Hợp tác cùng phát triển

CTCP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về việc Họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016 và tài liệu họp ĐHĐCĐ

Công bố thông tin 11/04/2016    153

Chia sẻ

1. Thời gian: 14h00 ngày thứ 4, 27/4/2016

2. Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 25/03/2016.

4. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:

– Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015

– Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

– Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

– Thư mời họp ĐHĐCĐ 2016

– Chương trình họp ĐHĐCĐ 2016

– Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016

– Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ 2016

Các tài liệu khác được đăng tải bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ www.vndirect.com.vn trước ngày họp 10 ngày.

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status