   Tư vấn chiến lược quan hệ nhà đầu tư, v.v

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi